Home » Termeni și condiții

Termeni și condiții

Magazinul nostru se adreseaza adultilor, de aceea este strict si absolut interzis sa navighezi pe site-ul nostru catre persoane cu varsta sub 18 ani. În plus, utilizarea produselor listate în magazinul nostru online de către persoane cu vârsta sub 18 ani este interzisă. Prin crearea unui cont sau dacă faceți achiziții, sunteți automat de acord că aveți peste 18 ani.
Fumatul electronic nu este o metodă de renunțare la fumat, ci o modalitate alternativă de fumat pe care utilizatorii metodei o numesc vaping.
Toate tranzacțiile pe care le efectuați prin intermediul vapetravellers.eu sunt reglementate și protejate de dreptul internațional și european care reglementează aspecte legate de comerțul electronic (Directiva 2000/31/CE, Decretul prezidențial 131/2003), precum și de Legea privind protecția consumatorilor (N. 2251/1994), care reglementează aspecte legate de vânzările la distanță, astfel cum a fost completat-modificată prinJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Monitorul Oficial B’2144/30-08-2013)
Cerințe de informare pentru contractele la distanță și cele negociate în afara spațiilor comerciale
(1) Înainte ca consumatorul să fie obligat să respecte un contract la distanță sau negociat în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă corespunzătoare, furnizorul furnizează consumatorului următoarele informații într-un mod clar și inteligibil:
(a) principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, în măsura în care acest lucru este adecvat mediului și bunurilor sau serviciilor;
(b) identitatea furnizorului, cum ar fi denumirea sa comercială;
(c) adresa geografică la care este stabilit furnizorul și numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale furnizorului, dacă există, pentru a permite consumatorului să contacteze furnizorul rapid și eficient și, dacă este cazul, adresa geografică și identitatea furnizorului în numele căruia acționează;
(d) dacă este diferită de adresa prevăzută la litera (c), adresa geografică a sediului social al furnizorului și, dacă este cazul, adresa furnizorului în numele căruia acționează, în cazul în care consumatorul poate adresa orice reclamație;
(e) prețul total al bunurilor sau serviciilor, inclusiv TVA și orice altă taxă, sau dacă, datorită naturii bunurilor sau serviciilor, prețul nu poate fi determinat în mod rezonabil în avans, modul de calcul al prețului, precum și, dacă este cazul, toate taxele suplimentare de transport, de livrare sau poștale și orice alte costuri sau în cazul în care astfel de taxe nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, faptul că pot fi solicitate astfel de taxe suplimentare. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, prețul total include costul total per perioadă de facturare. În cazul în care aceste contracte implică un preț fix, prețul total înseamnă, de asemenea, cheltuielile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil, descrieți modul în care trebuie calculat prețul
(f) costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului, dacă acesta este calculat pe baza unui alt tarif decât tarifele de bază;
(g) modalitățile de plată, livrare, executare, termenul în care furnizorul se angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile și, dacă este cazul, politica urmată de furnizor pentru a soluționa reclamațiile;
(h) în cazul în care există un drept de retragere, condițiile, termenul și procedurile de exercitare a dreptului în conformitate cu articolul 3g alineatul (1), precum și modelul formularului de retragere prevăzut în secțiunea B din anexă, care este anexat și face parte integrantă din N. Regulamentul (CE) nr. 2251/1994 privind protecția consumatorilor.
(i) dacă este cazul, consumatorul va suporta costul returnării bunurilor în caz de retragere și, pentru contractele la distanță, în cazul în care bunurile prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă, costul returnării acestora;
(j) în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere după ce a făcut uz de posibilitatea sa, consumatorul se angajează să plătească furnizorului costurile rezonabile.
(k) în cazul în care nu se acordă nici un drept de retragere în conformitate cu alineatul (F), informația că consumatorul nu va avea dreptul de retragere sau, după caz, circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul de retragere;
(l) o reamintire a existenței răspunderii vânzătorului pentru defectele reale și lipsa proprietăților convenite în conformitate cu articolul 534 și următoarele. din Codul civil
(m) dacă este cazul, existența și condițiile de aplicare a serviciilor de asistență post-vânzare, a serviciilor postvânzare și a serviciilor de garanție comercială;
(n) existența unor coduri de conduită relevante, astfel cum sunt definite la punctul N. Regulamentul (CEE) nr. 2251/94 și modalitățile de obținere a copiilor acestuia, dacă este cazul,
(o) durata contractului, dacă este cazul, sau, în cazul în care contractul are o durată nedeterminată sau este prelungit automat, condițiile de reziliere a contractului;
(p) dacă este cazul, durata minimă a obligațiilor consumatorului în temeiul contractului;
(q) dacă este cazul, existența și condițiile depozitului de bani sau alte garanții financiare care trebuie plătite sau furnizate de consumator ori de câte ori furnizorul solicită acest lucru;
(r) dacă este cazul, posibilitățile funcționale ale conținutului digital, împreună cu măsurile tehnice de protecție aplicabile;
(s) dacă este cazul, orice interoperabilitate tipică a conținutului digital cu hardware și software de care furnizorul are cunoștință sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că are cunoștință;
(t) dacă este cazul, posibilitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere a plângerilor și a căilor de atac;
din care face parte furnizorul și mijloacele de accesare a acestuia.
(4) Informațiile menționate la alineatul (1) fac parte integrantă din contractul la distanță sau din afara spațiilor comerciale și nu pot fi modificate decât dacă părțile convin în mod expres.
(5) În cazul în care furnizorul nu și-a respectat obligațiile de a furniza informații cu privire la suprataxele sau alte costuri menționate la alineatul (1) litera (e) sau cu privire la costurile de returnare a bunurilor menționate la alineatul (1) litera (i), consumatorul nu plătește taxele sau costurile respective.
(6) În ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la articolele 3b-3l, sarcina probei revine furnizorului.
(7) În cazul în care furnizorul nu respectă obligațiile de informare prevăzute la prezentul articol, contractul la distanță sau contractul negociat în afara spațiilor comerciale este nul în favoarea consumatorului.

Returnări de produse

Returnări de produse

(1) Cu excepția cazului în care se aplică excepțiile prevăzute mai jos (a se vedea F), consumatorul are la dispoziție o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a se retrage din contractul la distanță sau din afara spațiilor comerciale, fără a prezenta motive și fără a suporta taxe mai mari decât cele prevăzute (a se vedea mai jos punctele C și D).

(2) Fără a aduce atingere articolului 3f, perioada de retragere prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol expiră la 14 zile calendaristice, în cazul contractelor de vânzare, de la data la care consumatorul sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a bunurilor sau:

(i) de la data la care consumatorul sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a ultimului bun, în cazul mai multor bunuri comandate de consumator într-o singură comandă și livrate separat;

(ii) de la data la care consumatorul sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese în cazul livrării de bunuri constând din mai multe loturi sau bucăți;

(iii) de la data la care consumatorul sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a primului bun, în cazul unui contract de furnizare regulată de bunuri pe o perioadă de timp specificată;

(3) Dacă doresc, părțile contractante își pot îndeplini obligațiile contractuale în cursul perioadei de retragere.

Un. Exercitarea dreptului de retragere

(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează furnizorul cu privire la decizia sa de a se retrage din contract. În acest scop, consumatorul poate:

(a) fie să utilizeze modelul de formular de retragere prevăzut aici;

(b) fie să facă orice altă declarație clară în care să precizeze decizia sa de a se retrage din contract.

(2) Consumatorul a făcut uz de dreptul de retragere în termenul menționat mai sus, în cazul în care notificarea de exercitare a dreptului de retragere este trimisă de consumator înainte de expirarea termenului.

(3) Furnizorul poate, pe lângă posibilitățile menționate la alineatul (1), să ofere consumatorului posibilitatea de a completa și de a transmite electronic fie modelul de formular de retragere prevăzut la alineatul (1), fie aici, sau orice altă declarație clară găsită pe site-ul furnizorului. În astfel de cazuri, furnizorul comunică fără întârziere consumatorului o confirmare de primire a unei astfel de retrageri pe un suport durabil.

(4) Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi că și-a exercitat dreptul de retragere în temeiul prezentului articol.

B. Efectele retragerii

Exercitarea dreptului de retragere inceteaza obligatiile partilor contractante:

(a) să execute contractul la distanță sau în afara spațiilor comerciale sau

(b) să încheie un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale în cazurile în care consumatorul a făcut o ofertă.

C. Obligațiile furnizorului în caz de retragere

(1) Furnizorul rambursează orice plată primită de la consumator, inclusiv, dacă este cazul, costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care a fost informat cu privire la decizia consumatorului de a se retrage din contract.

Furnizorul efectuează rambursarea menționată la primul paragraf utilizând aceleași mijloace de plată ca și consumatorul utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a convenit în mod expres altfel și cu condiția ca consumatorului să nu i se perceapă niciun cost care rezultă din rambursare.

(2) Prin derogare de la cele de mai sus, furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare de livrare în cazul în care consumatorul a ales în mod expres o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de furnizor.

(3) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să primească el însuși bunurile, în cazul contractelor de vânzare, furnizorul poate refuza rambursarea până când primește bunurile înapoi sau până când consumatorul a furnizat dovezi că a trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea survine mai întâi.

D. Obligațiile consumatorului în caz de retragere

(1) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să preia el însuși livrarea bunurilor, consumatorul returnează bunurile sau le transferă furnizorului sau unei persoane autorizate de furnizor să primească bunurile fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care a informat furnizorul cu privire la decizia sa de a se retrage din contract. Termenul este respectat în cazul în care consumatorul trimite înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă numai costurile directe de returnare a bunurilor, cu excepția cazului în care furnizorul a fost de acord să suporte el însuși aceste costuri sau furnizorul nu a informat consumatorul că consumatorul trebuie să le suporte.

În cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, în cazul în care bunurile au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul încheierii contractului, furnizorul colectează bunurile pe cheltuiala sa, în măsura în care sunt bunuri care, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.

(2) Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor numai ca urmare a manipulării bunurilor, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor. Consumatorul nu este în nici un caz răspunzător pentru nicio reducere a valorii bunurilor în cazul în care furnizorul nu a notificat dreptul de retragere.

(3) În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere după ce a făcut deja o cerere în conformitate cu cele de mai sus, consumatorul plătește furnizorului, în comparație cu acoperirea integrală a contractului, o sumă proporțională cu cea prevăzută până în momentul în care consumatorul a informat furnizorul că își va exercita dreptul de retragere. Suma proporțională pe care consumatorul trebuie să o plătească furnizorului se calculează pe baza prețului total convenit în contract. În cazul în care prețul total este excesiv, valoarea proporțională ar trebui calculată pe baza valorii de piață a livrărilor.

(4) Cu excepția cazului în care se prevede altfel, consumatorul nu este răspunzător în cazul în care își exercită dreptul de retragere.

E. Consecințele exercitării dreptului de retragere în contractele conexe

(1) Fără a aduce atingere articolului 15 din Decizia ministerială comună Z1-699/2010 (B’917) “Adaptarea legislației elene la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului”, în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract negociat în afara spațiilor comerciale în conformitate cu cele de mai sus, Orice contract conex încetează automat, fără costuri pentru consumator, cu excepția cazului în care se prevede mai sus.

F. Excepții de la dreptul de retragere

Dreptul de retragere prevăzut mai sus pentru contractele la distanță și cele negociate în afara spațiilor comerciale nu se aplică în următoarele cazuri:

(a) contractele de servicii după prestarea integrală a serviciului, în cazul în care executarea a început cu consimțământul prealabil expres al consumatorului și cu recunoașterea de către consumator a faptului că își va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către furnizor;

(b) furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața monetară care nu pot fi controlate de furnizor și care pot apărea în perioada de retragere;

(c) furnizarea de bunuri fabricate conform specificațiilor consumatorului sau personalizate în mod clar;

(d) livrarea de bunuri care se pot deteriora sau expira rapid;

(e) furnizarea de mărfuri sigilate care nu sunt adecvate pentru returnare, din motive de protecție a sănătății sau de igienă și care au fost desigilate după livrare;

(f) livrarea de bunuri care, după livrare, prin natura lor, sunt indisolubil amestecate cu alte elemente;

G. Nefurnizarea informațiilor privind dreptul de retragere

(1) În cazul în care furnizorul nu a furnizat consumatorului informațiile privind dreptul de retragere, după cum este necesar, perioada de retragere expiră la 12 luni de la încheierea perioadei inițiale de retragere, astfel cum se specifică mai sus.

(2) În cazul în care furnizorul a furnizat consumatorului informațiile menționate mai sus, perioada de retragere expiră la 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul primește informațiile respective.

Din motive de igienă, E-Lichidele nu sunt rambursabile.
Toate produsele noastre, cu excepția atomizoarelor, sunt testate pentru buna lor funcționare. Retururile de produse datorate retragerii clientului sunt acceptate în termen de 14 zile de la primire  și atât timp cât produsele noastre sunt returnate neutilizate. Costul de transport al returului pentru aceste produse este responsabilitatea clientului. În cazul în care se constată că ambalajul este spart de client după ce le-a primit de la noi, returnarea lor nu va fi acceptată, iar clientul va fi notificat prin telefon sau e-mail cu privire la acest fapt.

Notă de expediere internațională: Vă informăm că unele țări nu permit vânzarea sau importul de țigări electronice și de produse conexe. Dacă plasați o comandă de astfel de produse, care urmează să fie livrate într-una dintre aceste țări, vă rugăm să vă asigurați că sunteți la curent cu reglementările locale și politicile vamale, deoarece comanda dumneavoastră ar putea fi reținută sau confiscată de vamă dacă importul (parțial sau integral) al produselor pe care le-ați comandat nu este permis. CĂLĂTORII EMPORIKI P.C. nu este responsabilă pentru întârzierile în primirea comenzii și/sau reținerile sau confiscările de produse din cauza normelor aplicabile sau a politicilor vamale din țara în care urmează să fie livrate produsele.

De asemenea, livrarea produselor în afara UE poate fi supusă taxelor vamale și/sau taxelor locale la import și este responsabilitatea dumneavoastră să știți dacă se aplică astfel de taxe. În cazul în care taxele și impozitele la import se aplică comenzii dvs., compania de transport maritim DHL vă va contacta imediat ce comanda dumneavoastră se află la vamă pentru a vă informa cu privire la costurile de vămuire relevante, ceea ce poate întârzia timpul estimat de livrare. Este responsabilitatea dumneavoastră să plătiți taxele și/sau impozitele necesare autorităților locale și să aranjați eliberarea și primirea produselor dumneavoastră.

Vă rugăm să rețineți că TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nu este responsabil pentru produsele care pot fi reținute sau confiscate la biroul vamal din țara de expediere și nu veți fi despăgubit de către CĂLĂTORII EMPORIKI P.C. pentru produsele reținute sau confiscate.

Dacă nu plătiți taxele și impozitele la import corespunzătoare produselor pe care le-ați comandat și, prin urmare, produsele nu vă sunt eliberate, TRAVELLERS EMPORIKI P.C. își rezervă dreptul de a vă percepe – în plus față de suma de achiziție pe care ați plătit-o – orice costuri suplimentare suportate în acest scop (de exemplu, costurile de returnare a produselor în Grecia).