Vår butik riktar sig till vuxna, så det är strängt och absolut förbjudet att surfa på vår webbplats till personer under 18 år. Dessutom är det förbjudet att använda de produkter som anges i vår webbutik av personer under 18 år. Genom att skapa ett konto eller om du gör inköp godkänner du automatiskt att du är över 18 år.
E-rökning är inte en metod för rökavvänjning utan ett alternativt sätt att röka som användarna av metoden kallar vaping.
Alla transaktioner du gör genom vapetravellers.eu regleras och skyddas av internationell och europeisk lagstiftning som reglerar frågor som rör elektronisk handel (direktiv 2000/31/EG, presidentdekret 131/2003) samt av lagen om konsumentskydd (N. 2251/1994) som reglerar frågor som rör distansförsäljning, kompletterat medJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Statens officiella tidning B’2144/30-08-2013)
Informationskrav för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler
1. Innan konsumenten blir bunden av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler eller något motsvarande erbjudande ska leverantören på ett klart och begripligt sätt ge konsumenten följande information:
a) Varornas eller tjänsternas huvudsakliga egenskaper, i den mån det är lämpligt för mediet och varorna eller tjänsterna.
b) Leverantörens identitet, t.ex. dennes firmanamn.
c) Den geografiska adress där leverantören är etablerad och leverantörens telefonnummer, faxnummer och eventuella e-postadress, för att göra det möjligt för konsumenten att snabbt och effektivt kontakta leverantören och, i tillämpliga fall, geografisk adress och identitet för den leverantör för vars räkning han agerar.
d) Om det inte är fråga om den adress som anges i led c, den geografiska adressen till leverantörens säte och, i förekommande fall, adressen till den leverantör för vars räkning denne agerar, där konsumenten kan rikta eventuella klagomål.
e) varornas eller tjänsternas totala pris, inklusive mervärdesskatt och andra avgifter, eller om priset på grund av varornas eller tjänsternas art inte rimligen kan fastställas i förväg, det sätt på vilket priset ska beräknas samt, i förekommande fall, alla ytterligare frakt-, leverans- eller postkostnader och alla andra kostnader, eller Om sådana avgifter rimligen inte kan beräknas i förväg, kan det faktum att sådana ytterligare avgifter kan krävas. När det gäller ett tillsvidarekontrakt eller ett avtal som omfattar ett abonnemang ska det totala priset inkludera den totala kostnaden per faktureringsperiod. Om dessa kontrakt medför ett fast pris betyder det totala priset också de totala månatliga utgifterna. Om den totala kostnaden inte rimligen kan beräknas i förväg, beskriv hur priset ska beräknas
f) Kostnaden för att använda tekniken för distanskommunikation för att ingå avtalet, om denna beräknas på grundval av en annan taxa än grundtaxorna.
g) Formerna för betalning, leverans, utförande, den tidsfrist inom vilken leverantören åtar sig att leverera varorna eller tillhandahålla tjänsterna och, i tillämpliga fall, leverantörens policy för att hantera klagomål.
h) Om det finns en ångerrätt, villkoren, tidsfristen och förfarandena för att utöva rätten i enlighet med artikel 3g.1 samt mallen för ångerblanketten i avsnitt B i bilagan, som bifogas och utgör en integrerad del av N. Förordning (EG) nr 2251/1994 om konsumentskydd.
i) I tillämpliga fall, att konsumenten kommer att bära kostnaden för att returnera varorna i händelse av frånträdande och, vid distansavtal, om varorna på grund av sin natur inte kan returneras per post, kostnaden för att returnera dem.
j) Om konsumenten utövar ångerrätten efter att ha utnyttjat sin möjlighet, att konsumenten åtar sig att betala de rimliga kostnaderna till leverantören.
k) Om ingen ångerrätt beviljas i enlighet med punkt F, information om att konsumenten inte kommer att ha ångerrätt eller, i tillämpliga fall, de omständigheter under vilka konsumenten förlorar sin ångerrätt.
l) En påminnelse om säljarens ansvar för faktiska fel och avsaknad av överenskomna fastigheter i enlighet med artikel 534 och följande artiklar. i civillagen
m) I tillämpliga fall, förekomsten av och villkoren för tillämpning av eftermarknadsstöd, eftermarknadsservice och kommersiella garantitjänster.
n) Förekomsten av relevanta uppförandekoder enligt definitionen i N. Förordning (EEG) nr 2251/94 och i förekommande fall om villkoren för att erhålla kopior av denna.
o) Avtalets löptid, i tillämpliga fall, eller, om avtalet har obestämd löptid eller automatiskt förlängs, villkoren för att säga upp avtalet.
p) I tillämpliga fall, den kortaste löptiden för konsumentens skyldigheter enligt avtalet.
q) I tillämpliga fall, förekomsten av och villkoren för deponering av pengar eller andra ekonomiska garantier som ska betalas eller tillhandahållas av konsumenten närhelst leverantören begär det.
(r) I tillämpliga fall, det digitala innehållets funktionella möjligheter, tillsammans med tillämpliga tekniska skyddsåtgärder.
(s) I tillämpliga fall, det digitala innehållets typiska driftskompatibilitet med hårdvara och programvara som leverantören känner till eller rimligen kan förväntas känna till.
t) I tillämpliga fall, möjligheten att använda sig av en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.
som leverantören tillhör och hur den kan få tillgång till den.
4. Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler och får inte ändras om inte parterna uttryckligen har kommit överens om detta.
5. Om leverantören inte har uppfyllt sina skyldigheter att tillhandahålla information om de tilläggsavgifter eller andra kostnader som avses i punkt 1 e eller om kostnaderna för att returnera varorna enligt punkt 1 i, ska konsumenten inte betala dessa avgifter eller kostnader.
6. När det gäller fullgörandet av informationsskyldigheten enligt artiklarna 3b–3l ska bevisbördan ligga hos leverantören.
7. Om leverantören inte fullgör de informationsskyldigheter som fastställs i denna artikel ska distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler vara ogiltigt till förmån för konsumenten.

Produktreturer

Produktreturer

1. Om inte de undantag som anges nedan är tillämpliga (se F) ska konsumenten ha en tidsfrist på 14 kalenderdagar för att frånträda distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler utan att ange några skäl och utan att ådra sig några avgifter utöver dem som föreskrivs (se nedan under C och D).

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3f ska den ångerfrist som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln löpa ut 14 kalenderdagar när det gäller köpeavtal, från den dag då konsumenten eller en tredje man som han eller hon har angett, annan än transportören, fysiskt tar varorna i besittning eller

i) från och med den dag då konsumenten eller en tredje man som han eller hon har angett, med undantag för transportören, fysiskt tar den sista varan i besittning, om flera varor har beställts av konsumenten i en beställning och levererats separat,

ii) från och med den dag då konsumenten eller en tredje man som han har angett, annan än transportören, fysiskt tar det sista partiet eller det sista partiet i besittning vid leverans av varor som består av flera partier eller delar,

iii) från och med den dag då konsumenten eller en tredje man som han har angett, annan än transportören, fysiskt tar den första varan i besittning, om det rör sig om ett avtal om regelbunden leverans av varor under en viss tidsperiod,

3. De avtalsslutande parterna får, om de så önskar, fullgöra sina avtalsförpliktelser under ångerfristen.

A. Utövande av ångerrätten

1. Innan ångerfristen löper ut ska konsumenten informera leverantören om sitt beslut att frånträda avtalet. I detta syfte får konsumenten

a) eller använda den mall för ångerblankett som anges här,

b) eller att göra något annat tydligt uttalande om sitt beslut att frånträda avtalet.

2. Konsumenten har utnyttjat ångerrätten inom den period som anges ovan, om meddelandet om utövande av ångerrätten skickas av konsumenten före utgången av tidsfristen.

3. Leverantören får, utöver de möjligheter som avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att fylla i och elektroniskt lämna in antingen mallen för ångerblankett här, eller något annat tydligt uttalande som finns på leverantörens webbplats. I sådana fall ska leverantören utan dröjsmål meddela konsumenten en bekräftelse på mottagandet av en sådan ångerrätt på ett varaktigt medium.

4. Konsumenten ska ha bevisbördan för att han har utövat sin ångerrätt enligt denna artikel.

B. Effekter av återkallelse

Utövandet av ångerrätten upphäver de avtalsslutande parternas skyldigheter:

a) för att fullgöra distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler, eller

b) att ingå ett distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler i fall där konsumenten har lämnat ett erbjudande.

C. Leverantörens skyldigheter vid frånträde

1. Leverantören ska återbetala alla betalningar som mottagits från konsumenten, inklusive, i tillämpliga fall, leveranskostnader, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 kalenderdagar från den dag då han eller hon informerades om konsumentens beslut att frånträda avtalet.

Leverantören ska göra den återbetalning som avses i första stycket med samma betalningsmedel som konsumenten använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte konsumenten uttryckligen har samtyckt till något annat och förutsatt att konsumenten inte debiteras några kostnader till följd av återbetalningen.

2. Genom undantag från ovanstående ska leverantören inte vara skyldig att ersätta ytterligare leveranskostnader om konsumenten uttryckligen har valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransmetod som leverantören erbjuder.

3. Om leverantören inte har erbjudit sig att själv ta emot varorna får leverantören, när det gäller köpeavtal, hålla inne återbetalningen tills han har mottagit varorna tillbaka eller tills konsumenten har lagt fram bevis för att han har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först.

D. Konsumentens skyldigheter vid frånträde

1. Om leverantören inte har erbjudit sig att själv ta emot leveransen av varorna, ska konsumenten returnera varorna eller överföra dem till leverantören eller till en person som leverantören bemyndigat att ta emot varorna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 kalenderdagar från den dag då han informerade leverantören om sitt beslut att frånträda avtalet. Tidsfristen är uppfylld om konsumenten skickar tillbaka varorna före utgången av 14-dagarsperioden.

Konsumenten ska endast bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna, såvida inte leverantören har gått med på att bära dessa kostnader själv eller leverantören har underlåtit att informera konsumenten om att konsumenten måste bära dem.

Vid avtal utanför fasta affärslokaler, där varorna har levererats till konsumentens hem vid tidpunkten för avtalets ingående, skall leverantören hämta varorna på egen bekostnad i den mån de är varor som på grund av sin natur normalt inte kan returneras per post.

2. Konsumenten ska vara ansvarig för varornas minskade värde endast till följd av annan hantering av varorna än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Konsumenten ska under inga omständigheter vara ansvarig för en eventuell minskning av varornas värde om leverantören inte har meddelat ångerrätten.

3. Om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att redan ha gjort en begäran i enlighet med ovanstående, ska konsumenten, i jämförelse med avtalets fulla täckning, betala leverantören ett belopp som står i proportion till det belopp som tillhandahållits fram till den tidpunkt då konsumenten informerade leverantören om att han skulle utöva sin ångerrätt. Det proportionella belopp som konsumenten ska betala till leverantören ska beräknas på grundval av det totala pris som överenskommits i avtalet. Om det totala priset är för högt bör det proportionella beloppet beräknas på grundval av varornas marknadsvärde.

4. Om inte annat anges ska konsumenten inte vara ansvarig om han utövar sin ångerrätt.

E. Konsekvenser av att utöva ångerrätten i anknytande avtal

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i det gemensamma ministerbeslutet Z1-699/2010 (B ́ 917) om anpassning av den grekiska lagstiftningen till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, om konsumenten utövar sin ångerrätt från distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler i enlighet med ovanstående, Alla sammanlänkade avtal ska sägas upp automatiskt, utan kostnad för konsumenten, förutom vad som anges ovan.

F. Undantag från ångerrätten

Den ångerrätt som föreskrivs ovan för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler skall inte gälla i följande fall:

a) Tjänsteavtal efter det att tjänsten har tillhandahållits fullt ut, om utförandet inleddes med konsumentens uttryckliga förhandssamtycke och med konsumentens erkännande av att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt när avtalet har fullgjorts fullt ut av leverantören.

b) Leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster vars pris beror på fluktuationer på penningmarknaden som leverantören eller tillhandahållaren inte kan kontrollera och som kan inträffa inom ångerfristen.

c) Leverans av varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är tydligt individanpassade.

d) Leverans av varor som snabbt kan försämras eller upphöra att gälla.

e) Leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur och som har öppnats efter leveransen.

f) Leverans av varor som efter leverans till sin natur är oupplösligt blandade med andra delar.

G. Underlåtenhet att tillhandahålla information om ångerrätten

1. Om leverantören inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs, ska ångerfristen löpa ut 12 månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen enligt ovan.

2. Om leverantören har gett konsumenten den information som avses ovan ska ångerfristen löpa ut 14 kalenderdagar från den dag då konsumenten mottar informationen.

Av hygieniska skäl återbetalas inte E-vätskor.
Alla våra produkter utom finfördelare testas för att de ska fungera korrekt. Produktreturer på grund av kundens återkallelse accepteras inom 14 dagar efter mottagandet  och så länge våra produkter returneras oanvända. Fraktkostnaden för returen för dessa produkter är kundens ansvar. Om det visar sig att förpackningen bryts av kunden efter att ha mottagit dem från oss, kommer deras retur inte att accepteras och kunden kommer att meddelas  via telefon eller e-post om detta faktum.

Internationell fraktanmärkning: Observera att vissa länder inte tillåter försäljning eller import av e-cigaretter och relaterade produkter. Om du gör en beställning av sådana produkter som ska levereras till ett av dessa länder, se till att du är medveten om lokala bestämmelser och tullpolicyer, eftersom din beställning kan hållas inne eller beslagtas av tullen om import av (vissa eller alla) av de produkter du har beställt inte är tillåten. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. ansvarar inte för eventuella förseningar i mottagandet av beställningen och/eller undanhållande eller beslag av produkter på grund av tillämpliga regler eller tullpolicyer i det land där produkterna ska levereras.

Leverans av produkter utanför EU kan också vara föremål för tullar och / eller lokala importskatter och det är ditt ansvar att veta om sådana skatter gäller. I händelse av att importtullar och skatter gäller för din beställning kommer fraktföretaget DHL att kontakta dig så snart din beställning är i tullen för att informera dig om relevanta tullklareringskostnader, vilket kan försena den beräknade leveranstiden. Det är ditt ansvar att betala nödvändiga tullar och / eller skatter till de lokala myndigheterna och att ordna med frisläppande och mottagande av dina produkter.

Observera att TRAVELLERS EMPORIKI P.C. inte ansvarar för produkter som kan hållas inne eller beslagtas vid tullkontoret i avsändarlandet och du kommer inte att kompenseras av TRAVELLERS EMPORIKI P.C. för de produkter som hålls inne eller beslagtas.

Om du inte betalar de importtullar och skatter som motsvarar de produkter du beställt och produkterna därför inte släpps till dig, förbehåller sig TRAVELLERS EMPORIKI P.C. rätten att debitera dig – utöver det inköpsbelopp du betalade – eventuella extra kostnader som uppstår för detta ändamål (t.ex. kostnader för att returnera produkterna till Grekland).

Καλώς ήρθατε στο Vape Travellers Shop » Regler och villkor