Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze winkel is gericht op volwassenen, dus het is strikt en absoluut verboden om onze website te bezoeken aan mensen jonger dan 18 jaar. Bovendien is het gebruik van de producten die in onze online winkel worden vermeld door personen jonger dan 18 jaar verboden. Door een account aan te maken of als je aankopen doet ga je er automatisch mee akkoord dat je ouder bent dan 18 jaar.
E-roken is geen methode om te stoppen met roken, maar een alternatieve manier van roken die de gebruikers van de methode vapen noemen.
Alle transacties die u via vapetravellers.eu doet, worden beheerst en beschermd door internationale en Europese wetgeving die kwesties met betrekking tot elektronische handel regelt (Richtlijn 2000/31/EG, presidentieel decreet 131/2003) en door de wet op de consumentenbescherming (N. 2251/1994) dat kwesties in verband met verkoop op afstand regelt, zoals aangevuld doorJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Staatsblad B’2144/30-08-2013)
Informatievereisten voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
1. Voordat de consument gebonden is door een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst of een overeenkomstig aanbod, verstrekt de leverancier de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
a) de voornaamste kenmerken van de goederen of diensten, voor zover passend bij de drager en de goederen of diensten;
b) de identiteit van de leverancier, zoals zijn handelsnaam;
c) het geografische adres waar de leverancier is gevestigd en, in voorkomend geval, het telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de leverancier, zodat de consument snel en efficiënt contact met de leverancier kan opnemen en, in voorkomend geval, het geografische adres en de identiteit van de leverancier voor wiens rekening hij optreedt;
d) indien verschillend van het onder c) vermelde adres, het geografische adres van de maatschappelijke zetel van de leverancier en, in voorkomend geval, het adres van de leverancier voor wiens rekening hij optreedt, waar de consument klachten kan indienen;
e) de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van btw en andere kosten, of indien de prijs vanwege de aard van de goederen of diensten redelijkerwijs niet vooraf kan worden bepaald, de wijze waarop de prijs moet worden berekend, alsmede, indien van toepassing, alle bijkomende verzend-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten, of indien dergelijke heffingen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat dergelijke extra kosten kunnen worden verlangd. In het geval van een contract voor onbepaalde tijd of een contract dat een abonnement omvat, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Als deze contracten een vaste prijs hebben, betekent de totale prijs ook de totale maandelijkse uitgaven. Als de totale kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, beschrijf dan hoe de prijs moet worden berekend
f) de kosten van het gebruik van het middel voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst, indien dit wordt berekend op basis van een ander tarief dan de basistarieven;
g) de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de leverancier zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de diensten te verrichten en, in voorkomend geval, het beleid dat de leverancier voert om klachten te behandelen;
h) indien er een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de procedures voor de uitoefening van het recht overeenkomstig artikel 3 octies, lid 1, alsmede het model van het herroepingsformulier in deel B van de bijlage, dat als bijlage is bijgevoegd en een integrerend deel uitmaakt van N. Verordening (EG) nr. 2251/1994 betreffende consumentenbescherming.
i) in voorkomend geval, dat de consument de kosten draagt van het terugzenden van de goederen in geval van herroeping en, bij overeenkomsten op afstand, indien de goederen naar hun aard niet per post kunnen worden geretourneerd, de kosten van het terugzenden ervan;
j) wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht nadat hij van zijn mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, dat de consument zich ertoe verbindt de redelijke kosten aan de leverancier te betalen.
k) indien geen herroepingsrecht wordt toegekend overeenkomstig lid F, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, in voorkomend geval, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;
l) een herinnering aan het bestaan van de aansprakelijkheid van de verkoper voor feitelijke gebreken en het ontbreken van overeengekomen eigenschappen overeenkomstig de artikelen 534 e.v. van het Burgerlijk Wetboek
m) in voorkomend geval, het bestaan en de voorwaarden voor de toepassing van ondersteuning na verkoop, service na verkoop en commerciële garantiediensten;
n) het bestaan van relevante gedragscodes, zoals gedefinieerd onder N. Verordening (EEG) nr. 2251/94 en, in voorkomend geval, de wijze waarop kopieën daarvan kunnen worden verkregen,
o) de duur van het contract, indien van toepassing, of, indien het contract van onbepaalde duur is of automatisch wordt verlengd, de voorwaarden voor beëindiging van het contract;
p) in voorkomend geval, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;
q) in voorkomend geval, het bestaan en de voorwaarden van het deposito van geld of andere financiële garanties die door de consument moeten worden betaald of verstrekt wanneer de leverancier daarom verzoekt;
r) indien van toepassing, de functionele mogelijkheden van de digitale inhoud, samen met de toepasselijke technische beschermingsmaatregelen;
s) indien van toepassing, elke typische interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de leverancier op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden geacht op de hoogte te zijn;
(t) in voorkomend geval, de mogelijkheid om een beroep te doen op een buitengerechtelijke klacht- en beroepsprocedure;
waartoe de leverancier behoort en de middelen om er toegang toe te krijgen.
4. De in lid 1 bedoelde informatie maakt integrerend deel uit van de overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij de partijen daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.
5. Wanneer de leverancier niet heeft voldaan aan de in lid 1, onder e), bedoelde verplichtingen om informatie te verstrekken over de in lid 1, onder e), bedoelde toeslagen of andere kosten of over de kosten van het terugzenden van de goederen, betaalt de consument die kosten of lasten niet.
6. Wat de nakoming van de in de artikelen 3 ter tot en met 3 ter ter tot en met 3 ter ter bedoelde informatieverplichtingen betreft, rust de bewijslast bij de leverancier.
7. Indien de leverancier de in dit artikel neergelegde informatieverplichtingen niet nakomt, is de overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst nietig ten gunste van de consument.

Retourneren van producten

Retourneren van producten

1. Tenzij de onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn (zie F), beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan die welke zijn voorzien, te herroepen (zie hieronder onder C en D).

2. Onverminderd artikel 3 septies verstrijkt de in lid 1 van dit artikel bedoelde herroepingstermijn 14 kalenderdagen, in het geval van verkoopovereenkomsten, te rekenen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt of:

i) vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit krijgt, in het geval van meerdere goederen die door de consument in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk zijn geleverd;

ii) vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, de laatste partij of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt in het geval van de levering van goederen bestaande uit meerdere partijen of stukken;

iii) vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het eerste goed fysiek in bezit krijgt, in het geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode;

3. De overeenkomstsluitende partijen kunnen, indien zij zulks wensen, hun contractuele verplichtingen tijdens de herroepingstermijn nakomen.

Een. Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument de leverancier in kennis van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument:

a) of gebruik hetmodelformulier voor herroeping dat hier wordt  uiteengezet;

b) hetzij een andere duidelijke verklaring af te leggen waarin hij zijn besluit om de overeenkomst op te zeggen uiteenzet.

2. De consument heeft binnen de hiervoor genoemde termijn gebruik gemaakt van het herroepingsrecht, indien de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht door de consument vóór het verstrijken van de termijn is verzonden.

3. De leverancier kan, naast de in lid 1 bedoelde mogelijkheden, de consument de mogelijkheid bieden om het modelformulier voor herroeping elektronisch in te vullen en in te dienen. hier, of een andere duidelijke verklaring op de website van de leverancier. In dergelijke gevallen deelt de leverancier de consument onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping mee op een duurzame gegevensdrager.

4. De consument draagt de bewijslast dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht uit hoofde van dit artikel.

B. Gevolgen van de intrekking

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichtingen van de contractpartijen:

a) om de overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst uit te voeren, of

b) het sluiten van een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten in gevallen waarin de consument een aanbod heeft gedaan.

C. Verplichtingen van de leverancier in geval van herroeping

1. De leverancier vergoedt elke van de consument ontvangen betaling, met inbegrip van, in voorkomend geval, de leveringskosten, onverwijld en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij in kennis is gesteld van het besluit van de consument om de overeenkomst te herroepen.

De leverancier verricht de in de eerste alinea bedoelde terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als de consument die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk anders is overeengekomen en op voorwaarde dat de uit de terugbetaling voortvloeiende kosten niet aan de consument worden doorgerekend.

2. In afwijking van het bovenstaande is de leverancier niet verplicht extra leveringskosten te vergoeden indien de consument uitdrukkelijk een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardleveringsmethode die door de leverancier wordt aangeboden.

3. Tenzij de leverancier heeft aangeboden de goederen zelf in ontvangst te nemen, kan de leverancier in het geval van verkoopovereenkomsten de terugbetaling uitstellen totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat de consument het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

D. Verplichtingen van de consument in geval van herroeping

1. Tenzij de leverancier heeft aangeboden de goederen zelf in ontvangst te nemen, zendt de consument de goederen terug of draagt hij deze over aan de leverancier of aan een persoon die door de leverancier is gemachtigd om de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij de leverancier in kennis heeft gesteld van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen. De termijn wordt gehaald als de consument de goederen terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de leverancier ermee heeft ingestemd deze kosten zelf te dragen of de leverancier heeft nagelaten de consument ervan in kennis te stellen dat de consument deze moet dragen.

In het geval van buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, wanneer de goederen bij de consument thuis zijn afgeleverd op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, haalt de leverancier de goederen op eigen kosten op, voor zover het goederen betreft die naar hun aard normaliter niet per post kunnen worden teruggezonden.

2. De consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling van de goederen, andere dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument is in geen geval aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen wanneer de leverancier geen kennisgeving van het herroepingsrecht heeft gedaan.

3. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent nadat hij reeds een verzoek overeenkomstig het bovenstaande heeft ingediend, betaalt de consument de leverancier, in vergelijking met de volledige dekking van de overeenkomst, een bedrag dat evenredig is aan het bedrag dat is verstrekt tot het moment waarop de consument de leverancier ervan in kennis stelde dat hij zijn herroepingsrecht zou uitoefenen. Het evenredige bedrag dat de consument aan de leverancier moet betalen, wordt berekend op basis van de in de overeenkomst overeengekomen totale prijs. Indien de totale prijs buitensporig is, moet het evenredige bedrag worden berekend op basis van de marktwaarde van de leveringen.

4. Tenzij anders vermeld, is de consument niet aansprakelijk indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

E. Gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht in gekoppelde overeenkomsten

1. Onverminderd artikel 15 van gezamenlijk ministerieel besluit Z1-699/2010 (B’917) “Aanpassing van de Griekse wetgeving aan Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad”, indien de consument zijn herroepingsrecht uit een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst overeenkomstig het bovenstaande uitoefent, Alle gekoppelde overeenkomsten worden automatisch beëindigd, zonder kosten voor de consument, behalve zoals hierboven bepaald.

F. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het hierboven bedoelde herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten is niet van toepassing in de volgende gevallen:

a) overeenkomsten voor diensten nadat de dienst volledig is verleend, indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en met de erkenning van de consument dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de overeenkomst volledig door de leverancier is uitgevoerd;

b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de geldmarkt die niet door de leverancier kunnen worden beheerst en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c) de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

d) de levering van goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen;

e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn ontzegeld;

f) de levering van goederen die na de levering naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere elementen;

G. Het niet verstrekken van informatie over het herroepingsrecht

1. Indien de leverancier de consument niet de vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn zoals hierboven gespecificeerd.

2. Wanneer de leverancier de consument de bovengenoemde informatie heeft verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Om hygiënische redenen zijn E-Liquids niet-restitueerbaar.
Al onze producten behalve verstuivers zijn getest op hun juiste werking. Retourzendingen van producten als gevolg van de herroeping van de klant worden geaccepteerd binnen 14 dagen na ontvangst  en zolang onze producten ongebruikt worden geretourneerd. De verzendkosten van de retourzending voor deze producten zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Als wordt vastgesteld dat de verpakking door de klant is gebroken nadat deze van ons is ontvangen, wordt hun retour niet geaccepteerd en wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van dit feit.

Internationale verzendnotitie: Houd er rekening mee dat sommige landen de verkoop of import van e-sigaretten en aanverwante producten niet toestaan. Als u een bestelling plaatst van dergelijke producten, die in een van deze landen moeten worden afgeleverd, zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van de lokale regelgeving en het douanebeleid, aangezien uw bestelling door de douane kan worden ingehouden of in beslag kan worden genomen als de invoer van (sommige of alle) van de producten die u hebt besteld niet is toegestaan. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij het ontvangen van de bestelling en/of inhoudingen of inbeslagnames van producten als gevolg van toepasselijke regels of douanebeleid in het land waar de producten moeten worden geleverd.

Ook kan de levering van producten buiten de EU onderworpen zijn aan douanerechten en/of lokale invoerbelastingen en is het uw verantwoordelijkheid om te weten of dergelijke belastingen van toepassing zijn. In het geval dat invoerrechten en belastingen van toepassing zijn op uw bestelling, zal het verzendbedrijf DHL contact met u opnemen zodra uw bestelling bij de douane is om u op de hoogte te stellen van de relevante inklaringskosten, die de geschatte levertijd kunnen vertragen. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige rechten en/of belastingen te betalen aan de lokale autoriteiten en om de vrijgave en ontvangst van uw producten te regelen.

Houd er rekening mee dat TRAVELLERS EMPORIKI P.C. niet verantwoordelijk is voor producten die kunnen worden ingehouden of in beslag genomen bij het douanekantoor van het land van verzending en u wordt niet gecompenseerd door TRAVELLERS EMPORIKI P.C. voor de producten die zijn ingehouden of in beslag genomen.

Als u de invoerrechten en belastingen die overeenkomen met de producten die u hebt besteld niet betaalt en de producten daarom niet aan u worden vrijgegeven, behoudt TRAVELLERS EMPORIKI P.C. zich het recht voor om u – naast het aankoopbedrag dat u hebt betaald – eventuele extra kosten in rekening te brengen die voor dit doel zijn gemaakt (bijv. kosten voor het retourneren van de producten naar Griekenland).