Myymälämme on suunnattu aikuisille, joten on ehdottomasti ja ehdottomasti kiellettyä selata verkkosivustoamme alle 18-vuotiaille. Lisäksi verkkokaupassamme listattujen tuotteiden käyttö alle 18-vuotiailta on kielletty. Luomalla tilin tai jos teet ostoksia, hyväksyt automaattisesti, että olet yli 18-vuotias.
Sähköinen tupakointi ei ole tupakoinnin lopettamismenetelmä, vaan vaihtoehtoinen tupakointitapa, jota menetelmän käyttäjät kutsuvat höyrystämiseksi.
Kaikkiin vapetravellers.eu kautta tekemiisi liiketoimiin sovelletaan sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä kysymyksiä sääntelevää kansainvälistä ja eurooppalaista lainsäädäntöä (direktiivi 2000/31/EY, presidentin asetus 131/2003) sekä kuluttajansuojalakia (N. 2251/1994), jolla säännellään etämyyntiin liittyviä kysymyksiä, sellaisena kuin se on täydennettynä ja muutettunaJ.M.D.: llä Z1-891/13-8-2013 (hallituksen virallinen lehti B’2144/30-08-2013)
Etäsopimuksia ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat tiedonantovaatimukset
1. Ennen kuin kuluttajaa sitoo etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus tai vastaava tarjous, elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla seuraavat tiedot:
a) tavaroiden tai palvelujen pääominaisuudet siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista välineen ja tavaroiden tai palvelujen kannalta;
b) palvelujen tarjoajan henkilöllisyys, kuten tämän toiminimi;
c) palvelujen tarjoajan kotiosoite ja palvelujen tarjoajan puhelinnumero, faksinumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, jotta kuluttaja voi ottaa nopeasti ja tehokkaasti yhteyttä palvelujen tarjoajaan, ja tarvittaessa sen palvelujen tarjoajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;
d) jos se ei ole sama kuin c alakohdassa tarkoitettu osoite, palvelujen tarjoajan rekisteröidyn toimipaikan maantieteellinen osoite ja tarvittaessa sen palvelujen tarjoajan osoite, jonka puolesta hän toimii, jos tämä voi esittää valituksensa;
e) tavaroiden tai palvelujen kokonaishinta, mukaan lukien arvonlisävero ja muut maksut, tai jos hintaa ei tavaroiden tai palvelujen luonteen vuoksi voida kohtuudella määrittää etukäteen, hinnan laskentatapa sekä tarvittaessa kaikki ylimääräiset toimitus-, toimitus- tai postimaksut ja muut kustannukset, tai jos tällaisia maksuja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että tällaisia lisämaksuja voidaan vaatia. Jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai sopimus, joka sisältää tilauksen, kokonaishintaan on sisällytettävä laskutuskausikohtaiset kokonaiskustannukset. Jos näihin sopimuksiin sovelletaan kiinteää hintaa, kokonaishinnalla tarkoitetaan myös kuukausittaisia kokonaismenoja. Jos kokonaiskustannuksia ei voida kohtuudella laskea etukäteen, kuvailkaa, miten hinta lasketaan
f) kustannukset, jotka aiheutuvat etäviestintävälineen käytöstä sopimuksen tekemisessä, jos ne lasketaan muun kuin perustariffin perusteella;
g) maksu-, toimitus- ja täytäntöönpanojärjestelyt, määräaika, jonka kuluessa toimittaja sitoutuu toimittamaan tavarat tai suorittamaan palvelut, ja tarvittaessa toimittajan noudattama menettely valitusten käsittelemiseksi;
h) jos peruuttamisoikeus on olemassa, edellytykset, määräaika ja menettelyt oikeuden käyttämiseksi 3 g artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä liitteessä olevassa B osassa esitetty peruuttamislomakkeen malli, joka on liitteenä ja on erottamaton osa N:ää. 2251/1994 kuluttajansuojasta.
(i) tarvittaessa, että kuluttaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista peruuttamisen yhteydessä ja etäsopimusten osalta niiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos tavaroita ei niiden luonteen vuoksi voida palauttaa postitse;
j) jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan käytettyään mahdollisuuttaan, kuluttaja sitoutuu maksamaan kohtuulliset kustannukset elinkeinonharjoittajalle.
k) jos F kohdan mukaisesti ei myönnetä peruuttamisoikeutta, tieto siitä, että kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, tai tapauksen mukaan olosuhteet, joissa kuluttaja menettää peruuttamisoikeutensa;
l) muistutus myyjän vastuusta todellisista virheistä ja sovittujen kiinteistöjen puuttumisesta 534 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti. siviililain
m) tarvittaessa myynninjälkeisen tuen, myynnin jälkeisten palvelujen ja kaupallisten takuupalvelujen olemassaolo ja soveltamisedellytykset;
n) asiaa koskevien käytännesääntöjen olemassaolo, sellaisina kuin ne on määritelty N:ssä. 2251/94 ja tarvittaessa sen jäljennösten hankkimista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,
o) tapauksen mukaan sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa määräämättömän ajan tai sitä jatketaan ilman eri toimenpiteitä, sopimuksen irtisanomista koskevat ehdot;
p) tarvittaessa sopimuksen mukaisten kuluttajan velvoitteiden vähimmäiskestoaika;
q) tarvittaessa tiedot rahan tai muiden rahatakuiden tallettamisesta ja ehdoista, jotka kuluttajan on maksettava tai annettava, aina kun elinkeinonharjoittaja sitä pyytää;
(r) tarvittaessa digitaalisen sisällön toiminnalliset mahdollisuudet sekä sovellettavat tekniset suojaustoimenpiteet;
(s) tarvittaessa digitaalisen sisällön tyypillinen yhteentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa, josta toimittaja on tietoinen tai jonka voidaan kohtuudella olettaa olevan tietoinen;
t) tarvittaessa mahdollisuus turvautua tuomioistuimen ulkopuoliseen valitus- ja oikeussuojamekanismiin;
johon toimittaja kuuluu, ja keinot sen käyttämiseksi.
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava erottamaton osa etäsopimusta tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyä sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät osapuolet ole siitä nimenomaisesti sopineet.
5. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut velvollisuuttaan antaa tietoja 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuista lisämaksuista tai muista kustannuksista tai 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetuista tavaroiden palautuskustannuksista, kuluttaja ei saa maksaa kyseisiä maksuja tai kustannuksia.
6. Edellä 3 b–3 l artiklassa säädettyjen tiedonantovelvollisuuksien täyttämisen osalta todistustaakka on tavarantoimittajalla.
7. Jos elinkeinonharjoittaja ei noudata tässä artiklassa säädettyjä tiedonantovelvoitteita, etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus on mitätön kuluttajan eduksi.

Tuotteiden palautukset

Tuotteiden palautukset

1. Jollei jäljempänä esitettyjä poikkeuksia sovelleta (ks. F kohta), kuluttajalla on 14 kalenteripäivää aikaa peruuttaa etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus syytä ilmoittamatta ja joutumatta maksamaan muita kuin säädettyjä maksuja (ks. jäljempänä C ja D kohta).

2. Rajoittamatta 3 f artiklan soveltamista tämän artiklan 1 kohdassa säädetty peruuttamisen määräaika päättyy myyntisopimusten osalta 14 kalenteripäivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa tavarat fyysisesti hallintaansa tai:

i) siitä päivästä, jona kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa viimeisen tavaran fyysisesti hallintaansa, kun kyseessä on useita tavaroita, jotka kuluttaja on tilannut yhdessä tilauksessa ja jotka toimitetaan erikseen;

ii) siitä päivästä, jona kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa viimeisen erän tai osan fyysisesti hallintaansa, jos kyseessä on useista eristä tai osista koostuvien tavaroiden luovutus;

iii) päivästä, jona kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa ensimmäisen tavaran fyysisesti hallintaansa, jos kyseessä on sopimus tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta määräajaksi;

3. Sopimuspuolet voivat halutessaan täyttää sopimusvelvoitteensa peruuttamisen määräajan kuluessa.

A. Peruuttamisoikeuden käyttäminen

1. Kuluttajan on ennen peruuttamisen määräajan päättymistä ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle päätöksestään peruuttaa sopimus. Tätä varten kuluttaja voi:

a) tai käyttäätässä esitettyä  malliperuuttamislomaketta;

b) antamaan muun selkeän lausuman päätöksestään peruuttaa sopimus.

2. Kuluttaja on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan edellä mainitussa määräajassa, jos kuluttaja lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen määräajan päättymistä.

3. Palvelujen tarjoaja voi 1 kohdassa tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi antaa kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja toimittaa sähköisesti joko malliperuuttamislomake täällä tai mikä tahansa muu selkeä lausunto, joka löytyy toimittajan verkkosivustolta. Tällaisissa tapauksissa elinkeinonharjoittajan on viipymättä toimitettava kuluttajalle pysyvällä välineellä vahvistus peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

4. Kuluttajalla on todistustaakka siitä, että hän on käyttänyt tämän artiklan mukaista peruuttamisoikeuttaan.

B. Peruuttamisen vaikutukset

Peruuttamisoikeuden käyttäminen lopettaa sopimuspuolten velvollisuudet:

a) etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, tai

b) tehdä etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus, jos kuluttaja on tehnyt tarjouksen.

C. Toimittajan velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

1. Elinkeinonharjoittajan on palautettava kaikki kuluttajalta saamansa maksut, mukaan lukien tapauksen mukaan toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona toimittajalle ilmoitettiin kuluttajan päätöksestä peruuttaa sopimus.

Elinkeinonharjoittajan on suoritettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu palautus käyttäen samaa maksuvälinettä, jota kuluttaja käytti alkuperäisessä liiketoimessa, jollei kuluttaja ole nimenomaisesti sopinut toisin ja edellyttäen, että kuluttajalta ei veloiteta palautuksesta aiheutuvia kustannuksia.

2. Edellä esitetystä poiketen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse korvata ylimääräisiä toimituskustannuksia, jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin halvimman toimittajan tarjoaman vakiotoimitustavan.

3. Jollei elinkeinonharjoittaja ole tarjoutunut vastaanottamaan tavaraa itse, myyjä voi myyntisopimusten osalta pidättyä palautuksesta, kunnes hän on vastaanottanut tavaran takaisin tai kunnes kuluttaja on esittänyt todisteet siitä, että hän on lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin.

D. Kuluttajan velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

1. Jollei elinkeinonharjoittaja ole tarjoutunut ottamaan tavarat itse vastaan, kuluttajan on palautettava tai siirrettävä tavarat toimittajalle tai henkilölle, jonka toimittaja on valtuuttanut vastaanottamaan tavarat, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona hän on ilmoittanut toimittajalle päätöksestään peruuttaa sopimus. Määräaikaa noudatetaan, jos kuluttaja lähettää tavarat takaisin ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Kuluttaja vastaa ainoastaan tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on suostunut vastaamaan näistä kustannuksista itse tai jollei elinkeinonharjoittaja ole ilmoittanut kuluttajalle, että kuluttajan on vastattava niistä.

Kun on kyse muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista, joissa tavarat on toimitettu kuluttajan kotiin sopimuksen tekohetkellä, elinkeinonharjoittajan on noudettava tavarat omalla kustannuksellaan, jos ne ovat tavaroita, joita ei niiden luonteen vuoksi voida tavanomaisesti palauttaa postitse.

2. Kuluttaja on vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu ainoastaan tavaroiden muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja ei ole missään tapauksessa vastuussa tavaran arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut peruuttamisoikeudesta.

3. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan esitettyään jo edellä tarkoitetun pyynnön, kuluttajan on maksettava palvelujen tarjoajalle sopimuksen täysimääräiseen kattavuuteen verrattuna summa, joka on oikeassa suhteessa siihen hetkeen asti, jolloin kuluttaja ilmoitti palvelujen tarjoajalle käyttävänsä peruuttamisoikeuttaan. Suhteellinen määrä, joka kuluttajan on maksettava palvelujen tarjoajalle, lasketaan sopimuksessa sovitun kokonaishinnan perusteella. Jos kokonaishinta on liian korkea, suhteellinen määrä olisi laskettava toimitusten markkina-arvon perusteella.

4. Jollei toisin säädetä, kuluttaja ei ole vastuussa, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan.

E. Peruuttamisoikeuden käytön seuraukset liitännäissopimuksissa

1. Rajoittamatta ministeriön yhteisen päätöksen Z1-699/2010 (B ́ 917) “Kreikan lainsäädännön mukauttaminen kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta” 15 artiklan soveltamista, jos kuluttaja käyttää oikeuttaan peruuttaa etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus edellä esitetyn mukaisesti, Kaikki liitännäissopimukset päättyvät automaattisesti ilman kuluttajalle aiheutuvia kustannuksia, ellei edellä toisin mainita.

F. Poikkeukset peruuttamisoikeuteen

Edellä säädettyä etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten peruuttamisoikeutta ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a) palvelusopimuksiin sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, jos sopimuksen täyttäminen on alkanut kuluttajan nimenomaisesta ennakkosuostumuksesta ja kuluttajan kuittaamisesta, että hän menettää peruuttamisoikeutensa sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;

b) sellaisten tavaroiden luovutukset tai palvelujen suoritukset, joiden hinta riippuu peruuttamisen määräajan kuluessa mahdollisesti tapahtuvista rahamarkkinoiden vaihteluista, joihin luovuttaja tai suorittaja ei voi vaikuttaa;

c) kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettujen tai selvästi yksilöllisten tavaroiden luovutus;

d) sellaisten tavaroiden luovutukset, jotka voivat nopeasti pilaantua tai vanhentua;

e) sellaisten sinetöityjen tavaroiden luovutus, jotka eivät terveyden suojeluun tai hygieniaan liittyvistä syistä sovellu palauttamiseen ja jotka on avattu toimituksen jälkeen;

f) sellaisten tavaroiden luovutukset, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat luovutuksen jälkeen erottamattomasti muihin seikkoihin;

G. Peruuttamisoikeutta koskevien tietojen antamatta jättäminen

1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle vaadittuja peruuttamisoikeutta koskevia tietoja, peruuttamisen määräaika päättyy 12 kuukauden kuluttua edellä mainitun alkuperäisen peruuttamisen määräajan päättymisestä.

2. Jos palvelujen tarjoaja on antanut kuluttajalle edellä tarkoitetut tiedot, peruuttamisen määräaika päättyy 14 kalenteripäivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja saa kyseiset tiedot.

Hygieniasyistä E-nesteitä ei palauteta.
Kaikki tuotteemme sumutinta lukuun ottamatta testataan niiden moitteettoman toiminnan suhteen. Asiakkaan nostosta johtuvat tuotepalautukset hyväksytään 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta  ja niin kauan kuin tuotteemme palautetaan käyttämättöminä. Näiden tuotteiden palautuksen toimituskulut ovat asiakkaan vastuulla. Jos havaitaan, että asiakas on rikkonut pakkauksen saatuaan ne meiltä, hänen palautustaan ei hyväksytä ja asiakkaalle ilmoitetaan tästä puhelimitse tai sähköpostitse.

Kansainvälinen toimitushuomautus: Huomaa, että jotkut maat eivät salli e-savukkeiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntiä tai tuontia. Jos tilaat tällaisia tuotteita, jotka toimitetaan johonkin näistä maista, varmista, että olet tietoinen paikallisista määräyksistä ja tullikäytännöistä, koska tulli voi pidättää tai takavarikoida tilauksesi, jos (joidenkin tai kaikkien) tilaamiesi tuotteiden tuonti ei ole sallittua. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. ei ole vastuussa tilauksen vastaanottamisen viivästyksistä ja/tai tuotteiden pidättämisestä tai takavarikoinnista, jotka johtuvat sovellettavista säännöistä tai tullikäytännöistä maassa, jossa tuotteet toimitetaan.

Myös tuotteiden toimittamiseen EU:n ulkopuolelle voidaan soveltaa tullimaksuja ja/tai paikallisia tuontiveroja, ja on sinun vastuullasi tietää, sovelletaanko tällaisia veroja. Jos tilaukseesi sovelletaan tuontitulleja ja -veroja, kuljetusyhtiö DHL ottaa sinuun yhteyttä heti, kun tilauksesi on Tullissa, ilmoittaakseen sinulle asiaankuuluvat tulliselvityskustannukset, jotka voivat viivästyttää arvioitua toimitusaikaa. On sinun vastuullasi maksaa tarvittavat tullimaksut ja/tai verot paikallisille viranomaisille ja järjestää tuotteidesi luovutus ja vastaanotto.

Huomaa, että TRAVELLERS EMPORIKI P.C. ei ole vastuussa tuotteista, jotka voidaan pidättää tai takavarikoida lähetysmaan tullitoimipaikassa, eikä TRAVELLERS EMPORIKI P.C. korvaa sinulle pidätettyjä tai takavarikoituja tuotteita.

Jos et maksa tilaamiasi tuotteita vastaavia tuontitulleja ja -veroja, joten tuotteita ei luovuteta sinulle, TRAVELLERS EMPORIKI P.C. pidättää oikeuden veloittaa sinulta – maksamasi ostosumman lisäksi – kaikki tästä aiheutuvat lisäkustannukset (esim. tuotteiden palauttamisesta Kreikkaan aiheutuvat kustannukset).