Home » Общи условия

Общи условия

Нашият магазин е предназначен за възрастни, така че е строго и абсолютно забранено да разглеждате нашия уебсайт на хора под 18-годишна възраст. Освен това използването на продуктите, изброени в нашия онлайн магазин, от лица под 18-годишна възраст е забранено. Със създаването на профил или ако правите покупки, Вие автоматично се съгласявате, че сте на възраст над 18 години.
Електронното пушене не е метод за спиране на тютюнопушенето, а алтернативен начин на пушене, който потребителите на метода наричат vaping.
Всички транзакции, които извършвате чрез vapetravellers.eu, се уреждат и защитават от международното и европейското право, регулиращо въпроси, свързани с електронната търговия (Директива 2000/31/ЕО, Президентски указ 131/2003), както и от Закона за защита на потребителите (N. 2251/1994), който урежда въпроси, свързани с продажбите от разстояние, допълнени сJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Държавен вестник B’2144/30-08-2013)
Изисквания за информация за договори от разстояние и договори извън търговския обект
1. Преди потребителят да бъде обвързан с договор от разстояние или договор извън търговския обект, или със съответна оферта, доставчикът предоставя на потребителя следната информация по ясен и разбираем начин:
а) основните характеристики на стоките или услугите, доколкото това е подходящо за средството и стоките или услугите;
б) самоличността на доставчика, като например търговското му наименование;
в) географския адрес, на който е установен доставчикът, и телефонния номер, номера на факса и адреса на електронната поща, ако има такъв, за да се даде възможност на потребителя да се свърже с доставчика бързо и ефективно и, когато е приложимо, географския адрес и самоличността на доставчика, от чието име действа;
г) ако е различен от адреса, посочен в буква в), географския адрес на регистрираното място на стопанска дейност на доставчика и, когато е уместно, адреса на доставчика, от чието име действа, където потребителят може да подава жалби;
д) общата цена на стоките или услугите, включително ДДС и всяка друга такса, или ако поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде определена предварително в разумни граници, начинът, по който трябва да се изчисли цената, както и, когато е приложимо, всички допълнителни такси за доставка, доставка или пощенски разходи и всякакви други разходи, или когато такива такси не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, фактът, че такива допълнителни такси могат да бъдат изискани. В случай на безсрочен договор или договор, който включва абонамент, общата цена включва общите разходи за период на фактуриране. Ако тези договори водят до фиксирана цена, общата цена означава и общите месечни разходи. Ако общите разходи не могат да бъдат изчислени предварително, опишете как трябва да се изчисли цената.
е) разходите за използване на средствата за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато това се изчислява въз основа на тарифа, различна от основните тарифи;
ж) условията за плащане, доставка, изпълнение, срока, в който доставчикът се задължава да достави стоките или да предостави услугите и, когато е приложимо, политиката, провеждана от доставчика за разглеждане на жалби;
з) когато има право на отказ, условията, срока и процедурите за упражняване на правото в съответствие с член 3ж, параграф 1, както и образеца на формуляра за отказ, установен в раздел Б от приложението, който е приложен и представлява неразделна част от Н. Регламент (ЕО) No 2251/1994 относно защитата на потребителите.
i) когато е приложимо, че потребителят поема разходите за връщане на стоките в случай на отказ, а за договорите от разстояние, ако стоките поради своето естество не могат да бъдат върнати по пощата, разходите за връщането им;
й) когато потребителят упражни правото си на отказ, след като се е възползвал от възможността си, потребителят се задължава да заплати разумните разходи на доставчика.
к) когато не е предоставено право на отказ в съответствие с параграф Е, информацията, че потребителят няма да има право на отказ или, когато е приложимо, обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ;
л) напомняне за съществуването на отговорност на продавача за действителни дефекти и липса на договорени имоти в съответствие с член 534 и сл. от Гражданския кодекс
м) когато е приложимо, наличието и условията за прилагане на следпродажбено обслужване, следпродажбено обслужване и търговски гаранционни услуги;
н) наличието на съответни кодекси за поведение, както са определени в Н. Регламент (ЕИО) No 2251/94 и договореностите за получаване на копия от него, когато е приложимо,
о) срока на договора, когато е приложимо, или, ако договорът е с неопределен срок или автоматично се удължава, условията за прекратяване на договора;
п) когато е приложимо, минималната продължителност на задълженията на потребителя по договора;
р) когато е приложимо, наличието и условията на внасянето на пари или други финансови гаранции, които трябва да бъдат платени или предоставени от потребителя, когато доставчикът поиска това;
с) когато е приложимо, функционалните възможности на цифровото съдържание, заедно с приложимите технически мерки за защита;
т) когато е приложимо, всяка типична оперативна съвместимост на цифровото съдържание с хардуер и софтуер, за които доставчикът знае или може разумно да се очаква да бъде запознат;
у) когато е приложимо, възможността да се прибегне до извънсъдебен механизъм за подаване на жалби и обезщетяване;
към които принадлежи доставчикът и средствата за достъп до него.
4. Информацията, посочена в параграф 1, представлява неразделна част от договора от разстояние или договора извън търговския обект и не се променя, освен ако страните не са се споразумели изрично.
5. Когато доставчикът не е спазил задълженията за предоставяне на информация за допълнителните такси или другите разходи, посочени в параграф 1, буква д), или за разходите за връщане на стоките, посочени в параграф 1, буква и), потребителят не заплаща тези такси или разноски.
6. Що се отнася до изпълнението на задълженията за предоставяне на информация, предвидени в членове 3б-3л, тежестта на доказване се носи от доставчика.
7. Ако доставчикът не изпълни задълженията за предоставяне на информация, предвидени в настоящия член, договорът от разстояние или договорът извън търговския обект е нищожен в полза на потребителя.

Връщане на продукт

Връщане на продукт

1. Освен ако не се прилагат изключенията, посочени по-долу (виж Е), потребителят разполага със срок от 14 календарни дни, за да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причини и без да понася такси извън предвидените (вж. по-долу в букви В и Г).

2. Без да се засяга член 3е, срокът за отказ, предвиден в параграф 1 от настоящия член, изтича 14 календарни дни, в случай на договори за продажба, от деня, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, влезе във владение на стоките или:

i) от деня, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, влезе във владение на последната стока, в случай на няколко стоки, поръчани от потребителя в една поръчка и доставени отделно;

ii) от деня, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, влезе във владение на последната партида или част в случай на доставка на стоки, състоящи се от няколко партиди или бройки;

iii) от деня, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, влезе във владение на първата стока, в случай на договор за редовна доставка на стоки за определен период от време;

3. Договарящите се страни могат, ако желаят, да изпълняват договорните си задължения по време на срока за отказ.

Една. Упражняване на правото на отказ

1. Преди изтичането на срока за отказ потребителят информира доставчика за решението си да се откаже от договора. За тази цел потребителят може:

а) или да използва образеца на формуляр за отказ, посочен тук;

б) или да направи друго ясно изявление, в което излага решението си да се откаже от договора.

2. Потребителят се е възползвал от правото на отказ в посочения по-горе срок, ако уведомлението за упражняване на правото на отказ е изпратено от потребителя преди изтичането на срока.

3. Доставчикът може, в допълнение към възможностите, посочени в параграф 1, да даде възможност на потребителя да попълни и подаде по електронен път или образеца на формуляр за отказ, установен тук, или всяко друго ясно изявление, намерено на уебсайта на доставчика. В такива случаи доставчикът незабавно съобщава на потребителя потвърждение за получаването на такъв отказ на траен носител.

4. Потребителят носи тежестта да докаже, че е упражнил правото си на отказ съгласно настоящия член.

B. Последици от оттеглянето

Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на договарящите се страни:

а) за изпълнение на договора от разстояние или договор извън търговския обект, или

б) да сключи договор от разстояние или договор извън търговския обект в случаите, когато е направено предложение от потребителя.

C. Задължения на доставчика в случай на отказ

1. Доставчикът възстановява всички плащания, получени от потребителя, включително, когато е приложимо, разходите за доставка, без неоправдано забавяне и при всички случаи в рамките на 14 календарни дни от деня, в който е бил информиран за решението на потребителя да се откаже от договора.

Доставчикът извършва възстановяването, посочено в първа алинея, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя за първоначалната сделка, освен ако потребителят изрично не се е съгласил за друго и при условие че потребителят не е натоварен с никакви разходи, произтичащи от възстановяването.

2. Чрез дерогация от горното, от доставчика не се изисква да възстановява допълнителни разходи за доставка, ако потребителят изрично е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от доставчика.

3. Освен ако доставчикът не е предложил сам да получи стоките, в случай на договори за продажба, доставчикът може да задържи възстановяването, докато не получи стоките обратно или докато потребителят не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

D. Задължения на потребителя в случай на отказ

1. Освен ако доставчикът не е предложил сам да приеме доставката на стоките, потребителят връща стоките или ги прехвърля на доставчика или на лице, упълномощено от доставчика да получи стоките без неоправдано забавяне и при всички случаи в рамките на 14 календарни дни от деня, в който е информирал доставчика за решението си да се откаже от договора. Срокът се спазва, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят поема само преките разходи за връщане на стоките, освен ако доставчикът се е съгласил сам да поеме тези разходи или доставчикът не е информирал потребителя, че потребителят трябва да ги поеме.

В случай на договори извън търговския обект, когато стоките са доставени в дома на потребителя в момента на сключване на договора, доставчикът събира стоките за своя сметка, доколкото те са стоки, които по своето естество обикновено не могат да бъдат върнати по пощата.

2. Потребителят носи отговорност за всяка намалена стойност на стоките само в резултат на обработката на стоките, различна от тази, необходима за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Потребителят при никакви обстоятелства не носи отговорност за намаляване на стойността на стоките, когато доставчикът не е уведомил за правото си на отказ.

3. Ако потребителят упражни правото си на отказ, след като вече е направил искане в съответствие с горепосоченото, потребителят заплаща на доставчика, в сравнение с пълния обхват на договора, сума, пропорционална на предоставената до момента, в който потребителят е информирал доставчика, че ще упражни правото си на отказ. Пропорционалната сума, която потребителят трябва да заплати на доставчика, се изчислява въз основа на общата цена, договорена в договора. Ако общата цена е прекомерна, пропорционалната сума следва да се изчисли въз основа на пазарната стойност на доставките.

4. Освен ако не е посочено друго, потребителят не носи отговорност, ако упражни правото си на отказ.

E. Последици от упражняването на правото на отказ в свързани договори

1. Без да се засяга член 15 от Съвместно министерско решение Z1-699/2010 (B ́ 917) “Адаптиране на гръцкото законодателство към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета”, ако потребителят упражни правото си на отказ от договор от разстояние или договор извън търговския обект в съответствие с горепосоченото, Всички свързани договори се прекратяват автоматично, без разходи за потребителя, освен в случаите, предвидени по-горе.

F. Изключения от правото на отказ

Правото на отказ, предвидено по-горе за договори от разстояние и договори извън търговския обект, не се прилага в следните случаи:

а) договори за услуги след пълното предоставяне на услугата, ако изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя и с потвърждението на потребителя, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от доставчика;

б) доставката на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на паричния пазар, които не могат да бъдат контролирани от доставчика и които могат да възникнат в рамките на срока за отказ;

в) доставката на стоки, произведени по спецификации на потребителя или ясно персонализирани;

г) доставката на стоки, които могат да се влошат или да изтекат бързо;

д) доставката на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане, по причини, свързани със защитата на здравето или хигиената, и които са били разпечатани след доставката;

е) доставката на стоки, които след доставката поради своето естество са неразривно смесени с други елементи;

G. Непредоставяне на информация относно правото на отказ

1. Ако доставчикът не е предоставил на потребителя информацията за правото на отказ, както се изисква, срокът за отказ изтича 12 месеца след края на първоначалния срок за отказ, както е посочено по-горе.

2. Когато доставчикът е предоставил на потребителя информацията, посочена по-горе, срокът за отказ изтича 14 календарни дни от деня, в който потребителят е получил тази информация.

По хигиенни причини електронните течности не се възстановяват.
Всички наши продукти, с изключение на пулверизаторите, са тествани за правилното им функциониране. Връщането на продукти поради оттеглянето на клиента се приема в рамките на 14 дни от получаването  и стига нашите продукти да бъдат върнати неизползвани. Разходите за доставка на връщането на тези продукти са отговорност на клиента. Ако се установи, че опаковката е счупена от клиента след получаването им от нас, връщането им няма да бъде прието и клиентът ще бъде уведомен по телефон или имейл за този факт.

Забележка за международна доставка: Моля, имайте предвид, че някои държави не позволяват продажбата или вноса на електронни цигари и свързани с тях продукти. Ако правите поръчка на такива продукти, които трябва да бъдат доставени в една от тези страни, моля, уверете се, че сте запознати с местните разпоредби и митнически политики, тъй като поръчката ви може да бъде задържана или конфискувана от митницата, ако вносът на (някои или всички) от продуктите, които сте поръчали, не е разрешен. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. не носи отговорност за закъснения при получаване на поръчката и/или удръжки или конфискации на продукти поради приложимите правила или митнически политики в страната, в която продуктите трябва да бъдат доставени.

Също така, доставката на продукти извън ЕС може да бъде обложена с мита и / или местни данъци върху вноса и е ваша отговорност да знаете дали се прилагат такива данъци. В случай, че за Вашата поръчка се прилагат вносни мита и такси, спедиторската компания DHL ще се свърже с Вас веднага щом поръчката Ви е в митницата, за да Ви информира за съответните разходи за митническо освобождаване, което може да забави очакваното време за доставка. Ваша отговорност е да заплатите необходимите мита и / или данъци на местните власти и да организирате освобождаването и получаването на вашите продукти.

Моля, имайте предвид, че TRAVELLERS EMPORIKI P.C. не носи отговорност за продукти, които могат да бъдат задържани или конфискувани в митническото учреждение на страната на изпращането им и няма да бъдете обезщетени от TRAVELLERS EMPORIKI P.C. за задържаните или иззети продукти.

Ако не платите вносните мита и такси, съответстващи на поръчаните от Вас продукти и следователно продуктите не са Ви освободени, TRAVELLERS EMPORIKI P.C. си запазва правото да Ви таксува – в допълнение към сумата за покупка, която сте платили – всички допълнителни разходи, направени за тази цел (напр. разходи за връщане на продуктите в Гърция).