Home » Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Üzletünk felnőtteknek szól, ezért szigorúan és abszolút tilos weboldalunkat böngészni 18 éven aluliak számára. Ezenkívül az online áruházunkban felsorolt termékek használata 18 év alatti személyek számára tilos. Fiók létrehozásával , vagy ha vásárol, automatikusan elfogadja, hogy elmúlt 18 éves.
Az e-dohányzás nem a dohányzásról való leszokás módszere, hanem a dohányzás alternatív módja, amelyet a módszer használói gőzölésnek neveznek.
A vapetravellers.eu-on keresztül végrehajtott összes tranzakciót az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket szabályozó nemzetközi és európai jog (2000/31/EK irányelv, 131/2003 elnöki rendelet), valamint a fogyasztóvédelmi törvény (N. 2251/1994), amely a távértékesítéssel kapcsolatos kérdéseket szabályozza, kiegészítve-módosítvaJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (B’2144/30-08-2013. sz. Kormányzati Közlöny)
A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatási követelmények
(1) Mielőtt a fogyasztót távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés vagy annak megfelelő ajánlat kötné, a szolgáltató világos és érthető módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az áruk vagy szolgáltatások lényeges jellemzői, az adathordozónak és az áruknak vagy szolgáltatásoknak megfelelő mértékben;
b) a szállító személyazonossága, például kereskedelmi neve;
c) a szolgáltató letelepedési helyének postai címe, valamint a szolgáltató telefonszáma, faxszáma és e-mail címe (ha van ilyen), amely lehetővé teszi a fogyasztó számára a szolgáltatóval való gyors és hatékony kapcsolatfelvételt, valamint adott esetben annak a szolgáltatónak a postai címe és személyazonossága, amelynek nevében eljár;
d) ha az eltér a c) pontban megadott címtől, a szolgáltató bejegyzett székhelyének postai címe, és adott esetben annak a szolgáltatónak a címe, akinek a nevében eljár, amennyiben a fogyasztó panaszt tehet;
e) az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve a HÉÁ-t és minden egyéb díjat, vagy ha az áruk vagy szolgáltatások jellege miatt az ár előre ésszerűen nem határozható meg, az ár kiszámításának módja, valamint adott esetben minden további szállítási, szállítási vagy postaköltség és minden egyéb költség, vagy amennyiben az ilyen díjakat nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, az a tény, hogy ilyen kiegészítő díjakra lehet szükség. Határozatlan idejű szerződés vagy előfizetést tartalmazó szerződés esetén a teljes árnak tartalmaznia kell a számlázási időszakonkénti teljes költséget. Ha ezek a szerződések rögzített árat eredményeznek, a teljes ár a teljes havi kiadást is jelenti. Ha a teljes költséget nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, ismertesse az ár kiszámításának módját.
f) a távközlő eszközök szerződés megkötéséhez való használatának költsége, amennyiben azt az alapdíjaktól eltérő díjszabás alapján számítják ki;
g) a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, az a határidő, amelyen belül az eladó vállalja az áru leszállítását vagy a szolgáltatás nyújtását, és adott esetben az ajánlattevő által a panaszok kezelése érdekében követett politika;
h) elállási jog esetén a 3g. cikk (1) bekezdése szerinti jog gyakorlására vonatkozó feltételek, határidő és eljárások, valamint a melléklet B. szakaszában meghatározott elállási formanyomtatvány mintája, amelyet mellékeltek és az N szerves részét képezi. 2251/1994/EK rendelet a fogyasztóvédelemről.
i. adott esetben, hogy elállás esetén a fogyasztó viseli az áruk visszaküldésének költségeit, távollevők között kötött szerződések esetében, ha az áru jellegénél fogva nem küldhető vissza postai úton, a visszaküldés költsége;
j) amennyiben a fogyasztó azt követően gyakorolja elállási jogát, hogy élt lehetőségével, vállalja, hogy az ésszerű költségeket a szolgáltató részére megfizeti.
k) amennyiben az F. bekezdésnek megfelelően nem biztosítanak elállási jogot, tájékoztatás arról, hogy a fogyasztónak nem lesz elállási joga, vagy adott esetben azon körülmények, amelyek között a fogyasztó elveszíti elállási jogát;
l) emlékeztető az eladó tényleges hibákért és a megállapodás szerinti ingatlanok hiányáért való felelősségének fennállására az 534. és azt követő cikkekkel összhangban. a Polgári Törvénykönyv
m) adott esetben az értékesítés utáni támogatás, az értékesítés utáni szolgáltatások és a kereskedelmi jótállási szolgáltatások megléte és alkalmazási feltételei;
n) az N. pontban meghatározott vonatkozó magatartási kódexek megléte. a 2251/94/EGK rendelet és adott esetben a másolatok beszerzésére vonatkozó rendelkezések,
o) adott esetben a szerződés időtartama, vagy ha a szerződés határozatlan időre szól vagy automatikusan meghosszabbodik, a szerződés felmondásának feltételei;
p) adott esetben a fogyasztó szerződéses kötelezettségeinek minimális időtartama;
q) adott esetben a fogyasztó által fizetendő vagy nyújtandó pénz vagy egyéb pénzügyi garancia megléte és letétbe helyezésének feltételei, amennyiben a szolgáltató ezt kéri;
r) adott esetben a digitális tartalom funkcionális lehetőségei az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekkel együtt;
s) adott esetben a digitális tartalom hardverrel és szoftverrel való olyan tipikus interoperabilitása, amelyről a szolgáltatónak tudomása van, vagy észszerűen elvárható, hogy tudomása legyen;
t) adott esetben a peren kívüli panasztételi és jogorvoslati mechanizmus igénybevételének lehetősége;
amelyhez a szállító tartozik, és az ahhoz való hozzáférés módja.
(4) Az (1) bekezdésben említett információk a távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés szerves részét képezik, és a felek kifejezett megállapodása hiányában nem módosíthatók.
(5) Amennyiben a szállító nem tett eleget az (1) bekezdés e) pontjában említett pótdíjakra vagy egyéb költségekre, illetve az áruk visszaküldésének az (1) bekezdés i) pontjában említett költségeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó nem fizeti meg ezeket a díjakat vagy költségeket.
(6) A 3b–3l. cikkben megállapított tájékoztatási kötelezettségek teljesítése tekintetében a bizonyítási teher a nyertes ajánlattevőt terheli.
(7) Ha a szolgáltató nem teljesíti az e cikkben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket, a távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés semmis a fogyasztó javára.

Termék visszaküldése

Termék visszaküldése

(1) Az alábbiakban meghatározott kivételek alkalmazásának hiányában (lásd az F. pontot), a fogyasztónak 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy indokolás nélkül elálljon a távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől, és ne terheljen az előírt díjakon túl (lásd alább a C. és D. pontot).

(2) A 3f. cikk sérelme nélkül, az e cikk (1) bekezdésében előírt elállási időszak adásvételi szerződések esetében attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél fizikailag birtokba veszi az árut, vagy:

i. attól a naptól kezdve, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél fizikailag birtokba veszi az utolsó árut, amennyiben a fogyasztó több árut rendelt meg egy megrendelésben, és amelyeket külön szállítottak le;

ii. attól a naptól kezdve, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél fizikailag birtokba veszi az utolsó tételt vagy darabot több tételből vagy darabból álló áruk szállítása esetén;

iii. attól a naptól kezdve, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél fizikailag birtokba veszi az első árut, áru meghatározott időtartamon belüli rendszeres szállítására vonatkozó szerződés esetén;

(3) A szerződő felek – ha úgy kívánják – az elállási időszak alatt teljesíthetik szerződéses kötelezettségeiket.

Egy. Az elállási jog gyakorlása

(1) Az elállási időszak lejárta előtt a fogyasztó tájékoztatja a szolgáltatót a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. E célból a fogyasztó:

a) vagy használja azitt meghatározott  elállásinyilatkozat-mintát;

b) vagy bármilyen más egyértelmű nyilatkozatot tesz, amelyben meghatározza a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését.

2. A fogyasztó a fent említett határidőn belül élt elállási jogával, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést a fogyasztó a határidő lejárta előtt küldi meg.

(3) A szolgáltató az (1) bekezdésben említett lehetőségeken kívül lehetőséget biztosíthat a fogyasztónak arra, hogy elektronikus úton töltse ki és nyújtsa be az elállásinyilatkozat-mintát. itt, vagy bármely más egyértelmű nyilatkozat, amely a szállító honlapján található. Ilyen esetekben a szolgáltató tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztónak az elállás kézhezvételét.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy élt az e cikk szerinti elállási jogával.

B. Az elállás hatásai

Az elállási jog gyakorlása megszünteti a szerződő felek kötelezettségeit:

a) a távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés teljesítése, vagy

b) távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötése azokban az esetekben, amikor a fogyasztó ajánlatot tett.

C. A szállító kötelezettségei elállás esetén

(1) A szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben attól a naptól számított 14 naptári napon belül visszatéríti a fogyasztótól kapott valamennyi kifizetést, beleértve adott esetben a szállítási költségeket is, amikor tájékoztatták a fogyasztónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről.

A szolgáltató az első albekezdésben említett visszatérítést ugyanazzal a fizetési móddal teljesíti, mint amelyet a fogyasztó az eredeti ügylethez használt, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten másként állapodott meg, és feltéve, hogy a visszatérítésből eredő költségek nem terhelik a fogyasztót.

(2) A fentiektől eltérve a szállító nem köteles visszatéríteni a szállítási többletköltségeket, ha a fogyasztó kifejezetten a szállító által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

(3) Adásvételi szerződések esetében a szállító mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

D. A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

(1) Amennyiben a szállító nem ajánlotta fel, hogy maga veszi át az árut, a fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen 14 naptári napon belül visszaküldi az árut vagy átadja az árut a szállítónak vagy a szállító által az áru átvételére felhatalmazott személynek. A határidő akkor tartható be, ha a fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut.

A fogyasztó csak az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, kivéve, ha a szállító beleegyezett abba, hogy ezeket a költségeket maga viseli, vagy ha a szállító elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy azokat a fogyasztónak kell viselnie.

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, amennyiben az árukat a szerződés megkötésének időpontjában a fogyasztó otthonába szállították, a szállító az árut saját költségén veszi át, amennyiben azok olyan áruk, amelyeket jellegüknél fogva általában nem lehet postai úton visszaküldeni.

(2) A fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezeléstől eltérő kezelés eredményeként bekövetkező értékcsökkenéséért felel. A fogyasztó semmilyen körülmények között nem felelős az áru értékének csökkenéséért, ha a szállító nem értesítette az elállási jogáról.

(3) Ha a fogyasztó azt követően gyakorolja elállási jogát, hogy a fentiekkel összhangban már kérelmet nyújtott be, a fogyasztó a szerződés teljes alkalmazási köréhez viszonyítva a szolgáltatónak olyan összeget fizet, amely arányos azzal az időponttal, amikor a fogyasztó tájékoztatta a szolgáltatót elállási jogának gyakorlásáról. A fogyasztó által a szolgáltatónak fizetendő arányos összeget a szerződésben megállapított teljes ár alapján kell kiszámítani. Ha a teljes ár túlzott, az arányos összeget a beszerzések piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(4) Eltérő rendelkezés hiányában a fogyasztó nem vonható felelősségre, ha elállási jogát gyakorolja.

E. Az elállási jog gyakorlásának következményei kapcsolt szerződésekben

(1) A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez való hozzáigazításról szóló Z1-699/2010 (B ́ 917) közös miniszteri határozat 15. cikkének sérelme nélkül, amennyiben a fogyasztó a távollevők között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől való elállási jogát a fentiekkel összhangban gyakorolja, Minden kapcsolódó szerződés automatikusan, a fogyasztót terhelő költségek nélkül szűnik meg, kivéve a fent előírtakat.

F. Kivételek az elállási jog alól

A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozóan a fentiekben előírt elállási jog nem alkalmazható a következő esetekben:

a) a szolgáltatás teljes körű nyújtását követő szolgáltatási szerződések, amennyiben a teljesítés a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy elveszíti elállási jogát, amint a szolgáltató teljes mértékben teljesítette a szerződést;

b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzpiacnak a szállító által nem befolyásolható ingadozásaitól függ, és amelyek az elállási időszakon belül bekövetkezhetnek;

c) a fogyasztó igényei szerint gyártott vagy egyértelműen személyre szabott áruk értékesítése;

d) olyan termékek értékesítése, amelyek gyorsan romolhatnak vagy lejárhatnak;

e) olyan zárt áruk értékesítése, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyeket a szállítást követően felbontottak;

f) olyan termékek értékesítése, amelyek az átadást követően jellegüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek más elemekkel;

G. Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztása

(1) Ha a szolgáltató nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére az elállási jogra vonatkozó szükséges tájékoztatást, az elállási időszak a fent meghatározott kezdeti elállási időszak végét követő 12 hónap elteltével jár le.

(2) Amennyiben a szolgáltató a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta a fent említett információkat, az elállási időszak attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amikor a fogyasztó megkapja ezeket az információkat.

Higiéniai okokból az E-folyadékok nem téríthetők vissza.
A porlasztók kivételével minden termékünket teszteljük a megfelelő működésük szempontjából. Az ügyfél elállása miatt visszaküldött terméket a kézhezvételtől  számított 14 napon belül elfogadjuk, mindaddig, amíg termékeinket felhasználatlanul küldik vissza. Ezeknek a termékeknek a visszaküldésének szállítási költsége az ügyfél felelőssége. Ha úgy találjuk, hogy a csomagolást az ügyfél eltörte, miután megkapta tőlünk, a visszaküldést nem fogadjuk el, és erről a tényről telefonon vagy e-mailben értesítjük az ügyfelet .

Nemzetközi szállítási megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy egyes országok nem engedélyezik az e-cigaretták és kapcsolódó termékek értékesítését vagy behozatalát. Ha olyan termékeket rendel, amelyeket ezen országok egyikébe kell szállítani, kérjük, győződjön meg arról, hogy tisztában van a helyi előírásokkal és vámpolitikákkal, mivel megrendelését a vámhatóság visszatarthatja vagy lefoglalhatja, ha a megrendelt termékek (egy részének vagy mindegyikének) behozatala nem engedélyezett. A TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nem vállal felelősséget a megrendelés késedelmes átvételéért és/vagy a termékek visszatartásáért vagy lefoglalásáért a termékek leszállításának helye szerinti országban alkalmazandó szabályok vagy vámpolitikák miatt.

Ezenkívül a termékek EU-n kívülre történő szállítására vámok és/vagy helyi importadók vonatkozhatnak, és az Ön felelőssége, hogy tudja, vonatkoznak-e ilyen adókra. Abban az esetben, ha behozatali vámok és adók vonatkoznak a megrendelésére, a DHL hajózási társaság felveszi Önnel a kapcsolatot, amint megrendelése a vámhatóságnál van, hogy tájékoztassa Önt a vonatkozó vámkezelési költségekről, amelyek késleltethetik a becsült szállítási időt. Az Ön felelőssége, hogy megfizesse a szükséges vámokat és/vagy adókat a helyi hatóságoknak, és gondoskodjon termékeinek kiadásáról és átvételéről.

Felhívjuk figyelmét, hogy a TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nem felelős azokért a termékekért, amelyeket a feladási ország vámhivatalánál visszatarthatnak vagy lefoglalhatnak, és a TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nem kártalanítja Önt a visszatartott vagy lefoglalt termékekért.

Ha Ön nem fizeti meg a megrendelt termékeknek megfelelő behozatali vámokat és adókat, és ezért a termékeket nem adjuk ki Önnek, a TRAVELLERS EMPORIKI P.C. fenntartja a jogot, hogy – a befizetett vásárlási összegen felül – bármilyen további költséget is felszámítson Önnek, amely ebből a célból merül fel (pl. a termékek Görögországba történő visszaküldésének költségei).