Home » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Náš obchod je určený dospelým, takže je prísne a absolútne zakázané prehliadať našu webovú stránku ľuďom mladším ako 18 rokov. Okrem toho je zakázané používať produkty uvedené v našom internetovom obchode osobami mladšími ako 18 rokov. Vytvorením účtu alebo nákupom automaticky súhlasíte s tým, že máte viac ako 18 rokov.
Elektronické fajčenie nie je metóda odvykania od fajčenia, ale alternatívny spôsob fajčenia, ktorý používatelia tejto metódy nazývajú vaping.
Všetky transakcie, ktoré uskutočníte prostredníctvom vapetravellers.eu, sa riadia a chránia medzinárodnými a európskymi právnymi predpismi upravujúcimi otázky týkajúce sa elektronického obchodu (smernica 2000/31/ES, prezidentský dekrét č. 131/2003), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa (N. 2251/1994), ktorá upravuje otázky súvisiace s predajom na diaľku, doplnenéJ.M.D . Z1-891/13-8-2013 (vládny vestník B’2144/30-08-2013)
Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov
1. Predtým, ako sa spotrebiteľ zaviaže zmluvou uzavretou na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov alebo akoukoľvek zodpovedajúcou ponukou, dodávateľ poskytne spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom tieto informácie:
a) hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb v rozsahu primeranom nosiču a tovaru alebo službám;
b) totožnosť dodávateľa, ako je jeho obchodné meno;
c) geografickú adresu, na ktorej je dodávateľ usadený, a jeho telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu, ak existujú, aby spotrebiteľ mohol rýchlo a efektívne kontaktovať dodávateľa, a prípadne geografickú adresu a totožnosť dodávateľa, v mene ktorého koná;
d) ak sa líši od adresy uvedenej v písmene c), geografickú adresu registrovaného miesta podnikania dodávateľa a prípadne adresu dodávateľa, v mene ktorého koná, ak spotrebiteľ môže adresovať akékoľvek sťažnosti;
e) celkovú cenu tovaru alebo služieb vrátane DPH a akýchkoľvek iných poplatkov, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služieb nie je možné cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa má cena vypočítať, ako aj, ak je to vhodné, všetky dodatočné poplatky za dopravu, dodanie alebo poštovné a akékoľvek iné náklady, alebo ak takéto poplatky nemožno primerane vypočítať vopred, skutočnosť, že takéto dodatočné poplatky môžu byť požadované. V prípade zmluvy na dobu neurčitú alebo zmluvy, ktorá zahŕňa predplatné, celková cena zahŕňa celkové náklady za fakturačné obdobie. Ak tieto zmluvy majú pevnú cenu, celková cena znamená aj celkové mesačné výdavky. Ak celkové náklady nemožno primerane vypočítať vopred, opíšte, ako sa má cena vypočítať
f) náklady na použitie prostriedku komunikácie na diaľku na uzavretie zmluvy, ak sa vypočítavajú na základe inej tarify, ako sú základné tarify;
g) spôsoby platby, dodania, vykonania, lehota, v ktorej sa dodávateľ zaviaže dodať tovar alebo poskytnúť služby, a prípadne politiku, ktorú dodávateľ uplatňuje pri vybavovaní sťažností;
h) ak existuje právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehotu a postupy na uplatnenie práva v súlade s článkom 3g ods. 1, ako aj vzor formulára na odstúpenie od zmluvy uvedený v oddiele B prílohy, ktorý je pripojený a tvorí neoddeliteľnú súčasť N. Nariadenie (ES) č. 2251/1994 o ochrane spotrebiteľa.
i) ak je to vhodné, že spotrebiteľ bude znášať náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy a v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou, náklady na jeho vrátenie;
j) ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako využil svoju možnosť, aby sa spotrebiteľ zaviazal zaplatiť dodávateľovi primerané náklady.
k) ak nie je udelené žiadne právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s odsekom F, informácia, že spotrebiteľ nebude mať právo na odstúpenie od zmluvy, alebo prípadne okolnosti, za ktorých spotrebiteľ stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
l) pripomenutie existencie zodpovednosti predávajúceho za skutočné vady a nedostatok dohodnutých vlastností v súlade s článkom 534 a nasl. Občianskeho zákonníka
m) v prípade potreby existencia a podmienky uplatňovania popredajnej podpory, popredajného servisu a obchodných záručných služieb;
n) existencia príslušných kódexov správania, ako sú vymedzené v N. nariadenie (EHS) č. 2251/94 a opatrenia na získanie ich kópií, ak je to vhodné,
o) prípadné trvanie zmluvy, alebo ak je zmluva na dobu neurčitú alebo sa automaticky predlžuje, podmienky ukončenia zmluvy;
p) prípadne minimálne trvanie záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy;
q) v prípade potreby existencia a podmienky vkladu peňazí alebo iných finančných záruk, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť alebo poskytnúť, kedykoľvek o to dodávateľ požiada;
r) prípadne funkčné možnosti digitálneho obsahu spolu s uplatniteľnými technickými ochrannými opatreniami;
s) prípadne akákoľvek typická interoperabilita digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorej dodávateľ vie alebo o ktorej možno odôvodnene predpokladať, že o nej vie;
t) v prípade potreby možnosť využiť mimosúdny mechanizmus vybavovania sťažností a nápravy;
ku ktorému dodávateľ patrí a prostriedky prístupu k nemu.
4. Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov a nesmú sa meniť, pokiaľ sa na tom strany výslovne nedohodnú.
5. Ak dodávateľ nesplnil povinnosť poskytnúť informácie o príplatkoch alebo iných nákladoch uvedených v odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru uvedených v odseku 1 písm. i), spotrebiteľ tieto poplatky alebo náklady nezaplatí.
6. Pokiaľ ide o plnenie informačných povinností stanovených v článkoch 3b až 3l, dôkazné bremeno nesie dodávateľ.
7. Ak dodávateľ nesplní informačné povinnosti stanovené v tomto článku, zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov je pre spotrebiteľa neplatná.

Vrátenie produktu

Vrátenie produktu

1. Pokiaľ sa neuplatňujú nižšie uvedené výnimky (pozri časť F), spotrebiteľ má lehotu 14 kalendárnych dní na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov bez udania dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek poplatky nad rámec tých, ktoré sú stanovené (pozri ďalej body C a D).

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 3f, lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená v odseku 1 tohto článku uplynie 14 kalendárnych dní v prípade kúpnych zmlúv odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana, iná ako dopravca, nadobudne tovar do fyzickej držby alebo:

i) odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana, iná ako dopravca, nadobudne fyzickú držbu posledného tovaru v prípade viacerých tovarov objednaných spotrebiteľom v jednej objednávke a dodaných samostatne;

ii) dňom dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana, iná ako dopravca, nadobudne fyzickú držbu poslednej dávky alebo kusu v prípade dodania tovaru pozostávajúceho z niekoľkých častí alebo kusov;

iii) odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana, iná ako dopravca, nadobudne fyzickú držbu prvého tovaru v prípade zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru na určité časové obdobie;

3. Zmluvné strany môžu, ak si to želajú, plniť svoje zmluvné záväzky počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

A. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

1. Pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Na tento účel môže spotrebiteľ:

a) alebo použiť vzorový formulár na odstúpenie odzmluvy, ktorý je tu uvedený ;

b) alebo urobiť akékoľvek iné jasné vyhlásenie, v ktorom uvedie svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

2. Spotrebiteľ využil právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty.

3. Dodávateľ môže okrem možností uvedených v odseku 1 poskytnúť spotrebiteľovi možnosť vyplniť a elektronicky predložiť buď vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený. tu, alebo akékoľvek iné jasné vyhlásenie nájdené na webovej stránke dodávateľa. V takýchto prípadoch dodávateľ bezodkladne oznámi spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy na trvalom nosiči.

4. Spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno, že uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku.

B. Účinky odstúpenia od zmluvy

Uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy zanikajú povinnosti zmluvných strán:

a) na plnenie zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, alebo

b) uzavrieť zmluvu uzatvorenú na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v prípadoch, keď spotrebiteľ predložil ponuku.

C. Povinnosti dodávateľa v prípade odstúpenia od zmluvy

1. Dodávateľ vráti spotrebiteľovi každú platbu prijatú od spotrebiteľa vrátane prípadných nákladov na doručenie bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Dodávateľ uskutoční vrátenie peňazí uvedené v prvom pododseku rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom a za predpokladu, že spotrebiteľovi sa neúčtujú žiadne náklady vyplývajúce z vrátenia peňazí.

2. Odchylne od vyššie uvedeného sa od dodávateľa nevyžaduje, aby uhradil dodatočné náklady na doručenie, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom.

3. Pokiaľ dodávateľ neponúkol, že tovar dostane sám, v prípade kúpnych zmlúv môže dodávateľ pozastaviť vrátenie peňazí, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôkaz o tom, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

D. Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy

1. Pokiaľ dodávateľ neponúkol, že tovar prevezme sám, spotrebiteľ vráti tovar alebo ho prevedie dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď informoval dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ zašle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ dodávateľ nesúhlasil, že bude znášať tieto náklady sám alebo dodávateľ neinformoval spotrebiteľa, že spotrebiteľ ich musí znášať.

V prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov, ak bol tovar dodaný do domu spotrebiteľa v čase uzavretia zmluvy, dodávateľ vyzdvihne tovar na svoje vlastné náklady, pokiaľ ide o tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno bežne vrátiť poštou.

2. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru len v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ak dodávateľ neoznámil právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako už podal žiadosť v súlade s vyššie uvedeným, zaplatí dodávateľovi v porovnaní s úplným pokrytím zmluvy sumu úmernú sume poskytnutej do okamihu, keď spotrebiteľ informoval dodávateľa, že uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Primeraná suma, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť dodávateľovi, sa vypočíta na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena neprimeraná, pomerná suma by sa mala vypočítať na základe trhovej hodnoty dodávok.

4. Pokiaľ nie je stanovené inak, spotrebiteľ nenesie zodpovednosť, ak uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

E. Dôsledky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v súvisiacich zmluvách

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 spoločného ministerského rozhodnutia Z1-699/2010 (B ́ 917) “Prispôsobenie gréckych právnych predpisov smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS”, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v súlade s vyššie uvedeným, Všetky súvisiace zmluvy sa automaticky ukončia bez akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa s výnimkou prípadov uvedených vyššie.

F. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy pre zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo prevádzkových priestorov sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

a) zmluvy o poskytovaní služieb po úplnom poskytnutí služby, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a s potvrdením spotrebiteľa, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy, keď dodávateľ zmluvu v plnej miere splní;

b) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien na peňažnom trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c) dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo jasne personalizovaného;

d) dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo znehodnotiť alebo skončiť;

e) dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorý bol po dodaní odpečatený;

f) dodanie tovaru, ktorý je po dodaní svojou povahou neoddeliteľne zmiešaný s inými prvkami;

G. Neposkytnutie informácií o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Ak dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi požadované informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 12 mesiacov po uplynutí pôvodnej lehoty na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené vyššie.

2. Ak dodávateľ poskytol spotrebiteľovi vyššie uvedené informácie, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 kalendárnych dní odo dňa, keď spotrebiteľ dostal tieto informácie.

Z hygienických dôvodov sú E-Liquidy nevratné.
Všetky naše výrobky okrem rozprašovačov sú testované na ich správnu činnosť. Vrátenie produktu z dôvodu odstúpenia zákazníka od zmluvy je akceptované do 14 dní od prijatia  a pokiaľ sú naše výrobky vrátené nepoužité. Náklady na dopravu vrátenia týchto produktov sú zodpovednosťou zákazníka. Ak sa zistí, že zákazník po jeho prijatí od nás obal porušil, jeho vrátenie nebude akceptované a zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Medzinárodné dodacie listy: Upozorňujeme, že niektoré krajiny nepovoľujú predaj alebo dovoz elektronických cigariet a súvisiacich výrobkov. Ak zadávate objednávku takýchto výrobkov, ktoré majú byť doručené do jednej z týchto krajín, uistite sa, že ste si vedomí miestnych predpisov a colných zásad, pretože ak dovoz (niektorých alebo všetkých) produktov, ktoré ste si objednali, môže byť zadržaná alebo zabavená colnými orgánmi, ak dovoz (niektorých alebo všetkých) produktov, ktoré ste si objednali, nie je povolený. SPOLOČNOSŤ TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nie je zodpovedná za žiadne oneskorenia pri prijímaní objednávky a/alebo zadržanie alebo zabavenie výrobkov v dôsledku platných pravidiel alebo colných politík v krajine, v ktorej majú byť výrobky dodané.

Dodávka výrobkov mimo EÚ môže tiež podliehať clám a/alebo miestnym dovozným daniam a je vašou zodpovednosťou vedieť, či sa takéto dane uplatňujú. V prípade, že sa na vašu objednávku vzťahujú dovozné clá a dane, prepravná spoločnosť DHL vás bude kontaktovať hneď, ako bude vaša objednávka na colnici, aby vás informovala o príslušných nákladoch na colné odbavenie, čo môže oddialiť odhadovanú dodaciu lehotu. Je vašou zodpovednosťou zaplatiť potrebné clá a/alebo dane miestnym orgánom a zabezpečiť uvoľnenie a prijatie vašich výrobkov.

Upozorňujeme, že spoločnosť TRAVELLERS EMPORIKI P.C. nie je zodpovedná za výrobky, ktoré môžu byť zadržané alebo zabavené na colnom úrade krajiny ich odoslania, a spoločnosť TRAVELLERS EMPORIKI P.C. vám nebude poskytnutá náhrada za zadržané alebo zabavené výrobky.

Ak nezaplatíte dovozné clá a dane zodpovedajúce výrobkom, ktoré ste si objednali, a preto vám výrobky nebudú uvoľnené, SPOLOČNOSŤ TRAVELLERS EMPORIKI P.C. si vyhradzuje právo účtovať vám – okrem kúpnej sumy, ktorú ste zaplatili – akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté na tento účel (napr. náklady na vrátenie výrobkov do Grécka).