Home » Tingimused

Tingimused

Meie pood on suunatud täiskasvanutele, seega on rangelt ja absoluutselt keelatud sirvida meie veebisaiti alla 18-aastastele inimestele. Lisaks on meie e-poes loetletud toodete kasutamine alla 18-aastastel isikutel keelatud. Konto loomisega või ostude sooritamisega nõustute automaatselt, et olete üle 18-aastane.
E-suitsetamine ei ole suitsetamisest loobumise meetod, vaid alternatiivne suitsetamisviis, mida selle meetodi kasutajad nimetavad veipimiseks.
Kõiki tehinguid, mida teete vapetravellers.eu kaudu, reguleeritakse ja kaitstakse elektroonilise kaubandusega seotud küsimusi reguleerivate rahvusvaheliste ja Euroopa õigusaktidega (direktiiv 2000/31/EÜ, presidendi dekreet 131/2003) ning tarbijakaitseseadusega (N. 2251/1994) mis reguleerib kaugmüügiga seotud küsimusi, mida on täiendatud-muudetudJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (valitsuse ametlik väljaanne B’2144/30-08-2013)
Kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul teabele esitatavad nõuded
1. Enne kui kaugleping või väljaspool äriruume sõlmitav leping või vastav pakkumine muutub tarbija jaoks siduvaks, esitab teenuste osutaja tarbijale selgel ja arusaadaval viisil järgmise teabe:
a) kauba või teenuse põhiomadused sidevahendile ja kaubale või teenusele kohases ulatuses;
b) tarnija isikuandmed, näiteks tema kaubanimi;
c) teenuste osutaja asukoha aadress ning olemasolu korral tarnija telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress, et tarbija saaks teenuste osutajaga kiiresti ja tõhusalt ühendust võtta, ning vajaduse korral selle teenuste osutaja aadress ja isikuandmed, kelle nimel ta tegutseb;
d) kui see erineb punktis c esitatud aadressist, siis teenuste osutaja registreeritud tegevuskoha geograafiline aadress ja vajaduse korral selle teenuste osutaja aadress, kelle nimel ta tegutseb, kus tarbija võib esitada kaebusi;
e) kaupade või teenuste koguhind, kaasa arvatud käibemaks ja mis tahes muud tasud, või kui kauba või teenuse laadi tõttu ei ole hinda põhjendatult võimalik eelnevalt kindlaks määrata, hinna arvutamise viis ning vajaduse korral kõik täiendavad saatmis-, tarne- või postikulud ja mis tahes muud kulud, või kui selliseid tasusid ei ole põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, siis asjaolu, et võidakse nõuda selliseid lisatasusid. Tähtajatu lepingu või liitumislepingut sisaldava lepingu puhul sisaldab koguhind kogukulu arveldusperioodi kohta. Kui nende lepingutega kaasneb fikseeritud hind, tähendab koguhind ka igakuiseid kogukulutusi. Kui kogumaksumust ei ole mõistlikult võimalik eelnevalt arvutada, kirjeldage, kuidas hinda arvutada.
f) kaugsidevahendite kasutamise kulud lepingu sõlmimiseks, kui see arvutatakse muu tariifi alusel kui põhitariifid;
g) maksmise, tarnimise, täitmise kord, tähtaeg, mille jooksul tarnija kohustub kaubad tarnima või teenuseid osutama, ning vajaduse korral teenuste osutaja rakendatav kaebuste lahendamise kord;
h) taganemisõiguse olemasolu korral artikli 3g lõike 1 kohase õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord, samuti lisa B jaos sätestatud taganemisteate näidis, mis moodustab N lahutamatu osa. Määrus (EÜ) nr 2251/1994 tarbijakaitse kohta.
i) vajaduse korral teave selle kohta, et taganemise korral kannab tarbija kauba tagastamise kulud, ja sidevahendi abil sõlmitud lepingute puhul, kui kaupa ei saa selle laadi tõttu posti teel tagastada, kauba tagastamise kulud;
j) kui tarbija kasutab taganemisõigust pärast oma võimaluse kasutamist, kohustub tarbija tasuma mõistlikud kulud üleandjale.
k) kui taganemisõigust ei anta vastavalt punktile F, teave selle kohta, et tarbijal ei ole taganemisõigust, või vajaduse korral asjaolud, mille korral tarbija kaotab oma taganemisõiguse;
(l) meeldetuletus müüja vastutuse kohta tegelike puuduste ja kokkulepitud omaduste puudumise eest vastavalt artiklile 534 ja sellele järgnevatele artiklitele. tsiviilseadustiku
m) vajaduse korral müügijärgse toe, müügijärgse teeninduse ja müügigarantii teenuste olemasolu ja kohaldamise tingimused;
n) asjakohaste tegevusjuhendite olemasolu, nagu on määratletud punktis N. määrus (EMÜ) nr 2251/94 ja vajaduse korral sellest koopiate saamise kord,
o) lepingu kestus (kui see on asjakohane) või, kui leping on tähtajatu või pikeneb automaatselt, lepingu lõpetamise tingimused;
p) vajaduse korral tarbija lepingust tulenevate kohustuste minimaalne kestus;
q) vajaduse korral tarbija poolt makstava või esitatava raha või muude finantstagatiste deponeerimise tingimused ja kord, kui teenuste osutaja seda nõuab;
(r) kui see on asjakohane, digitaalse sisu funktsionaalsed võimalused koos kohaldatavate tehniliste kaitsemeetmetega;
s) kui see on asjakohane, digitaalse sisu tüüpiline koostalitlusvõime riist- ja tarkvaraga, millest üleandja on teadlik või mille puhul võib põhjendatult eeldada, et ta seda teab;
t) vajaduse korral võimalus kasutada kohtuvälist kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete mehhanismi;
kuhu tarnija kuulub, ja vahendid sellele juurdepääsuks.
4. Lõikes 1 osutatud teave moodustab kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu lahutamatu osa ning seda ei või muuta, kui pooled ei ole selles sõnaselgelt kokku leppinud.
5. Kui teenuste osutaja ei ole täitnud kohustust anda teavet lõike 1 punktis e osutatud lisatasude või muude kulude või kauba tagastamise kulude kohta, nagu on osutatud lõike 1 punktis i, siis tarbija neid tasusid või kulusid ei maksa.
6. Artiklites 3b–3l sätestatud teavitamiskohustuse täitmisel lasub tõendamiskohustus tarnijal.
7. Kui teenuste osutaja ei täida käesolevas artiklis sätestatud teavitamiskohustust, on kaugleping või väljaspool äriruume sõlmitud leping tarbija kasuks tühine.

Toote tagastamine

Toote tagastamine

1. Välja arvatud juhul, kui kohaldatakse allpool sätestatud erandeid (vt F), on tarbijal 14 kalendripäeva aega taganeda  kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust ilma põhjendusi esitamata ja ilma ettenähtud tasudest suuremate tasudeta (vt allpool C ja D jagu).

2. Ilma et see piiraks artikli 3f kohaldamist, lõpeb käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud taganemistähtaeg müügilepingute puhul 14 kalendripäeva alates päevast, mil tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja, on saanud kauba füüsiliselt oma valdusse või:

i) päevast, mil tarbija või tema määratud kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja, saab viimase kauba füüsiliselt oma valdusse, kui tarbija tellis ühe kaubana mitu kaupa, mis tarniti eraldi;

ii) päevast, mil tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja, saab viimase partii või osa füüsiliselt oma valdusse, kui tarnitakse mitmest partiist või osast koosnevat kaupa;

iii) päevast, mil tarbija või tema määratud kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja, saab esimese kaubaartikli füüsiliselt oma valdusse, kui leping käsitleb kaupade korrapärast tarnimist kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul;

3. Lepinguosalised võivad soovi korral täita oma lepingulisi kohustusi taganemistähtaja jooksul.

A. Taganemisõiguse kasutamine

1. Enne taganemistähtaja lõppu teatab tarbija üleandjale oma otsusest lepingust taganeda. Selleks võib tarbija:

a) või kasutada taganemisteate näidisvormi, mis on esitatud siin;

b) või teha mis tahes muu selge avaldus oma otsuse kohta lepingust taganeda.

2. Tarbija on kasutanud taganemisõigust eespool nimetatud tähtaja jooksul, kui tarbija saadab taganemisõiguse kasutamise teate enne tähtaja lõppu.

3. Lisaks lõikes 1 osutatud võimalustele võib üleandja anda tarbijale võimaluse täita ja esitada elektrooniliselt kas taganemisteate näidisvorm. siin või mõni muu selge avaldus, mis leidub tarnija veebisaidil. Sellisel juhul edastab teenuste osutaja tarbijale püsival andmekandjal viivitamata kinnituse taganemise kättesaamise kohta.

4. Tarbijal lasub kohustus tõendada, et ta on kasutanud oma taganemisõigust käesoleva artikli alusel.

B. Taganemise tagajärjed

Taganemisõiguse kasutamine lõpetab lepingupoolte kohustused:

a) kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu täitmiseks või

b) sõlmida kaugleping või väljaspool äriruume sõlmitav leping, kui pakkumise on teinud tarbija.

C. Tarnija kohustused lepingust taganemise korral

1. Teenuste osutaja tagastab kõik tarbijalt saadud maksed, sealhulgas vajaduse korral tarnekulud, põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil talle teatati tarbija otsusest lepingust taganeda.

Teenuste osutaja teeb esimeses lõigus osutatud tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas algse tehingu puhul, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt kokku leppinud teisiti ja tingimusel, et tarbijalt ei nõuta tagasimaksest tulenevaid kulusid.

2. Erandina eespool nimetatust ei nõuta teenuste osutajalt täiendavate kättetoimetamiskulude hüvitamist, kui tarbija on sõnaselgelt valinud tarnija pakutud odavaimast standardsest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi.

3. Välja arvatud juhul, kui tarnija on teinud ettepaneku kaup ise vastu võtta, võib tarnija müügilepingute puhul viivitada tagasimaksetega seni, kuni ta on kauba tagasi saanud või kuni tarbija on esitanud tõendid, et ta on kauba tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

D. Tarbija kohustused taganemise korral

1. Kui tarnija ei ole teinud ettepanekut kaup ise vastu võtta, tagastab tarbija kauba või annab selle üle tarnijale või isikule, keda tarnija on volitanud kaupa vastu võtma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil ta teatas tarnijale oma otsusest lepingust taganeda. Tähtajast on kinni peetud, kui tarbija saadab kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist.

Tarbija kannab üksnes kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tarnija on nõustunud need kulud ise kandma või kui üleandja ei ole tarbijat teavitanud, et tarbija peab need kandma.

Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul, kui kaup on lepingu sõlmimise ajaks tarbijale koju toimetatud, tuleb tarnija kaubale järele omal kulul, kui tegemist on kaubaga, mida selle olemuse tõttu ei saa tavaliselt posti teel tagastada.

2. Tarbija vastutab kauba väärtuse vähenemise eest üksnes kauba käitlemise tõttu, välja arvatud see, mis on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tarbija ei vastuta mingil juhul kauba väärtuse vähenemise eest, kui tarnija ei ole taganemisõigusest teatanud.

3. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust pärast seda, kui ta on juba esitanud eespool nimetatud taotluse, maksab tarbija üleandjale lepingu kogumahuga võrreldes summa, mis on proportsionaalne summaga, mis on ette nähtud kuni hetkeni, mil tarbija teatas üleandjale, et ta kavatseb taganemisõigust kasutada. Proportsionaalne summa, mille tarbija peab teenuste osutajale maksma, arvutatakse lepingus kokku lepitud koguhinna alusel. Kui koguhind on ülemäärane, tuleks proportsionaalne summa arvutada tarnete turuväärtuse alusel.

4. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta tarbija selle eest, kui ta kasutab oma taganemisõigust.

E. Seotud lepingutes taganemisõiguse kasutamise tagajärjed

1. Ilma et see piiraks ministrite ühisotsuse Z1-699/2010 (b ́ 917) (millega kohandatakse Kreeka õigusakte Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiviga 2008/48/EÜ (mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ)) artikli 15 kohaldamist, kui tarbija kasutab oma taganemisõigust kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust kooskõlas eespool nimetatuga, Kõik seotud lepingud lõpevad automaatselt ja tarbija jaoks tasuta, välja arvatud eespool sätestatud juhtudel.

F. Taganemisõiguse erandid

Eespool kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul sätestatud taganemisõigust ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a) teenuslepingud pärast teenuse täielikku osutamist, kui teenuse osutamine algas tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ja tarbija kinnitusega, et ta kaotab oma taganemisõiguse, kui teenuste osutaja on lepingu täielikult täitnud;

b) sellise kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub rahaturu kõikumisest, mida tarnija ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;

c) selliste kaupade tarnimine, mis on valmistatud tarbija spetsifikatsioonide kohaselt või mis on selgelt isikustatud;

d) sellise kauba tarnimisega, mis võib kiiresti rikneda või aeguda;

e) sellise pitseeritud kauba tarnimisega, mis ei sobi tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast tarnimist tollitõkendist vabastatud;

f) sellise kauba tarnimisega, mis pärast tarnimist on oma laadilt lahutamatult segunenud muude elementidega;

G. Taganemisõiguse kohta teabe esitamata jätmine

1. Kui teenuste osutaja ei ole tarbijale taganemisõigust käsitlevat nõuetekohaselt teavet esitanud, lõpeb taganemistähtaeg 12 kuud pärast eespool nimetatud esialgse taganemistähtaja lõppu.

2. Kui teenuste osutaja on tarbijale esitanud eespool nimetatud teabe, lõpeb taganemistähtaeg 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil tarbija kõnealuse teabe sai.

Hügieenilistel põhjustel E-Vedelikud ei kuulu tagastamisele.
Kõik meie tooted, välja arvatud pihustid, on testitud nende nõuetekohase töö suhtes. Toote tagastamine kliendi taganemise tõttu võetakse vastu 14 päeva jooksul alates kättesaamisest  ja seni, kuni meie tooted on tagastatud kasutamata. Nende toodete tagastamise saatmiskulud on kliendi vastutusel. Kui selgub, et klient on pärast meilt pakendi kättesaamist katki läinud, siis nende tagastamist vastu ei võeta ning klienti teavitatakse  sellest telefoni või e-posti teel.

Rahvusvaheline saateleht: Pange tähele, et mõned riigid ei luba e-sigarettide ja nendega seotud toodete müüki ega importi. Kui esitate tellimuse sellistele toodetele, mis tuleb tarnida ühte neist riikidest, veenduge, et olete teadlik kohalikest eeskirjadest ja tollipoliitikast, kuna toll võib teie tellimuse kinni pidada või arestida, kui (mõne või kõigi) teie tellitud toodete import pole lubatud. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. ei vastuta mis tahes viivituste eest tellimuse kättesaamisel ja/või toodete kinnipidamise või arestimise eest, mis on tingitud riigis kohaldatavatest eeskirjadest või tollipoliitikast, kuhu tooted tarnitakse.

Samuti võivad toodete tarnimisel väljapoole ELi kehtida tollimaksud ja/või kohalikud impordimaksud ning teie kohustus on teada, kas selliseid makse kohaldatakse. Juhul, kui teie tellimusele kehtivad imporditollimaksud ja impordimaksud, võtab laevandusettevõte DHL teiega ühendust kohe, kui teie tellimus on tollis, et teavitada teid asjakohastest tollivormistuskuludest, mis võivad eeldatavat tarneaega edasi lükata. Teie kohustus on maksta kohalikele ametiasutustele vajalikud tollimaksud ja/või muud maksud ning korraldada oma toodete vabastamine ja vastuvõtmine.

Pange tähele, et TRAVELLERS EMPORIKI P.C. ei vastuta toodete eest, mida võidakse nende lähteriigi tolliasutuses kinni pidada või kinni pidada, ning TRAVELLERS EMPORIKI P.C. ei hüvita teile kinnipeetud või konfiskeeritud toodete eest.

Kui te ei maksa imporditollimakse ja impordimakse vastavalt teie tellitud toodetele ning seetõttu ei väljastata teile tooteid, jätab TRAVELLERS EMPORIKI P.C. endale õiguse nõuda teilt lisaks teie makstud ostusummale mis tahes lisakulusid (nt toodete Kreekasse tagastamise kulud).