Home » Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

Naša trgovina je adresirana na odrasle osobe, tako da je strogo i apsolutno zabranjeno pregledavati našu web stranicu osobama mlađim od 18 godina. Osim toga, zabranjena je upotreba proizvoda navedenih u našoj internetskoj trgovini od strane osoba mlađih od 18 godina. Izradom računa ili kupnjom automatski se slažete da ste stariji od 18 godina.
E-pušenje nije metoda prestanka pušenja, već alternativni način pušenja koji korisnici metode nazivaju vaping.
Sve transakcije koje obavljate putem vapetravellers.eu uređene su i zaštićene međunarodnim i europskim pravom kojim se uređuju pitanja vezana uz elektroničku trgovinu (Direktiva 2000/31/EZ, Predsjednička uredba 131/2003) kao i Zakonom o zaštiti potrošača (N. 2251/1994) kojim se uređuju pitanja povezana s prodajom na daljinu, kako ih je dopunioJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (Vladine novine B’2144/30-08-2013)
Zahtjevi u pogledu informiranja za ugovore na daljinu i izvan poslovnih prostora
1. Prije nego što je potrošač obvezan ugovorom na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, dobavljač potrošaču na jasan i razumljiv način dostavlja sljedeće informacije:
(a) glavna obilježja robe ili usluga, u mjeri u kojoj je to primjereno mediju i robi ili uslugama;
(b) identitet dobavljača, kao što je njegovo trgovačko ime;
(c) zemljopisnu adresu na kojoj pružatelj ima poslovni nastan i telefonski broj dobavljača, broj telefaksa i adresu e-pošte, ako postoje, kako bi se potrošaču omogućilo brzo i učinkovito kontaktiranje s dobavljačem te, prema potrebi, zemljopisnu adresu i identitet dobavljača u čije ime djeluje;
(d) ako se razlikuje od adrese navedene u točki (c), zemljopisne adrese registriranog mjesta poslovanja dobavljača i, prema potrebi, adrese dobavljača u čije ime djeluje, ako potrošač može odgovoriti na sve pritužbe;
(e) ukupnu cijenu robe ili usluga, uključujući PDV i bilo koju drugu naknadu, ili ako se zbog prirode robe ili usluga cijena ne može razumno odrediti unaprijed, način na koji se cijena izračunava, kao i, prema potrebi, sve dodatne troškove dostave, dostave ili pošte i sve druge troškove, ili bilo koji drugi trošak, ili ako se takve naknade ne mogu razumno izračunati unaprijed, činjenica je da se takve dodatne naknade mogu zahtijevati. U slučaju ugovora na neodređeno vrijeme ili ugovora koji uključuje pretplatu, ukupna cijena uključuje ukupni trošak po obračunskom razdoblju. Ako ti ugovori imaju fiksnu cijenu, ukupna cijena znači i ukupne mjesečne izdatke. Ako se ukupni trošak ne može razumno izračunati unaprijed, opišite kako se cijena izračunava
(f) trošak korištenja sredstava komunikacije na daljinu za sklapanje ugovora, ako se to izračunava na temelju tarife koja nije osnovna tarifa;
(g) aranžmane za plaćanje, isporuku, izvršenje, razdoblje u kojem se dobavljač obvezuje isporučiti robu ili pružiti usluge i, ako je primjenjivo, politiku koju dobavljač provodi za rješavanje pritužbi;
(h) ako postoji pravo na odustajanje, uvjeti, rok i postupci za ostvarivanje prava u skladu s člankom 3.g stavkom 1., kao i model obrasca za povlačenje iz odjeljka B Priloga koji je priložen i sastavni je dio N. 2251/1994 o zaštiti potrošača.
i. ako je primjenjivo, da će potrošač snositi troškove povrata robe u slučaju povlačenja i, za ugovore na daljinu, ako se roba po svojoj prirodi ne može vratiti poštom, trošak povrata;
(j) ako potrošač ostvaruje pravo odustajanja nakon što iskoristi svoju mogućnost, potrošač se obvezuje platiti razumne troškove dobavljaču.
(k) ako u skladu sa stavkom F. nije dodijeljeno pravo odustajanja, informacije da potrošač neće imati pravo na odustajanje ili, prema potrebi, okolnosti u kojima potrošač gubi pravo na odustajanje;
(l) podsjetnik na postojanje odgovornosti prodavatelja za stvarne nedostatke i nedostatak ugovorenih nekretnina u skladu s člankom 534. et seq. Građanskog zakonika
(m) prema potrebi, postojanje i uvjeti primjene postprodajne potpore, usluga nakon prodaje i usluga komercijalnog jamstva;
(n) postojanje relevantnih kodeksa ponašanja, kako je definirano u N. 2251/94 i aranžmani za dobivanje njihovih primjeraka, ako je primjenjivo,
(o) trajanje ugovora, ako je primjenjivo, ili, ako je ugovor neodređenog trajanja ili automatski produljen, uvjeti za raskid ugovora;
(p) prema potrebi, minimalno trajanje obveza potrošača na temelju ugovora;
(q) prema potrebi, postojanje i uvjeti depozita novca ili drugih financijskih jamstava koja potrošač treba platiti ili pružiti kad god dobavljač to zatraži;
(r) prema potrebi funkcionalne mogućnosti digitalnog sadržaja, zajedno s primjenjivim mjerama tehničke zaštite;
(s) ako je primjenjivo, svaka tipična interoperabilnost digitalnog sadržaja s hardverom i softverom za koju je dobavljač svjestan ili se može razumno očekivati da će biti svjestan;
(t), prema potrebi, mogućnost korištenja izvansudskog mehanizma za žalbu i pravnu zaštitu;
kojem dobavljač pripada i način pristupa.
4. Informacije iz stavka 1. sastavni su dio ugovora o udaljenosti ili izvan prostorija i ne mijenjaju se osim ako se stranke izričito ne dogovore.
5. Ako dobavljač nije ispunio obveze pružanja informacija o nadoplatama ili drugim troškovima iz stavka 1. stavka e. ili o troškovima povrata robe iz stavka 1. točke (i), potrošač ne plaća te troškove ili troškove.
6. Što se tiče ispunjavanja obveza obavješćivanja utvrđenih u člancima od 3.b do 3.l, teret dokazivanja leži na dobavljaču.
7. Ako dobavljač ne ispuni obveze obavješćivanja utvrđene u ovom članku, ugovor o udaljenosti ili izvan poslovnih prostora poništava se u korist potrošača.

Povrat proizvoda

Povrat proizvoda

1. Osim ako se ne primjenjuju iznimke navedene u nastavku (vidjeti F), potrošač ima rok od 14 kalendarskih dana za odustajanje od ugovora o udaljenosti ili izvan poslovnih prostora bez navođenja razloga i bez ikakvih troškova koji nadilaze one predviđene (vidjeti u nastavku u skladu s C i D).

2. Ne dovodeći u pitanje članak 3.f, razdoblje povlačenja predviđeno stavkom 1. ovog članka istječe 14 kalendarskih dana, u slučaju kupoprodajnih ugovora, od dana kada potrošač ili treća strana koju je naveo, osim prijevoznika, stekne fizičko posjedovanje robe ili:

i. od dana kada potrošač ili treća strana koju je naveo, osim prijevoznika, stekne fizičko posjedovanje posljednje robe, u slučaju nekoliko robe koju je potrošač naručio jednom narudžbom i isporučio zasebno;

ii. od dana kada potrošač ili treća strana koju je naveo, osim prijevoznika, stekne fizički posjed posljednje serije ili komada u slučaju isporuke robe koja se sastoji od nekoliko serija ili komada;

iii. od dana kada potrošač ili treća strana koju je naveo, osim prijevoznika, stekne fizičko posjedovanje prve robe, u slučaju ugovora o redovitoj isporuci robe tijekom određenog vremenskog razdoblja;

3. Ugovorne strane mogu, ako to žele, izvršavati svoje ugovorne obveze tijekom razdoblja povlačenja.

A. Ostvarivanje prava na odustajanje

1. Prije isteka razdoblja povlačenja potrošač obavješćuje dobavljača o svojoj odluci o odustajanju od ugovora. U tu svrhu potrošač može:

(a) ili koristiti obrazac za povlačenje modela naveden ovdje;

(b) ili dati bilo koju drugu jasnu izjavu u kojoj se navodi njegova odluka o odustajanju od ugovora.

2. Potrošač je iskoristio pravo na odustajanje u prethodno navedenom roku ako potrošač pošalje obavijest o ostvarivanju prava na odustajanje prije isteka roka.

3. Dobavljač može, uz mogućnosti iz stavka 1., potrošaču dati mogućnost da ispuni i elektroničkim putem podnese obrazac za povlačenje modela naveden u modelu ovdje ili bilo koja druga jasna izjava koja se nalazi na web mjestu dobavljača. U takvim slučajevima dobavljač bez odgode dostavlja potrošaču potvrdu o primitku takvog povlačenja na trajnom mediju.

4. Potrošač snosi teret dokazivanja da je ostvario svoje pravo na odustajanje u skladu s ovim člankom.

B. Učinci povlačenja

Ostvarivanjem prava na odustajanje prestaju se obveze ugovornih strana:

(a) za izvršenje ugovora o udaljenosti ili izvan prostorija, ili

(b) sklopiti ugovor na daljinu ili izvan poslovnih prostora u slučajevima kada je potrošač dao ponudu.

C. Obveze dobavljača u slučaju povlačenja

1. Dobavljač nadoknađuje sve uplate primljene od potrošača, uključujući, prema potrebi, troškove isporuke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je obaviješten o odluci potrošača da odustane od ugovora.

Dobavljač vraća novac iz prvog podstavka na isti način plaćanja kao i potrošač korišten za izvornu transakciju, osim ako je potrošač izričito pristao na suprotno i pod uvjetom da se potrošaču ne naplaćuju nikakvi troškovi koji proizlaze iz povrata.

2. Odstupajući od prethodno navedenog, od dobavljača se ne zahtijeva da nadoknadi dodatne troškove isporuke ako je potrošač izričito odabrao način isporuke koji nije najjeftiniji standardni način isporuke koji nudi dobavljač.

3. Osim ako dobavljač nije sam ponudio primanje robe, u slučaju kupoprodajnih ugovora, dobavljač može uskratiti povrat novca dok ne primi robu natrag ili dok potrošač ne dostavi dokaze da je vratio robu, ovisno o tome što nastupi prije.

D. Obveze potrošača u slučaju odustajanja

1. Osim ako je dobavljač ponudio sam isporuku robe, potrošač će robu vratiti ili prenijeti dobavljaču ili osobi koju je dobavljač ovlastio za primanje robe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je obavijestio dobavljača o svojoj odluci o odustajanju od ugovora. Rok je ispunjen ako potrošač vrati robu prije isteka 14-dnevnog razdoblja.

Potrošač snosi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je dobavljač pristao sam snositi te troškove ili ako dobavljač nije obavijestio potrošača da ih potrošač mora snositi.

U slučaju ugovora izvan poslovnih prostora, ako je roba isporučena u dom potrošača u trenutku sklapanja ugovora, dobavljač preuzima robu o svom trošku ako se radi o robi koja se po svojoj prirodi obično ne može vratiti poštom.

2. Potrošač je odgovoran za svaku smanjenu vrijednost robe samo kao rezultat rukovanja robom koja nije potrebna za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe. Potrošač ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvo smanjenje vrijednosti robe ako dobavljač nije dostavio obavijest o pravu na odustajanje.

3. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje nakon što je već podnio zahtjev u skladu s prethodno navedenim, potrošač dobavljaču, u usporedbi s potpunim pokrićem ugovora, isplaćuje iznos razmjeran iznosu predviđenom do trenutka kada je potrošač obavijestio dobavljača da će ostvariti svoje pravo na odustajanje. Razmjerni iznos koji potrošač mora platiti dobavljaču izračunava se na temelju ukupne cijene dogovorene u ugovoru. Ako je ukupna cijena prekomjerna, razmjerni iznos treba izračunati na temelju tržišne vrijednosti isporuka.

4. Osim ako nije drugačije određeno, potrošač nije odgovoran ako iskoristi svoje pravo na odustajanje.

E. Posljedice ostvarivanja prava na odustajanje u povezanim ugovorima

1. Ne dovodeći u pitanje članak 15. zajedničke ministarske odluke Z1-699/2010 (B’917) “Prilagodba grčkog zakonodavstva Direktivi 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o kreditu za potrošače i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ”, ako potrošač iskoristi svoje pravo odustajanja od ugovora na daljinu ili izvan prostorija u skladu s gore navedenim, Svi povezani ugovori raskidaju se automatski, bez ikakvih troškova za potrošača, osim kako je prethodno navedeno.

F. Iznimke od prava na odustajanje

Pravo odustajanja predviđeno gore navedenim za ugovore na daljinu i izvan poslovnih prostora ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a) ugovore o uslugama nakon što je usluga u potpunosti pružena, ako je izvedba započela uz prethodnu izričitu suglasnost potrošača i uz potvrdu potrošača da će izgubiti pravo na odustajanje nakon što dobavljač u potpunosti izvrši ugovor;

(b) isporuka robe ili usluga čija cijena ovisi o fluktuacijama na tržištu novca koje dobavljač ne može kontrolirati i koje mogu nastati u razdoblju povlačenja;

(c) isporuka robe proizvedene prema specifikacijama potrošača ili jasno personalizirane;

(d) isporuka robe koja se može brzo pogoršati ili isteći;

(e) opskrbu zatvorenom robom koja nije prikladna za povrat, iz razloga zaštite zdravlja ili higijene i koja je otpečaćena nakon isporuke;

(f) opskrbu robom koja se nakon isporuke, po svojoj prirodi, neraskidivo miješa s drugim elementima;

G. Nepružanje informacija o pravu odustajanja

1. Ako dobavljač potrošaču nije dostavio informacije o pravu odustajanja prema potrebi, razdoblje povlačenja istječe 12 mjeseci nakon isteka početnog razdoblja povlačenja kako je prethodno navedeno.

2. Ako je dobavljač potrošaču dostavio prethodno navedene informacije, razdoblje povlačenja istječe 14 kalendarskih dana od dana kada potrošač primi te informacije.

Iz higijenskih razloga, E-Tekućine su nepovratne.
Svi naši proizvodi osim raspršivača testirani su na pravilan rad. Povrat proizvoda zbog povlačenja kupca prihvaća se u roku od 14 dana od primitka  i sve dok se naši proizvodi vraćaju neiskorišteni. Trošak dostave povrata za ove proizvode odgovornost je kupca. Ako se utvrdi da je pakiranje pokvareno od strane kupca nakon što ih primi od nas, njihov povrat neće biti prihvaćen i kupac će biti obaviješten telefonom ili e-poštom o toj činjenici.

Međunarodna obavijest o otpremi: Imajte na umu da neke zemlje ne dopuštaju prodaju ili uvoz e-cigareta i srodnih proizvoda. Ako naručujete takve proizvode koji se isporučuju u neku od tih zemalja, pobrinite se da ste upoznati s lokalnim propisima i carinskim politikama jer bi carina mogla uskratiti ili zaplijeniti vašu narudžbu ako uvoz (nekih ili svih) proizvoda koje ste naručili nije dopušten. PUTNICI EMPORIKI P.C. nije odgovoran za kašnjenja u primanju narudžbe i/ili uskraćivanja ili zapljena proizvoda zbog primjenjivih pravila ili carinskih politika u zemlji u kojoj se proizvodi isporučuju.

Također, isporuka proizvoda izvan EU-a može podlijegati carinama i/ili lokalnim porezima na uvoz te je vaša odgovornost znati primjenjuju li se takvi porezi. U slučaju da se uvozne carine i porezi primjenjuju na vašu narudžbu, brodarska tvrtka DHL kontaktirat će vas čim vaša narudžba bude na carini kako bi vas obavijestila o relevantnim troškovima carinjenja, što može odgoditi procijenjeno vrijeme isporuke. Vaša je odgovornost platiti potrebne carine i/ili poreze lokalnim vlastima te organizirati puštanje i primanje vaših proizvoda.

Napominjemo da PUTNICI EMPORIKI P.C. nisu odgovorni za proizvode koji mogu biti uskraćeni ili zaplijenjeni u Carinskom uredu zemlje njihove otpreme i putnici EMPORIKI P.C. neće vam nadoknaditi naknadu za uskraćene ili zaplijenjene proizvode.

Ako ne plaćate uvozne carine i poreze koji odgovaraju proizvodima koje ste naručili i stoga vam se proizvodi ne puštaju, PUTNICI EMPORIKI P.C. zadržava pravo naplatiti vam – uz iznos kupnje koji ste platili – sve dodatne troškove nastale u tu svrhu (npr. troškovi vraćanja proizvoda u Grčku).