Home » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Náš obchod je určen dospělým, proto je přísně a absolutně zakázáno procházet naše webové stránky osobám mladším 18 let. Kromě toho je zakázáno používat produkty uvedené v našem internetovém obchodě osobami mladšími 18 let. Vytvořením účtu nebo nákupem automaticky souhlasíte s tím, že jste starší 18 let.
E-kouření není způsob odvykání kouření, ale alternativní způsob kouření, který uživatelé metody nazývají vaping.
Veškeré transakce, které prostřednictvím vapetravellers.eu uskutečníte, se řídí a chrání mezinárodním a evropským právem upravujícím otázky týkající se elektronického obchodu (směrnice 2000/31/ES, prezidentský dekret 131/2003) a zákonem o ochraně spotřebitele (N. 2251/1994), který upravuje otázky týkající se prodeje na dálku, ve znění doplnění-novelyJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (vládní věstník B’2144/30-08-2013)
Požadavky na informace v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory
1. Předtím, než je spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory nebo jakoukoli odpovídající nabídkou, poskytne mu poskytovatel jasným a srozumitelným způsobem tyto informace:
a) hlavní znaky zboží nebo služeb v rozsahu odpovídajícím danému nosiči a zboží nebo službám;
b) totožnost dodavatele, například jeho obchodní firmu;
c) zeměpisnou adresu, na jejímž místě je poskytovatel usazen, a případné telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu dodavatele, aby mohl spotřebitel rychle a účinně kontaktovat poskytovatele, a případně zeměpisnou adresu a totožnost poskytovatele, v jehož zastoupení jedná;
d) pokud se liší od adresy uvedené v písmenu c), zeměpisnou adresu sídla poskytovatele a případně adresu poskytovatele, v jehož zastoupení jedná, na kterou může spotřebitel zasílat veškeré stížnosti;
e) celkovou cenu zboží nebo služeb, včetně DPH a veškerých jiných poplatků, nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služeb nelze cenu rozumně stanovit předem, způsob výpočtu ceny a případně veškeré další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné a veškeré další náklady, nebo pokud tyto poplatky nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že tyto dodatečné poplatky mohou být požadovány. V případě smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy zahrnující předplatné zahrnuje celková cena celkové náklady za zúčtovací období. Pokud je u těchto smluv stanovena pevná cena, znamená celková cena také celkové měsíční výdaje. Nelze-li celkové náklady rozumně vypočítat předem, popište, jak se má cena vypočítat
f) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy, pokud jsou vypočteny na základě sazby jiné než základní sazby;
g) způsoby platby, dodání, provedení, lhůtu, v níž se dodavatel zavazuje dodat zboží nebo poskytnout služby, a případně politiku dodavatele při vyřizování reklamací;
h) existuje-li právo na odstoupení, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva v souladu s čl. 3g odst. 1, jakož i vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedený v oddíle B přílohy, který je připojen a tvoří nedílnou součást N. Nařízení (ES) č. 2251/1994 o ochraně spotřebitele.
i) případně skutečnost, že spotřebitel ponese náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy, a v případě smluv uzavřených na dálku, pokud zboží svou povahou nelze vrátit poštou, náklady spojené s jeho vrácením;
j) pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy poté, co využil své možnosti, že se zaváže zaplatit poskytovateli přiměřené náklady.
k) pokud není uděleno právo odstoupit od smlouvy v souladu s písmenem F, informace o tom, že spotřebitel nebude mít právo odstoupit od smlouvy, nebo případně okolnosti, za nichž spotřebitel ztrácí právo odstoupit od smlouvy;
l) připomenutí existence odpovědnosti prodávajícího za skutečné vady a nedostatek dohodnutých vlastností podle článku 534 a následujících. občanského zákoníku
m) případně existenci a podmínky uplatňování poprodejní podpory, poprodejního servisu a obchodního záručního servisu;
n) existenci příslušných kodexů chování, jak jsou definovány v bodě N. nařízení (EHS) č. 2251/94 a případně pravidla pro získání jeho kopií,
o) případně dobu trvání smlouvy nebo, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou nebo automaticky se prodlužuje, podmínky pro ukončení smlouvy;
p) případně minimální dobu trvání povinností spotřebitele vyplývajících ze smlouvy;
q) případně existenci a podmínky uložení peněžních prostředků nebo jiných finančních záruk, které musí spotřebitel zaplatit nebo poskytnout, kdykoli o to poskytovatel požádá;
r) případně funkční možnosti digitálního obsahu spolu s platnými technickými ochrannými opatřeními;
s) případně typickou interoperabilitu digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou poskytovateli známy nebo u nichž lze důvodně očekávat, že mu budou známy;
t) případně možnost využít mechanismus pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy;
ke kterému dodavatel patří, a způsob přístupu k němu.
4. Informace uvedené v odstavci 1 tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a nesmějí se měnit, pokud se na tom strany výslovně nedohodnou.
5. Pokud dodavatel nesplnil povinnost poskytnout informace o příplatcích a jiných nákladech uvedených v odst. 1 písm. e) nebo o nákladech na vrácení zboží podle odst. 1 bodu i), spotřebitel tyto poplatky nebo náklady nezaplatí.
6. Pokud jde o plnění informačních povinností stanovených v článcích 3b až 3l, důkazní břemeno nese dodavatel.
7. Pokud poskytovatel nesplní informační povinnosti stanovené v tomto článku, smlouva uzavřená na dálku nebo smlouva uzavřená mimo obchodní prostory je pro spotřebitele neplatná.

Vrácení produktu

Vrácení produktu

1. Pokud neplatí níže uvedené výjimky (viz F), má spotřebitel lhůtu 14 kalendářních dnů na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez udání důvodů a bez jakýchkoli poplatků nad rámec stanovených poplatků (viz níže body C a D).

2. Aniž je dotčen článek 3f, lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená v odstavci 1 tohoto článku uplyne v případě kupních smluv 14 kalendářních dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana, jiná než dopravce, získá zboží do fyzického držení nebo:

i) dnem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana, jiná než dopravce, získá do fyzického držení poslední zboží, v případě několika druhů zboží objednaných spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaných samostatně;

ii) dnem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana, jiná než dopravce, získá do fyzického držení poslední část nebo poslední část zboží v případě dodání zboží sestávajícího z několika položek nebo částí;

iii) dnem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana, jiná než dopravce, získá do fyzického držení první zboží, v případě smlouvy o pravidelných dodávkách zboží po určitou dobu;

3. Smluvní strany mohou, pokud si to přejí, plnit své smluvní závazky během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

A. Uplatnění práva odstoupit od smlouvy

1. Před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy informuje spotřebitel poskytovatele o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Za tímto účelem může spotřebitel:

a) nebo použítvzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený  zde;

b) nebo učinit jakékoli jiné jasné prohlášení, v němž uvede své rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

2. Spotřebitel využil práva odstoupit od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, pokud spotřebitel zašle oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty.

3. Kromě možností uvedených v odstavci 1 může poskytovatel spotřebiteli poskytnout možnost vyplnit a elektronicky odeslat buď vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy stanovený zde, nebo jakékoliv jiné jasné prohlášení uvedené na webových stránkách dodavatele. V takových případech poskytovatel spotřebiteli neprodleně sdělí na trvalém nosiči potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy.

4. Spotřebitel nese důkazní břemeno, pokud jde o prokázání toho, že uplatnil své právo odstoupit od smlouvy podle tohoto článku.

B. Účinky odstoupení od smlouvy

Uplatněním práva na odstoupení od smlouvy zanikají povinnosti smluvních stran:

a) plnění smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, nebo

b) uzavřít smlouvu uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní prostory v případech, kdy spotřebitel učinil nabídku.

C. Povinnosti dodavatele v případě odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel vrátí veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, včetně případných nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel provede vrácení peněz podle prvního pododstavce za použití stejných platebních prostředků, jaké spotřebitel použil při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil jinak a za předpokladu, že spotřebiteli nejsou účtovány žádné náklady vyplývající z vrácení peněžních prostředků.

2. Odchylně od výše uvedeného není dodavatel povinen uhradit dodatečné náklady na dodání, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější standardní způsob dodání nabízený dodavatelem.

3. Pokud dodavatel nenabídl, že zboží převezme sám, může v případě kupních smluv odložit vrácení platby do doby, než obdrží zboží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve.

D. Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

1. Pokud dodavatel nenabídl, že zboží sám převezme, spotřebitel zboží vrátí nebo předá dodavateli nebo osobě dodavatelem zmocněné zboží převzít bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy dodavatele informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Spotřebitel nese pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží, ledaže dodavatel souhlasil s tím, že je ponese sám, nebo pokud poskytovatel neinformoval spotřebitele o tom, že je musí nést spotřebitel.

V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kdy bylo zboží v době uzavření smlouvy dodáno spotřebiteli domů, vyzvedne dodavatel zboží na vlastní náklady, pokud se jedná o zboží, které vzhledem ke své povaze nelze obvykle vrátit poštou.

2. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel není za žádných okolností odpovědný za jakékoli snížení hodnoty zboží, pokud dodavatel neposkytl oznámení o právu odstoupit od smlouvy.

3. Pokud spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy poté, co již podal žádost v souladu s výše uvedeným, zaplatí poskytovateli v porovnání s plnou oblastí působnosti smlouvy částku úměrnou částce poskytnuté do okamžiku, kdy spotřebitel informoval poskytovatele, že uplatní své právo odstoupit od smlouvy. Poměrná částka, kterou musí spotřebitel zaplatit dodavateli, se vypočítá na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Je-li celková cena nadměrná, měla by se poměrná částka vypočítat na základě tržní hodnoty dodávek.

4. Není-li stanoveno jinak, spotřebitel nenese odpovědnost, pokud uplatní své právo odstoupit od smlouvy.

E. Důsledky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v propojených smlouvách

1. Aniž je dotčen článek 15 společného ministerského rozhodnutí Z1-699/2010 (B ́ 917) “Přizpůsobení řeckých právních předpisů směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS”, pokud spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v souladu s výše uvedeným, Veškeré související smlouvy končí automaticky, bez jakýchkoli nákladů pro spotřebitele, s výjimkou případů uvedených výše.

F. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

Výše uvedené právo odstoupit od smlouvy u smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory se neuplatní v těchto případech:

a) smlouvy o poskytování služeb po úplném poskytnutí služby, pokud plnění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s vědomím spotřebitele, že ztrácí právo odstoupit, jakmile dodavatel smlouvu v plném rozsahu splní;

b) dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na kolísání peněžního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) dodání zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo zboží upraveného osobním dovozem;

d) dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo rychle skončit;

e) dodání zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které bylo po dodání uvolněno z celní vazby;

f) dodání zboží, které je po dodání svou povahou neoddělitelně smícháno s jinými prvky;

G. Neposkytnutí informací o právu na odstoupení od smlouvy

1. Pokud poskytovatel neposkytl spotřebiteli požadované informace o právu odstoupit od smlouvy, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy 12 měsíců po skončení původní lhůty pro odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno výše.

2. Pokud poskytovatel poskytl spotřebiteli výše uvedené informace, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 kalendářních dnů ode dne, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

Z hygienických důvodů jsou tekutiny do e-cigaret nevratné.
Všechny naše výrobky kromě rozprašovačů jsou testovány na správnou funkci. Vrácení produktu z důvodu odstoupení zákazníka je přijato do 14 dnů od obdržení  a tak dlouho, dokud jsou naše produkty vráceny nepoužité. Náklady na dopravu vrácení těchto produktů jsou odpovědností zákazníka. Pokud se zjistí, že obaly jsou zákazníkem poškozeny poté, co je od nás obdrží, jejich vrácení nebude přijato a zákazník bude o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informován .

Poznámka k mezinárodní přepravě: Vezměte prosím na vědomí, že některé země nepovolují prodej nebo dovoz elektronických cigaret a souvisejících produktů. Pokud zadáváte objednávku takových produktů, které mají být dodány do jedné z těchto zemí, ujistěte se, že jste si vědomi místních předpisů a celních zásad, protože vaše objednávka může být zadržena nebo zabavena celními orgány, pokud není povolen dovoz (některých nebo všech) produktů, které jste si objednali. TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nenese odpovědnost za žádné zpoždění při přijímání objednávky a/nebo zadržení nebo zabavení produktů v důsledku platných pravidel nebo celních politik v zemi, kam mají být produkty dodány.

Také dodávka produktů mimo EU může podléhat clům a / nebo místním dovozním daním a je vaší odpovědností vědět, zda se na ně tyto daně vztahují. V případě, že se na vaši objednávku vztahují dovozní cla a daně, bude vás přepravní společnost DHL kontaktovat, jakmile bude vaše objednávka na celnici, aby vás informovala o příslušných nákladech na celní odbavení, což může zpozdit odhadovanou dobu doručení. Je vaší odpovědností zaplatit místním úřadům potřebná cla a/nebo daně a zajistit vydání a přijetí vašich produktů.

Vezměte prosím na vědomí, že TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nenese odpovědnost za produkty, které mohou být zadrženy nebo zabaveny na celním úřadě země jejich odeslání, a společnost TRAVELLERS EMPORIKI P.C. vás za zadržené nebo zabavené produkty neodškodní.

Pokud nezaplatíte dovozní cla a daně odpovídající produktům, které jste si objednali, a produkty vám proto nebudou uvolněny, vyhrazuje si společnost TRAVELLERS EMPORIKI P.C. právo účtovat vám kromě kupní částky, kterou jste zaplatili, veškeré dodatečné náklady vzniklé za tímto účelem (např. náklady na vrácení produktů do Řecka).