Home » Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Mūsų parduotuvė skirta suaugusiems, todėl griežtai ir visiškai draudžiama naršyti mūsų svetainėje jaunesniems nei 18 metų žmonėms. Be to, draudžiama naudoti mūsų internetinėje parduotuvėje išvardytus produktus jaunesniems nei 18 metų asmenims. Susikurdami paskyrą arba pirkdami automatiškai sutinkate, kad esate vyresnis nei 18 metų.
Elektroninis rūkymas yra ne metimo rūkyti būdas, o alternatyvus rūkymo būdas, kurį šio metodo vartotojai vadina garinimu.
Visus sandorius, kuriuos atliekate per vapetravellers.eu, reglamentuoja ir gina tarptautinė ir Europos teisė, reglamentuojanti su elektronine komercija susijusius klausimus (Direktyva 2000/31/EB, Prezidento dekretas 131/2003), taip pat Vartotojų apsaugos įstatymas (N. 2251/1994), kuriuo reglamentuojami su nuotoline prekyba susiję klausimai, su papildymu-pakeitimais, padarytaisJ. M. D . Z1-891/13-8-2013 (Vyriausybės žinios B’2144/30-08-2013)
Informacijos reikalavimai, taikomi nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms sutartims
1. Prieš vartotojui įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį ar atitinkamą pasiūlymą, paslaugų teikėjas aiškiai ir suprantamai pateikia vartotojui šią informaciją:
a) pagrindinės prekių ar paslaugų savybės, tiek, kiek tai tikslinga atsižvelgiant į laikmeną, ir prekės ar paslaugos;
b) tiekėjo tapatybė, pavyzdžiui, jo firmos vardas;
c) paslaugų teikėjo įsisteigimo vietos geografinį adresą ir paslaugų teikėjo telefono numerį, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą, jei toks yra, kad vartotojas galėtų greitai ir veiksmingai susisiekti su paslaugų teikėju, ir, kai taikoma, paslaugų teikėjo, kurio vardu jis veikia, geografinį adresą ir tapatybę;
d) jei skiriasi nuo c punkte nurodyto adreso, paslaugų teikėjo registruotos verslo buveinės geografinis adresas ir, tam tikrais atvejais, paslaugų teikėjo, kurio vardu jis veikia, adresas, kuriuo vartotojas gali teikti skundus;
e) bendra prekių ar paslaugų kaina, įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius, arba, jei dėl prekių ar paslaugų pobūdžio kainos negalima pagrįstai nustatyti iš anksto, būdas, kuriuo ši kaina turi būti apskaičiuojama, taip pat, kai taikoma, visos papildomos siuntimo, pristatymo ar pašto išlaidos ir visos kitos išlaidos, arba kai tokie mokesčiai pagrįstai negali būti apskaičiuoti iš anksto, apie tai, kad gali prireikti tokių papildomų mokesčių. Neterminuotos sutarties arba sutarties, į kurią įeina abonentinis mokestis, atveju į bendrą kainą įskaičiuojamos visos išlaidos per kiekvieną atsiskaitymo laikotarpį. Jei šioms sutartims taikoma fiksuota kaina, bendra kaina taip pat reiškia visas mėnesio išlaidas. Jei bendros išlaidos pagrįstai negali būti apskaičiuotos iš anksto, aprašykite, kaip turi būti apskaičiuojama kaina
f) naudojimosi nuotolinio ryšio priemonėmis išlaidos sutarčiai sudaryti, kai jos apskaičiuojamos remiantis kitu tarifu nei baziniai tarifai;
g) apmokėjimo, pristatymo, vykdymo tvarka, laikotarpis, per kurį tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes arba suteikti paslaugas, ir, kai taikoma, tiekėjo vykdoma skundų nagrinėjimo politika;
h) jei yra teisė atsisakyti sutarties, naudojimosi šia teise pagal 3g straipsnio 1 dalį sąlygos, terminas ir tvarka, taip pat priedo B skirsnyje pateiktas sutarties atsisakymo formos, kuri yra neatskiriama N dalis, pavyzdys. Reglamentas (EB) Nr. 2251/1994 dėl vartotojų apsaugos.
i) kai taikoma, kad vartotojas padengs prekių grąžinimo išlaidas sutarties atsisakymo atveju, o nuotolinės prekybos sutarčių atveju, jei prekės dėl savo pobūdžio negali būti grąžintos paštu, – jų grąžinimo išlaidas;
j) kai vartotojas, pasinaudojęs savo galimybe, pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, įsipareigoja tiekėjui sumokėti pagrįstas išlaidas.
k) jei pagal F dalį teisė atsisakyti sutarties nesuteikiama, informacija apie tai, kad vartotojas neturės teisės atsisakyti sutarties, arba, kai taikoma, aplinkybės, kuriomis vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties;
l) priminimas apie pardavėjo atsakomybę už faktinius trūkumus ir sutarto turto nebuvimą pagal 534 ir paskesnius straipsnius. Civilinio kodekso
m) kai taikoma, informacija apie garantinio palaikymo, garantinio aptarnavimo ir komercinių garantijų paslaugų buvimą ir taikymo sąlygas;
n) atitinkamų elgesio kodeksų, kaip apibrėžta N punkte, buvimą. Reglamentas (EEB) Nr. 2251/94 ir, jei reikia, jo kopijų gavimo tvarka,
o) kai taikoma, sutarties trukmė arba, jei sutartis yra neterminuota arba automatiškai pratęsiama, sutarties nutraukimo sąlygos;
p) kai taikoma, minimali vartotojo įsipareigojimų pagal sutartį trukmė;
q) kai taikoma, pinigų užstato ar kitų finansinių garantijų, kurias turi sumokėti arba suteikti vartotojas tiekėjo prašymu, buvimas ir sąlygos;
r) kai taikoma, skaitmeninio turinio funkcines galimybes ir taikytinas technines apsaugos priemones;
s) kai taikoma, tipinį skaitmeninio turinio suderinamumą su aparatine ir programine įranga, apie kurią teikėjas žino arba pagrįstai galima manyti, kad žino;
t) kai taikoma, galimybė pasinaudoti neteisminio skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo mechanizmu;
kuriam priklauso tiekėjas, ir prieigos prie jo būdus.
4. 1 dalyje nurodyta informacija yra neatskiriama nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties dalis ir negali būti keičiama, nebent šalys aiškiai su tuo sutiktų.
5. Jei tiekėjas neįvykdė pareigos pateikti informaciją apie 1 dalies e punkte nurodytus papildomus mokesčius ar kitas išlaidas arba apie prekių grąžinimo išlaidas, kaip nurodyta 1 dalies i punkte, vartotojas tų mokesčių ar išlaidų nemoka.
6. Dėl 3b–3l straipsniuose nustatytų informavimo pareigų vykdymo įrodinėjimo pareiga tenka tiekėjui.
7. Jei paslaugų teikėjas nevykdo šiame straipsnyje nustatytų informavimo pareigų, nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudaryta sutartis laikoma negaliojančia vartotojo naudai.

Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas

1. Išskyrus atvejus, kai taikomos toliau nurodytos išimtys (žr. F skirsnį), vartotojui suteikiamas 14 kalendorinių dienų laikotarpis atsisakyti nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties nenurodant jokių priežasčių ir nemokant jokių mokesčių, išskyrus numatytuosius (žr. toliau C ir D punktus).

2. Nedarant poveikio 3f straipsniui, šio straipsnio 1 dalyje numatytas sutarties atsisakymo laikotarpis pirkimo–pardavimo sutarčių atveju baigiasi 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai vartotojas arba jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes arba:

i) nuo tos dienos, kai vartotojas ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja paskutinę prekę, kai vartotojas vienu užsakymu užsako kelias prekes ir jos pristatomos atskirai;

ii) nuo tos dienos, kai vartotojas ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja paskutinę partiją ar dalį, kai tiekiamos kelios partijos ar dalys;

iii) nuo tos dienos, kai vartotojas ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja pirmąją prekę, jei sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių tiekimo per nustatytą laikotarpį;

3. Susitariančiosios Šalys gali, jei jos to pageidauja, įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus per sutarties atsisakymo laikotarpį.

A. Naudojimasis teise atsisakyti sutarties

1. Prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo laikotarpiui, vartotojas informuoja paslaugų teikėją apie savo sprendimą atsisakyti sutarties. Tuo tikslu vartotojas gali:

a) arba naudojačia pateiktą  pavyzdinę sutarties atsisakymo formą;

b) arba padaryti kokį nors kitą aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytų savo sprendimą atsisakyti sutarties.

2. Vartotojas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties per pirmiau nurodytą laikotarpį, jei vartotojas išsiuntė pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant terminui.

3. Be 1 dalyje nurodytų galimybių, paslaugų teikėjas gali suteikti vartotojui galimybę elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, nustatytą čia arba bet koks kitas aiškus pareiškimas, esantis tiekėjo svetainėje. Tokiais atvejais paslaugų teikėjas nedelsdamas patvariojoje laikmenoje pateikia vartotojui patvirtinimą, kad gavo tokį sutarties atsisakymą.

4. Vartotojui tenka pareiga įrodyti, kad jis pasinaudojo šiame straipsnyje numatyta teise atsisakyti sutarties.

B. Sutarties atsisakymo pasekmės

Pasinaudojimas teise atsisakyti sutarties nutraukia susitariančiųjų šalių įsipareigojimus:

a) vykdyti nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį arba

b) sudaryti nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį tais atvejais, kai vartotojas pateikė pasiūlymą.

C. Tiekėjo įsipareigojimai sutarties atsisakymo atveju

1. Paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas ir bet kuriuo atveju per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jam buvo pranešta apie vartotojo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžina visas iš vartotojo gautas sumas, įskaitant, kai taikoma, pristatymo išlaidas.

Pirmoje pastraipoje nurodytą grąžinimą paslaugų teikėjas grąžina naudodamas tą pačią mokėjimo priemonę, kurią vartotojas naudojo pirminiam sandoriui, išskyrus atvejus, kai vartotojas aiškiai sutiko kitaip ir su sąlyga, kad vartotojui nekompensuojamos jokios su grąžinimu susijusios išlaidos.

2. Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta pirmiau, nereikalaujama, kad paslaugų teikėjas kompensuotų papildomas pristatymo išlaidas, jei vartotojas aiškiai pasirinko kitą pristatymo būdą nei pigiausias tiekėjo pasiūlytas standartinis pristatymo būdas.

3. Išskyrus atvejus, kai tiekėjas pasiūlo pats gauti prekes, pirkimo–pardavimo sutarčių atveju tiekėjas gali negrąžinti sumokėtos sumos tol, kol jis negauna prekių atgal arba kol vartotojas nepateikia įrodymų, kad jis išsiuntė prekes atgal, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

D. Vartotojo pareigos sutarties atsisakymo atveju

1. Išskyrus atvejus, kai tiekėjas pasiūlo pats atsiimti pristatytas prekes, vartotojas nepagrįstai nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai informavo tiekėją apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžina arba perduoda prekes tiekėjui arba tiekėjui įgaliotam asmeniui prekes. Termino laikomasi, jei vartotojas grąžina prekes nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui.

Vartotojas padengia tik tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai tiekėjas sutiko padengti tas išlaidas pats arba tiekėjas neinformavo vartotojo, kad vartotojas privalo jas padengti.

Ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių atveju, kai prekės buvo pristatytos į vartotojo namus sutarties sudarymo metu, tiekėjas atsiima prekes savo sąskaita, jei tai yra prekės, kurios dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu.

2. Vartotojas atsako už bet kokią prekių vertę, sumažėjusią tik dėl kitų prekių tvarkymo veiksmų, nei būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vartotojas jokiomis aplinkybėmis neatsako už prekių vertės sumažėjimą, jei tiekėjas nepranešė apie teisę atsisakyti sutarties.

3. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties po to, kai jau pateikė prašymą pagal pirmiau nurodytus reikalavimus, vartotojas sumoka paslaugų teikėjui sumą, proporcingą sumai, suteiktai iki to momento, kai vartotojas informavo paslaugų teikėją, kad pasinaudos savo teise atsisakyti sutarties. Proporcinga suma, kurią vartotojas turi sumokėti tiekėjui, apskaičiuojama remiantis visa sutartyje sutarta kaina. Jei bendra kaina yra per didelė, proporcinga suma turėtų būti apskaičiuojama remiantis tiekiamų prekių rinkos verte.

4. Jei nenurodyta kitaip, vartotojas neatsako, jei pasinaudoja teise atsisakyti sutarties.

E. Pasinaudojimo teise atsisakyti susijusių sutarčių pasekmės

1. Nepažeidžiant bendro ministrų sprendimo Z1-699/2010 (B ́ 917) “Graikijos teisės aktų pritaikymo prie 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB” 15 straipsnio, jei vartotojas pasinaudoja savo teise atsisakyti nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties pagal tai, kas išdėstyta pirmiau, Visos susijusios sutartys nutraukiamos automatiškai, vartotojui nepatiriant jokių išlaidų, išskyrus pirmiau nurodytus atvejus.

F. Teisės atsisakyti sutarties išimtys

Pirmiau numatyta teisė atsisakyti nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių netaikoma šiais atvejais:

a) paslaugų sutartims po to, kai paslauga buvo visiškai suteikta, jei paslaugos pradėtos vykdyti vartotojui aiškiai iš anksto sutikus ir vartotojui pripažinus, kad jis praras teisę atsisakyti sutarties, kai paslaugų teikėjas visiškai įvykdys sutartį;

b) tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, kurių kaina priklauso nuo tiekėjui nepavaldžių pinigų rinkos svyravimų, galinčių atsirasti sutarties atsisakymo laikotarpiu;

c) tiekiamos prekės, pagamintos pagal vartotojo specifikacijas arba aiškiai pritaikytos jo asmeninėms reikmėms;

d) tiekiamos prekės, kurios gali greitai sugesti arba kurių galiojimo laikas gali greitai pasibaigti;

e) tiekiamos užplombuotos prekės, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kurios buvo išpakuotos po pristatymo;

f) tiekiamos prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susijusios su kitais elementais;

G. Informacijos apie teisę atsisakyti sutarties nepateikimas

1. Jei paslaugų teikėjas nepateikė vartotojui reikiamos informacijos apie teisę atsisakyti sutarties, sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus 12 mėnesių nuo pirmiau nurodyto pradinio sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos.

2. Kai paslaugų teikėjas pateikė vartotojui pirmiau nurodytą informaciją, sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai vartotojas gauna tą informaciją.

Higienos sumetimais E. skysčiai nekompensuojami.
Visi mūsų produktai, išskyrus purkštuvus, yra išbandyti, ar jie tinkamai veikia. Produktų grąžinimas dėl kliento atsiėmimo priimamas per 14 dienų nuo gavimo  ir tol, kol mūsų produktai grąžinami nepanaudoti. Už šių produktų grąžinimo išlaidas atsako klientas. Jei bus nustatyta, kad pakuotė yra pažeista kliento, gavusi ją iš mūsų, jų grąžinimas nebus priimtas ir klientas apie tai bus informuotas telefonu arba el. Paštu.

Tarptautinio pristatymo pastaba: Atminkite, kad kai kurios šalys neleidžia parduoti ar importuoti elektroninių cigarečių ir susijusių produktų. Jei pateikiate tokių produktų, kurie turi būti pristatyti į vieną iš šių šalių, užsakymą, įsitikinkite, kad esate susipažinę su vietiniais reglamentais ir muitinės politika, nes muitinė gali sulaikyti arba konfiskuoti jūsų užsakymą, jei neleidžiama importuoti (kai kurių ar visų) jūsų užsakytų produktų. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. neatsako už jokius vėlavimus gauti užsakymą ir (arba) produktų sulaikymus ar konfiskavimą dėl šalyje, kurioje produktai turi būti pristatyti, taikomų taisyklių ar muitinės politikos.

Be to, produktų pristatymui už ES ribų gali būti taikomi muitai ir (arba) vietiniai importo mokesčiai, ir jūs esate atsakingi už tai, kad žinotumėte, ar tokie mokesčiai taikomi. Tuo atveju, jei jūsų užsakymui taikomi importo muitai ir mokesčiai, laivybos įmonė DHL susisieks su jumis, kai tik jūsų užsakymas bus muitinėje, kad informuotų jus apie atitinkamas muitinės formalumų išlaidas, dėl kurių gali būti atidėtas numatomas pristatymo laikas. Jūs esate atsakingi už reikiamų muitų ir (arba) mokesčių sumokėjimą vietos valdžios institucijoms ir pasirūpinimą jūsų produktų išleidimu ir gavimu.

Atkreipkite dėmesį, kad TRAVELLERS EMPORIKI P.C. neatsako už produktus, kurie gali būti sulaikyti arba konfiskuoti jų išsiuntimo šalies muitinėje, ir TRAVELLERS EMPORIKI P.C. jums nekompensuos už sulaikytus ar konfiskuotus produktus.

Jei nemokate importo muitų ir mokesčių, atitinkančių jūsų užsakytus produktus, ir todėl produktai jums neišduodami, TRAVELLERS EMPORIKI P.C. pasilieka teisę, be sumokėtos pirkimo sumos, apmokestinti jus bet kokiomis papildomomis išlaidomis, patirtomis šiuo tikslu (pvz., produktų grąžinimo į Graikiją išlaidomis).