Home » Regulamin

Regulamin

Nasz sklep skierowany jest do osób pełnoletnich, dlatego kategorycznie i bezwzględnie zabrania się przeglądania naszej strony osobom poniżej 18 roku życia. Ponadto korzystanie z produktów wymienionych w naszym sklepie internetowym przez osoby poniżej 18 roku życia jest zabronione. Zakładając konto lub dokonując zakupów, automatycznie potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.
E-palenie nie jest metodą rzucania palenia, ale alternatywnym sposobem palenia, który użytkownicy metody nazywają wapowaniem.
Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem vapetravellers.eu podlegają prawu międzynarodowemu i europejskiemu regulującemu kwestie związane z handlem elektronicznym (dyrektywa 2000/31/WE, dekret prezydencki 131/2003) oraz ustawie o ochronie konsumentów (N. 2251/1994), który reguluje kwestie związane ze sprzedażą na odległość, uzupełniony-zmieniony przezJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Dziennik Urzędowy B’2144/30-08-2013)
Wymogi informacyjne dotyczące umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
1. Zanim konsument zostanie związany umową zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa lub jakąkolwiek podobną ofertą, dostawca udziela konsumentowi w jasny i zrozumiały sposób następujących informacji:
a) główne cechy towarów lub usług, w zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego środka przekazu oraz towarów lub usług;
b) tożsamość dostawcy, na przykład jego nazwę handlową;
c) adres geograficzny, pod którym dostawca ma siedzibę, oraz numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, jeżeli istnieje, aby umożliwić konsumentowi szybkie i skuteczne skontaktowanie się z dostawcą, oraz, w stosownych przypadkach, adres geograficzny i tożsamość dostawcy, w imieniu którego działa;
d) jeżeli adres jest inny niż adres podany w lit. c), adres geograficzny zarejestrowanej siedziby dostawcy oraz, w stosownych przypadkach, adres dostawcy, w imieniu którego działa, pod którym konsument może kierować wszelkie skargi;
e) całkowitą cenę towarów lub usług, łącznie z VAT i wszelkimi innymi opłatami, lub, jeżeli ze względu na charakter towarów lub usług cena nie może być w sposób racjonalny ustalona z góry, sposób, w jaki cena ma być obliczona, jak również, w stosownych przypadkach, wszelkie dodatkowe opłaty za wysyłkę, dostawę lub pocztę oraz wszelkie inne koszty, lub w przypadku gdy takie opłaty nie mogą być w sposób racjonalny obliczone z góry, fakt, że takie dodatkowe opłaty mogą być wymagane. W przypadku umowy na czas nieokreślony lub umowy obejmującej subskrypcję łączna cena obejmuje całkowity koszt za okres rozliczeniowy. Jeśli te umowy mają stałą cenę, cena całkowita oznacza również całkowite miesięczne wydatki. Jeżeli nie można w sposób racjonalny obliczyć z góry całkowitego kosztu, proszę opisać sposób obliczenia ceny
f) koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są one obliczane na podstawie taryfy innej niż taryfy podstawowe;
g) uzgodnienia dotyczące płatności, dostawy, realizacji, termin, w którym dostawca zobowiązuje się dostarczyć towary lub świadczyć usługi oraz, w stosownych przypadkach, politykę prowadzoną przez dostawcę w zakresie rozpatrywania reklamacji;
h) w przypadku gdy istnieje prawo odstąpienia od umowy, warunki, terminy i procedury wykonywania tego prawa zgodnie z art. 3g ust. 1, a także wzór formularza odstąpienia od umowy określony w sekcji B załącznika, który jest załączony i stanowi integralną część N. Rozporządzenie (WE) nr 2251/1994 w sprawie ochrony konsumentów.
(i) w stosownych przypadkach, że konsument poniesie koszty zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy, a w przypadku umów zawieranych na odległość, jeżeli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone pocztą, koszty ich zwrotu;
j) w przypadku gdy konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy po skorzystaniu z przysługującej mu możliwości, zobowiązuje się on do pokrycia racjonalnych kosztów na rzecz dostawcy.
k) w przypadku gdy nie przyznano prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. F – informację, że konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub, w stosownych przypadkach, okoliczności, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy;
l) przypomnienie o istnieniu odpowiedzialności sprzedawcy za rzeczywiste wady i brak uzgodnionych właściwości zgodnie z art. 534 i nast. kodeksu cywilnego
m) w stosownych przypadkach, istnienie i warunki stosowania usług wsparcia posprzedażnego, usług posprzedażnych i gwarancji handlowych;
n) istnienie odpowiednich kodeksów postępowania, określonych w pkt N. rozporządzenie (EWG) nr 2251/94 oraz, gdzie stosowne, uzgodnienia dotyczące uzyskiwania jego kopii,
o) okres obowiązywania umowy, w stosownych przypadkach, lub, jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony lub automatycznie przedłużona, warunki rozwiązania umowy;
p) w stosownych przypadkach, minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
q) w stosownych przypadkach, istnienie i warunki deponowania pieniędzy lub innych gwarancji finansowych, które mają być wpłacone lub dostarczone przez konsumenta na każde żądanie dostawcy;
r) w stosownych przypadkach, możliwości funkcjonalne treści cyfrowych wraz z mającymi zastosowanie technicznymi środkami ochrony;
s) w stosownych przypadkach, wszelka typowa interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o której dostawca wie lub można zasadnie oczekiwać, że jest świadomy;
t) w stosownych przypadkach, możliwość skorzystania z pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i dochodzenia roszczeń;
do którego należy dostawca i środki dostępu do niego.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa i nie mogą być zmieniane, chyba że strony wyraźnie to uzgodnią.
5. W przypadku gdy dostawca nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia informacji o dopłatach lub innych kosztach, o których mowa w ust. 1 lit. e), lub o kosztach zwrotu towarów, o których mowa w ust. 1 lit. i), konsument nie ponosi tych opłat ani kosztów.
6. W odniesieniu do wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w art. 3b–3l ciężar dowodu spoczywa na dostawcy.
7. Jeżeli dostawca nie wywiąże się z obowiązków informacyjnych określonych w niniejszym artykule, umowa zawierana na odległość lub umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa jest nieważna na korzyść konsumenta.

Zwroty produktów

Zwroty produktów

1. O ile nie mają zastosowania wyjątki określone poniżej (zob. F), konsument ma 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat wykraczających poza przewidziane (zob. poniżej w pkt C i D).

2. Bez uszczerbku dla art. 3f okres odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, upływa 14 dni kalendarzowych, w przypadku umów sprzedaży, od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w fizyczne posiadanie towarów lub:

(i) od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru, w przypadku kilku towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i dostarczonych oddzielnie;

ii) od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części w przypadku dostawy towarów składającej się z kilku partii lub części;

(iii) od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w fizyczne posiadanie pierwszego towaru, w przypadku umowy o regularną dostawę towarów przez określony czas;

3. Umawiające się strony mogą, jeśli sobie tego życzą, wykonywać swoje zobowiązania umowne w okresie odstąpienia.

A. Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy

1. Przed upływem terminu na odstąpienie od umowy konsument informuje dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu konsument może:

a) albo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego tutaj;

b) albo do złożenia innego jasnego oświadczenia określającego jego decyzję o odstąpieniu od umowy.

2. Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa powyżej, jeżeli zawiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zostało wysłane przez konsumenta przed upływem terminu.

3. Oprócz możliwości, o których mowa w ust. 1, dostawca może dać konsumentowi możliwość wypełnienia i przedłożenia drogą elektroniczną określonego wzoru formularza odstąpienia od umowy tutaj lub inne wyraźne oświadczenie znajdujące się na stronie internetowej dostawcy. W takich przypadkach dostawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia na trwałym nośniku.

4. Na konsumencie spoczywa ciężar udowodnienia, że skorzystał z prawa odstąpienia od umowy na mocy niniejszego artykułu.

B. Skutki odstąpienia od umowy

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy powoduje wygaśnięcie zobowiązań umawiających się stron:

a) wykonania umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, lub

b) zawarcia umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy konsument złożył ofertę.

C. Obowiązki dostawcy w przypadku odstąpienia od umowy

1. Dostawca zwraca wszelkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym, w stosownych przypadkach, koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Dostawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w akapicie pierwszym, przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto do pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się inaczej i pod warunkiem że konsument nie jest obciążony żadnymi kosztami wynikającymi ze zwrotu.

2. W drodze odstępstwa od powyższego, dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez dostawcę.

3. O ile dostawca nie zaproponował, że sam otrzyma towary, w przypadku umów sprzedaży dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu przedstawienia przez konsumenta dowodu, że odesłał towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

D. Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy

1. O ile dostawca nie zaproponował, że sam przyjmie dostawę towarów, konsument zwraca towary lub przekazuje je dostawcy lub osobie upoważnionej przez dostawcę do odbioru towarów bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu.

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że dostawca zgodził się ponieść te koszty samodzielnie lub dostawca nie poinformował konsumenta, że konsument musi je ponieść.

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, gdy towary zostały dostarczone do miejsca zamieszkania konsumenta w momencie zawarcia umowy, dostawca odbiera towary na własny koszt, o ile są to towary, które ze względu na swój charakter nie mogą być normalnie zwrócone pocztą.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wyłącznie w wyniku obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Konsument w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towarów, jeżeli dostawca nie powiadomił o prawie odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy po złożeniu wniosku zgodnie z powyższym, konsument płaci dostawcy, w porównaniu z pełnym pokryciem umownym, kwotę proporcjonalną do kwoty przewidzianej do momentu, w którym konsument poinformował dostawcę, że skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Proporcjonalną kwotę, jaką konsument musi zapłacić dostawcy, oblicza się na podstawie całkowitej ceny uzgodnionej w umowie. Jeżeli łączna cena jest nadmierna, proporcjonalną kwotę należy obliczyć na podstawie wartości rynkowej dostaw.

4. O ile nie określono inaczej, konsument nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.

E. Skutki skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w umowach powiązanych

1. Bez uszczerbku dla art. 15 wspólnej decyzji ministerialnej Z1-699/2010 (B’917) “dostosowującej greckie ustawodawstwo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki i uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG”, jeżeli konsument wykonuje swoje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z powyższym, Wszelkie powiązane umowy rozwiązują się automatycznie, bez ponoszenia kosztów przez konsumenta, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej.

F. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia przewidziane powyżej w przypadku umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a) umów o świadczenie usług po pełnym wykonaniu usługi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez konsumenta do wiadomości, że utraci on prawo odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu umowy przez dostawcę;

b) dostawy towarów lub świadczenia usług, których cena zależy od wahań na rynku pieniężnym, na które dostawca nie może mieć wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;

c) dostawa towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;

d) dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub szybko wygasnąć;

e) dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) dostawy towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi elementami;

G. Niedostarczenie informacji o prawie do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli dostawca nie dostarczył konsumentowi wymaganych informacji o prawie do odstąpienia od umowy, okres odstąpienia wygasa 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu odstąpienia, jak określono powyżej.

2. W przypadku gdy dostawca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa powyżej, okres odstąpienia od umowy wygasa 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Ze względów higienicznych e-płyny nie podlegają zwrotowi.
Wszystkie nasze produkty z wyjątkiem atomizerów są testowane pod kątem ich prawidłowego działania. Zwroty produktów z powodu odstąpienia od umowy przez klienta są przyjmowane w ciągu 14 dni od otrzymania  i tak długo, jak nasze produkty zostaną zwrócone nieużywane. Koszt wysyłki zwrotu tych produktów jest obowiązkiem klienta. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie jest zepsute przez klienta po otrzymaniu go od nas, ich zwrot nie zostanie przyjęty, a klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o tym fakcie.

Międzynarodowy dowód wysyłkowy: Należy pamiętać, że niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż lub import e-papierosów i powiązanych produktów. Jeśli składasz zamówienie na takie produkty, które mają zostać dostarczone do jednego z tych krajów, upewnij się, że znasz lokalne przepisy i politykę celną, ponieważ Twoje zamówienie może zostać wstrzymane lub zajęte przez urząd celny, jeśli import (niektórych lub wszystkich) zamówionych produktów nie jest dozwolony. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w otrzymaniu zamówienia i / lub wstrzymania lub konfiskaty produktów z powodu obowiązujących przepisów lub polityki celnej w kraju, do którego produkty mają zostać dostarczone.

Ponadto dostawa produktów poza UE może podlegać opłatom celnym i / lub lokalnym podatkom importowym, a Twoim obowiązkiem jest wiedzieć, czy takie podatki mają zastosowanie. W przypadku, gdy cła importowe i podatki mają zastosowanie do Twojego zamówienia, firma spedycyjna DHL skontaktuje się z Tobą, gdy tylko Twoje zamówienie znajdzie się w urzędzie celnym, aby poinformować Cię o odpowiednich kosztach odprawy celnej, które mogą opóźnić szacowany czas dostawy. Twoim obowiązkiem jest uiszczenie niezbędnych ceł i / lub podatków władzom lokalnym oraz zorganizowanie wydania i odbioru produktów.

Należy pamiętać, że TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które mogą zostać zatrzymane lub zajęte w urzędzie celnym kraju ich wysyłki i nie otrzymasz odszkodowania od TRAVELLERS EMPORIKI P.C. za produkty zatrzymane lub zajęte.

Jeśli nie zapłacisz cła importowego i podatków odpowiadających zamówionym produktom, a zatem produkty nie zostaną Ci wydane, TRAVELLERS EMPORIKI P.C. zastrzega sobie prawo do obciążenia Cię – oprócz zapłaconej kwoty zakupu – wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w tym celu (np. kosztami zwrotu produktów do Grecji).