Home » Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Mūsu veikals ir adresēts pieaugušajiem, tāpēc ir stingri un absolūti aizliegts pārlūkot mūsu vietni cilvēkiem, kas jaunāki par 18 gadiem. Turklāt personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir aizliegts izmantot mūsu tiešsaistes veikalā uzskaitītos produktus. Izveidojot kontu vai veicot pirkumus, jūs automātiski piekrītat, ka esat vecāks par 18 gadiem.
E-smēķēšana nav smēķēšanas atmešanas metode, bet gan alternatīvs smēķēšanas veids, ko šīs metodes lietotāji sauc par elektronisko cigarešu lietošanu.
Visus darījumus, ko veicat, izmantojot vapetravellers.eu, regulē un aizsargā starptautiskie un Eiropas tiesību akti, kas regulē ar elektronisko tirdzniecību saistītus jautājumus (Direktīva 2000/31/EK, Prezidenta dekrēts 131/2003), kā arī Likums par patērētāju aizsardzību (N. 2251/1994), kas reglamentē ar tālpārdošanu saistītus jautājumus, kas papildināti arJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Valdības Vēstnesis B’2144/30-08-2013)
Informācijas prasības distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām
1. Pirms patērētājs ir uzņēmies distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma vai jebkāda tamlīdzīga piedāvājuma saistības, piegādātājs skaidrā un saprotamā veidā sniedz patērētājam šādu informāciju:
a) preču vai pakalpojumu galvenās īpašības, ciktāl tas atbilst informācijas nesējam un precēm vai pakalpojumiem;
b) piegādātāja identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums;
c) ģeogrāfiskā adrese, kur piegādātājs ir reģistrēts, un piegādātāja tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri un efektīvi sazināties ar piegādātāju, un attiecīgā gadījumā tā piegādātāja fiziskā adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš darbojas;
d) ja tā atšķiras no c) apakšpunktā norādītās adreses, piegādātāja reģistrētās uzņēmējdarbības vietas ģeogrāfiskā adrese un attiecīgā gadījumā tā piegādātāja adrese, kura uzdevumā viņš rīkojas, kur patērētājs var adresēt visas sūdzības;
e) preču vai pakalpojumu kopējā cena, ieskaitot PVN un jebkuru citu maksu, vai, ja preču vai pakalpojumu īpašību dēļ cenu nevar pamatoti noteikt iepriekš, cenas aprēķināšanas veids, kā arī attiecīgā gadījumā visi papildu piegādes, piegādes vai pasta maksājumi un visas citas izmaksas, vai ja šādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, to, ka var pieprasīt šādus papildu maksājumus. Beztermiņa līguma vai tāda līguma gadījumā, kas ietver abonementu, kopējā cenā iekļauj kopējās izmaksas par norēķinu periodu. Ja šiem līgumiem ir noteikta fiksēta cena, kopējā cena nozīmē arī kopējos mēneša izdevumus. Ja kopējās izmaksas pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, aprakstiet, kā jāaprēķina cena
f) izmaksas par distances saziņas līdzekļu izmantošanu līguma noslēgšanai, ja tās aprēķina, pamatojoties uz tarifu, kas nav pamattarifi;
g) maksāšanas, piegādes, izpildes kārtība, termiņš, kurā piegādātājs apņemas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, un, attiecīgā gadījumā, piegādātāja īstenotā politika sūdzību izskatīšanā;
h) ja pastāv atteikuma tiesības, nosacījumus, termiņu un procedūras tiesību izmantošanai saskaņā ar 3.g panta 1. punktu, kā arī pielikuma B iedaļā sniegto atteikuma veidlapas paraugu, kas ir pievienots un ir N daļas sastāvdaļa. Regula (EK) Nr. 2251/1994 par patērētāju aizsardzību.
i) attiecīgā gadījumā to, ka atteikuma gadījumā patērētājs segs izmaksas par preču atdošanu atpakaļ, bet distances līgumu gadījumā, ja preces to veida dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, – to atpakaļnosūtīšanas izmaksas;
j) ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir izmantojis savu iespēju, ka patērētājs apņemas segt piegādātājam saprātīgas izmaksas.
k) ja atteikuma tiesības nav piešķirtas saskaņā ar F punktu, informācija par to, ka patērētājam nebūs atteikuma tiesību, vai, attiecīgā gadījumā, apstākļi, kādos patērētājs zaudē atteikuma tiesības;
l) atgādinājums par to, ka pārdevējs ir atbildīgs par faktiskiem trūkumiem un tādu īpašumu trūkumu, par kuriem panākta vienošanās, saskaņā ar 534. pantu un turpmākajiem pantiem. no Civilkodeksa
m) attiecīgā gadījumā pēcpārdošanas atbalsta, pēcpārdošanas pakalpojumu un komercgarantijas pakalpojumu esamība un piemērošanas nosacījumi;
n) attiecīgu rīcības kodeksu esamība, kā noteikts N punktā. Regula (EEK) Nr. 2251/94 un vajadzības gadījumā kārtība, kādā iegūst tās kopijas,
o) attiecīgā gadījumā līguma darbības termiņš vai, ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku vai tiek automātiski pagarināts, līguma izbeigšanas nosacījumi;
p) attiecīgā gadījumā līgumā paredzēto patērētāja pienākumu minimālais ilgums;
q) attiecīgā gadījumā informācija par to, vai un ar kādiem nosacījumiem ir noguldīta nauda vai citas finanšu garantijas, ko maksā vai sniedz patērētājs, kad vien piegādātājs to pieprasa;
r) attiecīgā gadījumā digitālā satura funkcionālās iespējas kopā ar piemērojamajiem tehniskās aizsardzības pasākumiem;
s) attiecīgā gadījumā jebkādu tipisku digitālā satura sadarbspēju ar aparatūru un programmatūru, par ko piegādātājs zina vai par ko ir pamats uzskatīt, ka viņš par to zina;
t) attiecīgā gadījumā iespēju izmantot ārpustiesas sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismu;
kam pieder piegādātājs, un līdzekļi, kā tai piekļūt.
4. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, neatņemama sastāvdaļa, un to nemaina, ja vien puses nav par to skaidri vienojušās.
5. Ja piegādātājs nav izpildījis pienākumu sniegt informāciju par uzrēķiniem vai citām izmaksām, kas minētas 1. punkta e) apakšpunktā, vai par izmaksām, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ, kā minēts 1. punkta i) apakšpunktā, patērētājs nemaksā minētās maksas vai izmaksas.
6. Attiecībā uz 3.b līdz 3.l pantā noteiktā informēšanas pienākuma izpildi pierādīšanas pienākums ir piegādātājam.
7. Ja piegādātājs nepilda šajā pantā noteiktos informēšanas pienākumus, distances līgums vai līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, nav spēkā par labu patērētājam.

Produktu atgriešana

Produktu atgriešana

1. Ja vien nav piemērojami turpmāk izklāstītie izņēmumi (sk. F), patērētājam ir 14 kalendārās dienas, lai atteiktos  no distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, neminot iemeslus un nemaksājot maksu, kas pārsniedz paredzēto (sk. turpmāk C un D punktu).

2. Neskarot 3.f pantu, šā panta 1. punktā paredzētais atteikuma termiņš pārdošanas līguma gadījumā beidzas 14 kalendārās dienas no dienas, kad patērētājs vai viņa izraudzīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi preces fiziskā valdījumā vai:

i) no dienas, kad patērētājs vai viņa norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi fiziskā valdījumā pēdējo preci, attiecībā uz vairākām precēm, ko patērētājs pasūtījis vienā pasūtījumā un piegādājis atsevišķi;

ii) no dienas, kad patērētājs vai viņa norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi fiziskā valdījumā pēdējo partiju vai daļu, ja preču piegāde sastāv no vairākām partijām vai daļām;

iii) no dienas, kad patērētājs vai viņa norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi fiziskā valdījumā pirmo preci, – attiecībā uz līgumu par regulāru preču piegādi noteiktā laikposmā;

3. Līgumslēdzējas puses, ja vēlas, atteikuma termiņā var izpildīt savas līgumsaistības.

A. Atteikuma tiesību izmantošana

1. Pirms atteikuma termiņa beigām patērētājs informē piegādātāju par savu lēmumu atteikties no līguma. Šajā nolūkā patērētājs var:

a) vai izmantotšeit sniegto  atteikuma veidlapas paraugu;

b) vai sniegt jebkādu citu skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums atteikties no līguma.

2. Patērētājs ir izmantojis atteikuma tiesības iepriekš minētajā termiņā, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs ir nosūtījis pirms termiņa beigām.

3. Papildus 1. punktā minētajām iespējām piegādātājs var dot patērētājam iespēju aizpildīt un elektroniski iesniegt atteikuma veidlapas paraugu, kas iekļauts šeit vai jebkurā citā skaidrā paziņojumā, kas atrodams piegādātāja tīmekļa vietnē. Šādos gadījumos piegādātājs nekavējoties uz pastāvīga informācijas nesēja nosūta patērētājam apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu.

4. Patērētājam ir pienākums pierādīt, ka viņš ir izmantojis savas atteikuma tiesības saskaņā ar šo pantu.

B. Atteikuma sekas

Atteikuma tiesību izmantošana izbeidz līgumslēdzēju pušu saistības:

a) lai izpildītu distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, vai

b) lai noslēgtu distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, gadījumos, kad piedāvājumu ir izteicis patērētājs.

C. Piegādātāja pienākumi atteikuma gadījumā

1. Piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad viņš tika informēts par patērētāja lēmumu atteikties no līguma, atmaksā visus no patērētāja saņemtos maksājumus, tostarp attiecīgā gadījumā piegādes izmaksas.

Piegādātājs veic šā punkta pirmajā daļā minēto atmaksāšanu, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citādi un ar noteikumu, ka no patērētāja netiek iekasētas nekādas izmaksas, kas izriet no atmaksāšanas.

2. Atkāpjoties no iepriekš minētā, piegādātājam nav jāatlīdzina papildu piegādes izmaksas, ja patērētājs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas nav lētākais piegādātāja piedāvātais standarta piegādes veids.

3. Ja vien piegādātājs nav piedāvājis saņemt preces pats, pārdošanas līgumu gadījumā piegādātājs var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad viņš ir saņēmis preces atpakaļ vai līdz brīdim, kad patērētājs ir sniedzis pierādījumu, ka viņš ir nosūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

D. Patērētāja pienākumi atteikuma gadījumā

1. Ja vien piegādātājs nav piedāvājis pats pieņemt preču piegādi, patērētājs bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad viņš ir informējis piegādātāju par savu lēmumu atteikties no līguma, preces atdod atpakaļ vai nodod piegādātājam vai piegādātāja pilnvarotai personai. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs nosūta preces atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Patērētājs sedz tikai preču atpakaļ nosūtīšanas tiešās izmaksas, ja vien piegādātājs nav piekritis segt šīs izmaksas pats vai piegādātājs nav informējis patērētāju, ka patērētājam tās ir jāsedz.

Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, ja preces ir piegādātas patērētāja mājās līguma noslēgšanas brīdī, piegādātājs savāc preces uz sava rēķina, ciktāl tās ir preces, kuras to īpašību dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.

2. Patērētājs ir atbildīgs par preču vērtības jebkādu samazināšanos tikai tādu preču apstrādes rezultātā, kas nav vajadzīgas, lai noteiktu preču veidu, īpašības un darbību. Patērētājs nekādos apstākļos nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja piegādātājs nav paziņojis par atteikuma tiesībām.

3. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības pēc tam, kad viņš jau ir iesniedzis pieprasījumu saskaņā ar iepriekš minēto, patērētājs maksā piegādātājam salīdzinājumā ar pilnu līguma izpildi summu, kas ir proporcionāla tai, kas tika piešķirta līdz brīdim, kad patērētājs informēja piegādātāju, ka viņš izmantos savas atteikuma tiesības. Proporcionālo summu, kas patērētājam jāmaksā piegādātājam, aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto kopējo cenu. Ja kopējā cena ir pārmērīga, proporcionālā summa būtu jāaprēķina, pamatojoties uz piegāžu tirgus vērtību.

4. Ja vien nav noteikts citādi, patērētājs nav atbildīgs, ja viņš izmanto savas atteikuma tiesības.

E. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas saistītajos līgumos

1. Neskarot 15. pantu Kopējā ministru lēmumā Z1-699/2010 (B ́ 917): “Grieķijas tiesību aktu pielāgošana Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvai 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK”, ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības no distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, saskaņā ar iepriekš minēto, Visi saistītie līgumi tiek izbeigti automātiski, bez maksas patērētājam, izņemot iepriekš minētos gadījumus.

F. Atteikuma tiesību izņēmumi

Iepriekš paredzētās atteikuma tiesības distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, nepiemēro šādos gadījumos:

a) pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde sākās ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar patērētāja apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz piegādātājs būs līgumu izpildījis pilnībā;

b) tādu preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai, kuru cena ir atkarīga no svārstībām naudas tirgū, kuras piegādātājs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma termiņā;

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;

d) tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

e) tādu aizplombētu preču piegādei, kuras nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir nenoslēgtas;

f) tādu preču piegādei, kuras pēc piegādes to rakstura dēļ ir nesaraujami saistītas ar citiem elementiem;

G. Informācijas par atteikuma tiesībām nesniegšana

1. Ja piegādātājs nav sniedzis patērētājam nepieciešamo informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš beidzas 12 mēnešus pēc sākotnējā atteikuma termiņa beigām, kā norādīts iepriekš.

2. Ja piegādātājs ir sniedzis patērētājam iepriekš minēto informāciju, atteikuma termiņš beidzas 14 kalendārās dienas no dienas, kad patērētājs ir saņēmis minēto informāciju.

Higiēnas apsvērumu dēļ par E-šķidrumiem kompensāciju saņemt nevar.
Visi mūsu produkti, izņemot pulverizatorus, tiek pārbaudīti attiecībā uz to pareizu darbību. Produktu atgriešana sakarā ar klienta atteikšanos tiek pieņemta 14 dienu laikā pēc saņemšanas  un kamēr mūsu produkti tiek atgriezti neizmantoti. Par šo produktu atgriešanas piegādes izmaksām ir atbildīgs klients. Ja tiek konstatēts, ka klients pēc tā saņemšanas no mums ir sabojājis iepakojumu, tā atgriešana netiks pieņemta un klients par šo faktu tiks informēts pa tālruni vai e-pastu.

Starptautiskā piegādes piezīme: Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās valstīs nav atļauts pārdot vai importēt elektroniskās cigaretes un ar tām saistītos produktus. Ja jūs veicat šādu produktu pasūtījumu, kas jāpiegādā uz kādu no šīm valstīm, lūdzu, pārliecinieties, ka esat informēts par vietējiem noteikumiem un muitas politiku, jo muita var aizturēt vai aizturēt jūsu pasūtījumu, ja (dažu vai visu) jūsu pasūtīto produktu imports nav atļauts. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nav atbildīgs par pasūtījuma saņemšanas kavēšanos un/vai produktu ieturēšanu vai konfiskāciju sakarā ar piemērojamiem noteikumiem vai muitas politiku valstī, kurā produkti tiks piegādāti.

Turklāt produktu piegādei ārpus ES var tikt piemēroti muitas nodokļi un / vai vietējie importa nodokļi, un jūsu pienākums ir zināt, vai šādi nodokļi tiek piemēroti. Gadījumā, ja uz jūsu pasūtījumu attiecas importa nodevas un nodokļi, kuģniecības uzņēmums DHL sazināsies ar jums, tiklīdz jūsu pasūtījums būs muitā, lai informētu jūs par attiecīgajām muitošanas izmaksām, kas var aizkavēt paredzamo piegādes laiku. Jūs esat atbildīgs par nepieciešamo nodevu un/vai nodokļu samaksu vietējām iestādēm un par jūsu produktu izlaišanu un saņemšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nav atbildīgs par produktiem, kurus var aizturēt vai aizturēt to nosūtīšanas valsts muitas iestādē, un TRAVELLERS EMPORIKI P.C. jums nekompensēs ieturētos vai konfiscētos produktus.

Ja jūs nemaksājat ievedmuitas nodokļus un citus maksājumus, kas atbilst jūsu pasūtītajiem produktiem, un tāpēc produkti jums netiek izsniegti, TRAVELLERS EMPORIKI P.C. patur tiesības papildus pirkuma summai, ko samaksājāt, iekasēt no jums jebkādas papildu izmaksas, kas radušās šim nolūkam (piemēram, izmaksas par produktu atgriešanu Grieķijā).