Home » Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Naša trgovina je naslovljena na odrasle, zato je strogo in absolutno prepovedano brskati po naši spletni strani ljudem, mlajšim od 18 let. Poleg tega je uporaba izdelkov,  navedenih v naši spletni trgovini, s strani oseb, mlajših od 18 let, prepovedana. Z ustvarjanjem računa ali če kupujete se samodejno strinjate, da ste starejši od 18 let.
E-kajenje ni metoda za ukinitev kajenja, temveč alternativni način kajenja, ki ga uporabniki te metode imenujejo vaping.
Vse transakcije, ki jih naredite prek vapetravellers.eu, urejajo in varujejo mednarodno in evropsko pravo, ki ureja vprašanja v zvezi z elektronskim poslovanjem (Direktiva 2000/31/ES, predsedniški odlok 131/2003) in zakon o varstvu potrošnikov (N. 2251/1994) ki ureja vprašanja v zvezi s prodajo na daljavo, kot jih je dopolnilJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Vladni list B’2144/30-08-2013)
Zahteve po informacijah za pogodbe na daljavo in zunaj poslovnih prostorov
1. Preden potrošnika zavezuje pogodba na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ali katera koli ustrezna ponudba, dobavitelj potrošniku jasno in razumljivo posreduje naslednje informacije:
(a) glavne značilnosti blaga ali storitev, v obsegu, ki ustreza mediju, in blagom ali storitvam;
(b) identiteto dobavitelja, kot je njegovo trgovsko ime;
(c) geografski naslov, kjer ima dobavitelj sedež, in telefonsko številko dobavitelja, številko telefaksa in elektronski naslov, če obstaja, da se potrošniku omogoči hiter in učinkovit stik z dobaviteljem ter po potrebi geografski naslov in identiteta dobavitelja, v imenu katerega deluje;
(d) če se razlikuje od naslova iz točke (c), geografskega naslova registriranega kraja poslovanja dobavitelja in, kjer je to primerno, naslova dobavitelja, v imenu katerega deluje, kadar lahko potrošnik obravnava kakršne koli pritožbe;
(e) skupne cene blaga ali storitev, vključno z DDV in katero koli drugo dajatvijo, ali če se zaradi narave blaga ali storitev cena ne more razumno določiti vnaprej, način izračuna cene in, kjer je to primerno, vse dodatne stroške dostave, dostave ali poštne pošiljke in vse druge stroške, ali če takih dajatev ni mogoče razumno izračunati vnaprej, dejstvo, da se te dodatne dajatve lahko zahtevajo. V primeru odprte pogodbe ali pogodbe, ki vključuje naročnino, skupna cena vključuje skupne stroške na obračunsko obdobje. Če te pogodbe imajo fiksno ceno, skupna cena pomeni tudi skupne mesečne izdatke. Če skupnih stroškov ni mogoče razumno izračunati vnaprej, opišite, kako se izračuna cena
(f) stroške uporabe sredstev za komunikacijo na daljavo za sklenitev pogodbe, če se to izračuna na podlagi tarife, ki ni osnovna tarifa;
(g) načine plačila, dobave, izvršitve, rok, v katerem se dobavitelj zavezuje, da bo dobavljal blago ali zagotavljal storitve, in, kjer je primerno, politiko, ki jo je dobavitelj zasledoval za obravnavanje pritožb;
(h) če obstaja pravica do odstopa od pogodbe, pogoji, rok in postopki za izvršitev pravice v skladu s členom 3g(1) ter vzorec obrazca za odstop iz oddelka B Priloge, ki je priloga in je sestavni del N. Uredba (ES) št.
(i) če je primerno, da bo potrošnik nosil stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe in za pogodbe na daljavo, če blaga po svoji naravi ni mogoče vrniti po pošti, stroške vračila blaga;
(j) če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po uporabi svoje možnosti, se potrošnik zaveže, da bo dobavitelju plačal razumne stroške.
(k) če v skladu z odstavkom F ni podeljena pravica do odstopa od pogodbe, informacije, da potrošnik ne bo imel pravice do odstopa ali, kadar je primerno, okoliščine, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa;
(l) opomin na obstoj odgovornosti prodajalca za dejanske napake in pomanjkanje dogovorjenih lastnosti v skladu s členom 534 in naslednje. civilnega zakonika
(m) kjer je primerno, obstoj in pogoji uporabe podpore po prodaji, storitev po prodaji in storitev komercialnega jamstva;
(n) obstoj ustreznih kodeksov ravnanja, kot je opredeljeno v N. uredbe (EGS) št.
(o) trajanje pogodbe, kadar je primerno, ali, če je pogodba nedoločljivega trajanja ali se samodejno podaljša, pogoji za prenehanje pogodbe;
(p) po potrebi najkrajše trajanje obveznosti potrošnika iz pogodbe;
(q) kadar je primerno, obstoj in pogoji za polog denarja ali drugih finančnih jamstev, ki jih mora potrošnik plačati ali zagotoviti, kadar to zahteva dobavitelj;
(r) po potrebi funkcionalne možnosti digitalnih vsebin skupaj z veljavnimi ukrepi tehnične zaščite;
(s) kadar je primerno, vsako tipično interoperabilnost digitalnih vsebin s strojno in programsko opremo, za katero se dobavitelj zaveda ali se lahko upravičeno pričakuje, da jo pozna;
(t) kadar je primerno, možnost uporabe mehanizma za pritožbe in popravne postopke zunaj sodišča;
pripada dobavitelju, in sredstva za dostop do tega blaga.
4. Informacije iz odstavka 1 so sestavni del pogodbe o oddaljenosti ali zunaj poslovnih prostorov in se ne spreminjajo, razen če se pogodbenici izrecno dogovorita.
5. Če dobavitelj ni izpolnjeval obveznosti zagotavljanja informacij o doplačilih ali drugih stroških iz odstavka 1(e) ali o stroških vračila blaga iz odstavka 1(i), potrošnik teh dajatev ali stroškov ne plača.
6. Kar zadeva izpolnjevanje obveznosti obveščanja iz členov 3b do 3l, je dokazno breme na dobavitelju.
7. Če dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti obveščanja iz tega člena, je pogodba na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov nična v korist potrošnika.

Vračilo izdelka

Vračilo izdelka

1. Razen če veljajo izjeme, navedene v nadaljevanju (glej F), ima potrošnik rok 14  koledarskih dni za odstop od pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ne da bi naveli razloge in ne da bi imeli kakršne koli pristojbine, ki presegajo predvidene stroške (glej spodaj pod C in D).

2. Brez poseganja v člen 3f izstopni rok iz odstavka 1 tega člena poteče 14 koledarskih dni, če gre za prodajne pogodbe, od dneva, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo navede, razen prevoznika, pridobi fizično posest blaga ali:

(i) od dneva, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo navede, razen prevoznika, pridobi fizično posest zadnjega blaga v primeru več blaga, ki jih je potrošnik naročil v enem naročilu in dobavljeno ločeno;

(ii) od dneva, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo navede, razen prevoznika, pridobi fizično posest zadnjega lota ali kosa v primeru dobave blaga, sestavljenega iz več kosov ali kosov;

(iii) od dneva, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo navede, razen prevoznika, pridobi fizično posest prvega blaga v primeru pogodbe o redni dobavi blaga v določenem časovnem obdobju;

3. Pogodbenice lahko, če to želijo, v času odstopa od pogodbe opravijo svoje pogodbene obveznosti.

A. Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe

1. Pred iztekom odstopnega roka potrošnik obvesti dobavitelja o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik:

(a) ali uporabite vzorec obrazca za umik iz pogodbe, ki je določen tukaj;

(b) ali da da kakšno drugo jasno izjavo, v kateri je določena njegova odločitev o odstopu od pogodbe.

2. Potrošnik je uporabil pravico do odstopa v zgoraj navedenem roku, če potrošnik pred iztekom roka pošlje obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa.

3. Dobavitelj lahko poleg možnosti iz odstavka 1 potrošniku da možnost, da v elektronski obliki izpolnite in predložite vzorec obrazca za odstop od pogodbe, določenega v ali katero koli drugo jasno izjavo, ki jo najdete na spletni strani dobavitelja. V takih primerih dobavitelj nemudoma sporoči potrošniku potrdilo o prejemu takega odstopa na trajnem nosilcu podatkov.

4. Potrošnik nosi breme dokazovanja, da je v skladu s tem členom uveljavljal pravico do odstopa.

B. Učinki umika

Z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbenih strank prenehajo veljati obveznosti:

(a) za izvedbo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ali

(b) skleniti pogodbo na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov v primerih, ko je potrošnik ponudil ponudbo.

C. Obveznosti dobavitelja v primeru odstopa od pogodbe

1. Dobavitelj povrne vsako plačilo, prejeto od potrošnika, vključno z, kjer je primerno, stroški dostave, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 14 koledarskih dneh od dneva, ko je bil obveščen o odločitvi potrošnika o odstopu od pogodbe.

Dobavitelj vrne nadomestilo iz prvega pododstavka z enakim plačilnim sredstvom kot potrošnik, ki se uporablja za prvotno transakcijo, razen če se je potrošnik izrecno strinjal drugače in pod pogojem, da potrošniku ne zaračunajo nobeni stroški, ki bi izhajali iz nadomestila.

2. Z odstopanjem od zgoraj navedenega se od dobavitelja ne zahteva povračilo dodatnih stroškov dostave, če je potrošnik izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejša standardna metoda dostave, ki jo ponuja dobavitelj.

3. Če dobavitelj v primeru prodajnih pogodb ni ponudil, da bo blago prejel sam, lahko dobavitelj odtehta povračilo, dokler ne prejme blaga nazaj ali dokler potrošnik ne predloži dokazov, da je blago poslal nazaj, kar se zgodi prej.

D. Obveznosti potrošnika v primeru odstopa od pogodbe

1. Če dobavitelj ni ponudil dobave blaga sam, potrošnik blago vrne ali prenese dobavitelju ali osebi, ki jo dobavitelj pooblasti za prejem blaga brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v 14 koledarskih dneh od dneva, ko je dobavitelja obvestil o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Rok je izpolnjen, če potrošnik vrne blago nazaj pred iztekom 14-dnevnih rokov.

Potrošnik nosi samo neposredne stroške vračila blaga, razen če se je dobavitelj strinjal, da te stroške nosi sam ali dobavitelj ni obvestil potrošnika, da ga mora potrošnik nositi.

V primeru pogodb zunaj poslovnih prostorov, kadar je bilo blago dobavljeno na dom potrošnika ob sklenitvi pogodbe, dobavitelj blago pobere na lastne stroške, če gre za blago, ki ga po svoji naravi običajno ni mogoče vrniti po pošti.

2. Potrošnik je za vsako zniženo vrednost blaga pristojen le za ravnanje z blagom, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja blaga. Potrošnik v nobenem primeru ne more biti zmožen zmanjšati vrednosti blaga, če dobavitelj ni predložil obvestila o pravicah do odstopa od pogodbe.

3. Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, potem ko je že zaprosil v skladu z zgoraj navedenim, potrošnik v primerjavi s polnim zajetjem pogodbe plača znesek, sorazmeren tistemu, ki je določen do trenutka, ko je potrošnik obvestil dobavitelja, da bo uveljavljal svojo pravico do odstopa. Sorazmerni znesek, ki ga mora potrošnik plačati dobavitelju, se izračuna na podlagi skupne cene, dogovorjene v pogodbi. Če je skupna cena pretirana, je treba sorazmerni znesek izračunati na podlagi tržne vrednosti dobav.

4. Če ni določeno drugače, potrošnik ne more biti v primeru, da uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe.

E. Posledice izvlečevanja pravice do odstopa od pogodbe v povezanih pogodbah

1. Brez poseganja v člen 15 Skupnega ministrskega sklepa Z1-699/2010 (B́ 917) “Prilagoditev grške zakonodaje Direktivi 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Svet od 23. aprila 2008. o kreditnim sporazumom za potrošnike i o razveljavljenju Direktive Sveta 87/102/EGS”, če potrošač u skladu s navedenim u skladu s navedenim koristi svoje pravo na odstop od sporazuma na daljavo ali off-premises– Vse povezane pogodbe se avtomatično, brez stroškov, odpovejo potrošniku, razen kot je navedeno zgoraj.

F. Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe, predvidene zgoraj za pogodbe na daljavo in zunaj poslovnih prostorov, se ne uporablja v naslednjih primerih:

(a) pogodbe o storitvah po tem, ko je bila storitev v celoti zagotovljena, če se je izvedba začela s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika, in ob potrditvi potrošnika, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe, ko bo pogodbo v celoti izvedel dobavitelj;

(b) dobavo blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanja na denarnem trgu, ki jih dobavitelj ne more nadzorovati in ki se lahko pojavijo v obdobju izstopa;

(c) dobavo blaga, proizvedenega po specifikacijah potrošnika ali jasno prilagojeno;

(d) dobavo blaga, ki se lahko hitro poslabša ali poteče;

(e) dobavo zatesnjenega blaga, ki ni primerno za vračanje, zaradi zdravstvenega varstva ali higienskih razlogov in ki je bilo po dostavi odtisnjeno;

(f) dobavo blaga, ki se po dobavi po svoji naravi neločljivo meša z drugimi elementi;

G. Ne predložitev informacij o pravicah do odstopa od pogodbe

1. Če dobavitelj potrošniku ni predložil informacij o zahtevani pravico do odstopa od pogodbe, se izstopno obdobje izteče 12 mesecev po koncu začetnega odstopnega roka, kot je navedeno zgoraj.

2. Če je dobavitelj potrošniku predložil zgoraj navedene informacije, se izstopni rok izteče 14 koledarskih dni od dneva, ko potrošnik prejme te informacije.

Iz higienskih razlogov se E-Tekočine ne povrnejo.
Vsi naši izdelki, razen atomizatorjev, so testirani za njihovo pravilno delovanje. Vračila izdelkov zaradi odstopa od pogodbe so sprejeta v roku 14  dni od prejema in dokler se naši izdelki vrnejo neporabljene. Strošek pošiljanja vračila za te izdelke je odgovoren kupec. Če se bo ugotovilo, da je embalaža prekinjena s strani stranke po prejemu od nas,  njihova vrnitev ne bo sprejeta in bo stranka o tem dejstvu obveščena po telefonu ali e-pošti.

Opomba mednarodnega pošiljanja: Svetujemo vam, da nekatere države ne dovolijo prodaje ali uvoza e-cigaret in povezanih izdelkov. Če oddate naročilo takšnih izdelkov, ki jih je treba dostaviti v eno od teh držav, se prepričajte, da ste seznanjeni z lokalnimi predpisi in carinskimi politikami, saj bi lahko vaše naročilo carinski organ zamolčal ali zaplinil, če uvoz (nekaterih ali vseh) izdelkov, ki ste jih naročili, ni dovoljen. POTNIKI EMPORIKI P.C. ne odgovarjajo za zamude pri prejetju naročila in/ali zadržkov ali zasegov proizvodov zaradi veljavnih pravil ali carinskih politik v državi, v kateri je treba izdelke dostaviti.

Tudi za dostavo proizvodov zunaj EU se lahko uporabljajo carinske dajatve in/ali lokalni uvozni davki in vaša odgovornost je, da veste, ali se taki davki uporabljajo. V primeru, da za vaše naročilo veljajo uvozne dajatve in davki, vas bo ladijski prevoznik DHL kontaktiral takoj, ko bo vaše naročilo na Carini, da vas obvesti o ustreznih stroških carinskega carinjenje, kar lahko odloži predvideni čas dostave. Vaša odgovornost je, da plačate potrebne dajatve in/ali davke lokalnim organom ter poskrbite za sprostitev in prejemanje vaših izdelkov.

Upoštevajte, da POTNIKI EMPORIKI P.C. niso odgovorni za izdelke, ki se lahko zadržujejo ali zapličejo na carinskem uradu države njihove odpreme in vam potniki EMPORIKI P.C. ne bodo nadomestili za zadržane ali zaplinjene izdelke.

Če ne plačate uvoznih dajatev in davkov, ki ustrezajo izdelkom, ki ste jih naročili, zato vam izdelki niso sproščeni, si potniki EMPORIKI P.C. pridržujejo pravico, da vam – poleg zneska nakupa, ki ste ga plačali – zaračunajo tudi vse dodatne stroške, ki so se v ta namen pritožili (npr. stroški vrnitve izdelkov v Grčijo).